Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn Anh có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi chất lượng đầu năm lớp 6 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi khảo sát đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

I. Circle the odd one out

1. A. motorbike B. bus  C. play  D. bicycle
2. A. living room  B. house  C. kitchen  D. bedroom
3. A. country  B. bank  C. stadium D. post office
4. A. hen  B. bird  C. duck  D. pig

II. Circle the best answers (A, B, C or D).

5. Hi . She ……… Thanh.

A. be

B. am

C. is

D. are

6. How ……. you ? – I’m fine, thanks.

A. be

B. am

C. is

D. are

7. I ………. a teacher.

A. be

B. am

C. is

D. are

8. What’s ……….. name ? – My name’s Hai.

A. your

B. you

C. his

D. her

9. …………. do you have lunch ? – I have lunch at twelve o’clock.

A.What time

B. What

C. Where

D. Which

10. …….. you play soccer after school ? – Yes, I do.

A. Does

B. Do

C. Are

D. Is

11. I …….. up at five o’clock.

A. gets

B. to get

C. get

D. getting

12. Nam ……… to music every evening.

A. listen

B. to listen

C. listening

D. listens

13. Where do you live ? – I live ……. Bac Ninh.

A.in

B. at

C. on

D. with

14. When do you have Math ? – We have it …….. Tuesday .

A. in

B. at

C. on

D. with

15. Does Lan ………. the dishes ? – Yes, she does.

A. to wash

B. washes

C. washing

D. wash

16. We go to school …… motorbikes.

A. on

B by

C. with

D. from

III. Read the passage carefully, then do the tasks below.

I am Nam .This is my family. We are in our yard. There are four people in my family : my father, my mother, my brother and me. My father is forty-two years old. He is a doctor. My mother is thirty-nine. She is a nurse. My brother is ten. He is a student.

* Decide whether the statements are true (T) or false (F).

17. …….. They are in the yard.

18. …….. His father is forty-four years old.

19. …….. He is a nurse.

20.……… His brother is ten.

* Answer the questions

21) How many people are there in his family ?

…………………………………………………………

22) How old is his father?

…………………………………………………………

23) What does his mother do ?

………………………………………………………

24) Is his brother a student?

…………………………………………………………

IV. Trả lời các câu hỏi sau bằng Tiếng Anh

25. What is your name ?

…………………………………………………………

26. What do you do after school ?

………………………………………………………

27. Do you play soccer after school ?

………………………………………………………

28. How do you go to school ?

………………………………………………………

Đáp án có trong file tải: Đề kiểm tra năng lực lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm