Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from
the rest
1. A. who
B. where
C. whale
D. why
2. A. come
B. city
C. class
D. cook
3. A. eraser
B. desk
C. house
D. student
Exercise 2: Choose the word that has the different main stress
1. A. python
B. below
C. peacock
D. funny
2. A. around
B. monkey
C. quickly
D. circus
Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D
1. Jim never ________ at the school canteen.
A. is eating
B. eats
C. eat
D. doesn’t eat
2. Which place would your family like ______? - New York.
A. visit
B. visits
C. visiting
D. to visit
3. ______ grows vegetables.
A. An farmer
B. Farmers
C. Farmer
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. A farmer
4. An astronaut can ______ the spaceship and walk in space.
A. get out of
B. gets out
C. get out
D. gets out of
5. _____________? - My favorite season is summer.
A. What your favorite season?
B. What’s your favorite season?
C. What are your favorite season?
D. What’s you favorite season?
6. What did she do yesterday? - She ________ with her friends
A. goes swimming
B. went swimming
C. goed swimming
D. is going swimming
7. ______ would you like to visit, a museum or a pagoda?
A. Which place
B. Who
C. How many
D. How much
8. Where is he going to ______ in Hue?
A. stay
B. stays
C. staying
D. goes
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
9. There are four _____ in a year.
A. spring
B. summer
C. seasons
D. winter
10. It ______ warm and foggy in Paris tomorrow.
A. is
B. are
C. will be
D. will is
Exercise 4: Translate the following sentences into English
1. Tôi thích mùa xuân rất nhiều hoa
_______________________________
2. Ngày mai thời tiết sẽ như thế nào?
_______________________________
3. Đồ ăn rẻ vịnh Hạ Long.
_______________________________
Exercise 5: Read the following and choose the best answer
Last Monday afternoon, Fred came home (1) ______ school with a headache. He didn’t
do his homework. He (2) ________ watch TV. He only wanted to go to (3) _______. He
was tired and his head was (4) _______. His mother took him some rice to eat. But he
wasn’t hungry. He only had some fruits and some orange juice. Then he went to sleep.
What a (5) _______ day.
1. A. to
B. from
C. between
D. and
2. A. doesn’t
B. isn’t
C. don’t
D. didn’t
3. A. bed
B. zoo
C. school
D. class
4. A. cold
B. cool
C. hot
D. sunny

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Anh vào lớp 6

Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong chuyên mục đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tổng hợp đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020-2021 HOT

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh vào lớp 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh thi vào lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu thi vào lớp 6 môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020-2021. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập thi vào lớp 6 hay như Tổng hợp đề thi tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020-2021,  .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 672
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm