Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 MÔN TING ANH LP 3
NĂM HỌC 2018 - 2019
Listening
Part 1 Questions 1-4: Listen and match. There is one example.
Example: You hear: 'I want a banana'. The answer is: B
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
E.
4.
Part 2 Questions 5-7: Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example: You hear: ‘Good morning, John. How are you?’
In your test paper you see:
0. ______________?
A. I’m fine, thank you.
B. I’m in the living room.
C. My name is John.
5. ______________?
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Yes, I do.
B. It’s my shoes.
C. Bread and bananas.
6. ______________?
A. Nine o'clock.
B. It's pencil.
C. They are in the bedroom.
7. ______________?
A. I have 4 pears.
B. I like apple juice.
C. It’s red.
Part 3 Questions 8-11. Listen and tick the box. There is one example.
Example:
0.
8. 9.
10. 11.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Part 4 Questions 12-14. Listen and circle the correct answers.
Example: 0. My name’s ________.
12. She is _________years old.
13. She lives with his__________.
14. She likes bread and__________.
READING ……….
PART 1 Questions 1-3. Look and read. Write the correct words next to their
descriptions. There is one example.
square
elephants
triangle
0. They are big. elephants
1. They are little. ____________
2. It has four sides. They are all the same. ____________
3. It doesn’t have sides. It’s smooth and round. ___________
PART 2 Questions 4-6 Read the text carefully. Tick () True or False. There is an
example (0).
Hello. I’m Ly and I’m a student. It’s time for lunch. I’m hungry! I have two
sandwiches. One is an egg sandwich. One is a jelly sandwich. I have a drink.
It’s apple juice. I have an orange and grapes. I don’t have a cookie today, but
Lan Mai
ten two
dad mum
milk rice

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề kiểm tra cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh được biên tập theo giáo trình Family And Friends 3 giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.441
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm