Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Xuân Áng, Phú Thọ năm học 2017-2018 có file nghe

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 2018
MÔN: TIẾNG ANH 6
Thời gian: 45 phút
A-LISTENING
True/ False: (1pt)
1/ Mrs Lien is thirty years old . _______
2/ She works in a hospital. _______
3/ She goes to work by car. _______
4/ She goes home at 6:00 pm. _______
B-VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. Write your
answer (A, B, C or D) on your answer sheet. (1pt)
1. A. desks B. seasons C. lamps D. eats
2. A. lemonade B. stereo C. hotel D. television
3. A. station B. question C. intersection D. destination
4. A. eat B. breakfast C. read D. teacher
II. Choose the best answer: (2pts)
1. The Mekong River is ....................................river in the world
A. longer B. long C. longest D. the longest
2. ..................... language do you speak? - I speak English.
A. which B. where C. when D. how
3. My brother .................... our grandmother next weekend.
A. visit B. are going to visit C. is going to visit D. am visiting
4. How ........... do you watch television? – Every evening.
A. many B. often C. much D. old
5. It’s very hot. Why ...................................go swimming?
A. don’t we B. not we C. let us not D. we don’t
6. What about .............................................by bus?
A. we go B. going C. to go D. go
7. How……………… is a sandwich? - It's 2,000 dong.
A. many B. much C. old D. often
8………….. is the weather like in the summer?
A. What B. Which C. How D. When
III. Give the correct form of each verb in brackets: (2pts)
1. There (not be) _______any cooking oil in the bottle.
2. Her sister (read) _______a book now.
3. Lan often (do) _______aerobics after school.
4. He (visit) _______ Da Lat this summer vacation.
1………………. 2.………………. 3.………………. 4.……………….
C. READING:
I. Read the following passage and choose the best answer for each blank. Write your answer (A, B, C
or D) on your answer sheet. (1pt)
Long likes jogging very much. Every morning he (1) ______ with his father. When it is warm,
Long goes (2) _______ in a small river with his uncle. Long travels a lot. (3) ______ summer, he (4) _______
TRƯỜNG THCS XUÂN ÁNG
Name:
Class: 6_____
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel for four days.
1. A. jog B. jogging C. jogs D. jogged
2. A. shopping B. dancing C. jogging D. fishing
3. A. Those B. This C. That D. These
4. A. are B. am C. will D. is
II. Read the passage and circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences (1pt).
There are four people in Minh's family, his parents, his sister and him. Minh’s father is an engineer.
Everyday he goes to work at 7 o’clock. Minh’s mother is a doctor. She works in a hospital in the town. She
goes to work at 6.30. Minh’s sister is a student at Hanoi National University. She is twenty years old. Minh
is twelve. He is a student at Quang Trung School.
1. There are __________ people in Minh’s family.
A. three B. four C. five D. six
2. His father is a(n) __________.
A. worker B. driver C. doctor D. engineer
3. His mother goes to work at __________.
A. 6.30 B. 6.45 C. 6.50 D. 7.00
4. Minh’s sister is __________ years old.
A. 12 B. 20 C. 22 D. 23
D. WRITING:
Complete the second sentence,using the word given in brackests so that it has a similar meaning to the
first sentence: (2 pts)
1..What about going to Ha Long Bay
=> Why don't we ........................................................................................................?
2. Mai goes to school on foot.
=> Mai walks………………………………………………………………………...
3. My father usually drives to work.
=> My father usually goes...........................................................................................
4. Hoa is 1.75 meter tall. Minh is 1.65meter tall.
=>Minh is....................................................................................................................
(Cán bộ coi thi không giải thích thêm)
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-6

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6

Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Xuân Áng, Phú Thọ năm học 2017-2018 có file nghe rất hữu ích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
10 3.249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm