Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án trường TH Hưng Thạnh 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đ THI CUI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
SECTION A - LISTENING
Part 1: Listen and number (1 pt)
Part 2: Listen and draw a line (1pt)
A
B
D
C
0
E
2
4
1
3
0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Part 3: Listen and tick (1pt)
0.
1.
2.
3.
4.
Part 4: Listen and circle (1pt)
0. The brother is _________.
A. five
B. six
C. seven
1. The poster is _________ the bed.
A. behind
B. under
C. on
2. The dog is in the ___________.
A. table
B. bedroom
C. garden
3. The ______________ is on the table.
A. book
B. pencil
C. pen
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. There are ____________ cups.
A. one
B. six
C. eight
SECTION B - READING
Part 1: Look and read. Put a tick
or a cross
in the box
(1pt)
No
0. The bedroom is small.
1. There are five books on the bed.
2. There are three dolls under the table.
3. There is a table on the wall.
4. There is a window in the bedroom.
Part 2: Read and circle the correct answer (1pt)
My name is Tony. I am ten years old. There are five people in my family. My
grandmother is seventy years old. My father is forty-five years old. My mother is young. She
is thirty-eight years old. My sister is fourteen years old.
0. There are ______________ in Tony’s family.
A. four
B. five
C. six
1. Tony is ______________ years old.
A. eight
B. nine
C. ten
2. His grandmother is _________________ years old.
Hello. My name is Phong. Here is the picture of
my bedroom. It is small. There is a bed in the room.
There are four books on the bed. There are three balls
under the table. There are two chairs near the table.
There is a picture on the wall. And there is a window
in my bedroom.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh trường TH Hưng Thạnh 1 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 3 rèn luyện 4 kỹ năng Tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Tải trọn bộ đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án trường TH Hưng Thạnh 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 1.876
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm