Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ THI THỬ LẦN 2
(Đề 04 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
đề thi 111
u 41:
Cho các loại sau: nilon-66, lapsan, xenlulozơ axetat, tơ tằm. Số thuc tơ tổng hợp là
A.
1.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 42:
Cho c phát biểu sau:
(a) Hợp chất Fe(NO
3
)
2
vừa tính khử, vừa tính oxi hóa.
(b) Dung dịch Fe(NO
3
)
2
tác dụng được với dung dịch H
2
SO
4
loãng.
(c) Corinđon chứa Al
2
O
3
dạng khan.
(d) Sục khí H
2
S vào dung dịch FeCl
3
thu được kết tủa đen.
(e) Na
2
CO
3
hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh.
Số phát biểu đúng
A.
5.
B.
3.
C.
4.
D.
2.
Câu 43:
Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy
phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là
A.
3.
B.
4.
C.
2.
D.
1.
Câu 44:
Tiến nh c t nghim sau:
(a) Cho Cu vào dung dịch Fe(NO
3
)
3
. (b) Sục khí CO
2
vào dung dịch NaOH.
(c) Cho bt Fe dư vào dung dch FeCl
3
. (d) Sục khí Cl
2
vào dung dịch FeCl
2
.
Sau khi các phn ứng xảy ra hoàn toàn, dung dịch thu đưc cha một mui tan
A.
3.
B.
4.
C.
5.
D.
6.
Câu 45:
Cho đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Y axit axetic. X Y lần lượt
A.
glucozơ, anđehit axetic
B.
ancol etylic, anđehit axetic
C.
glucozơ, ancol etylic
D.
glucozơ, etyl axetat
Câu 46:
Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây sai?
A.
Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
B.
Protein phản ứng màu biure.
C.
Protein những polipeptit cao phân tử phân tử khối từ i chục nghìn đến i triệu.
D.
Thành phần phân tử của protein luôn nguyên tố nito.
Câu 47:
Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?
A.
Etylamin.
B.
Anilin.
C.
Trimetylamin.
D.
Metylamin.
Câu 48:
Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H
2
(đktc). Kim
loại M
A.
Zn.
B.
Al.
C.
Fe.
D.
Mg.
Câu 49:
Muối nào sau đây muối axit?
A.
NaHCO
3
.
B.
BaCl
2
.
C.
K
2
SO
4
.
D.
(NH
4
)
2
CO
3
.
Câu 50:
Chất o sau đây monosaccarit :
A.
tinh bột.
B.
saccarozơ.
C.
xenlulozo.
D.
glucozơ.
Câu 51:
Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A.
Al
2
O
3
.
B.
Al
2
(SO
4
)
3
.
C.
NaAlO
2
.
D.
AlCl
3
.
Câu 52:
Cho các dung dịch loãng: (1) AgNO
3
, (2) FeCl
2
, (3) HNO
3
, (4) FeCl
3
, (5) hỗn hợp gồm NaNO
3
HCl. Số dung dch phản ng được với Cu là
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
4.
B.
3.
C.
5.
D.
2.
Câu 53:
Sục khí CO
2
vào lượng dung dịch Ba(OH)
2
tạo thành kết tủa màu
A.
nâu đen.
B.
trắng xanh.
C.
trắng.
D.
xanh thẫm.
Câu 54:
Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic axit axetic
A.
propyl propionat.
B.
metyl propionat.
C.
propyl fomat.
D.
metyl axetat.
Câu 55:
Trong công nghiệp, để điều chế Na ,người ta điện phân nóng chảy chất X . X
A.
Na
2
SO
4
.
B.
NaCl.
C.
NaNO
3
.
D.
Na
2
CO
3
.
Câu 56:
Trong các chất dưới đây, chất nào đipeptit?
A.
H
2
NCH
2
CONHCH
2
CH
2
COOH
B.
H
2
NCH(CH
3
)CONHCH
2
CONHCH(CH
3
)COOH
C.
H
2
NCH
2
CONHCH(CH
3
)COOH
D.
H
2
NCH
2
CONHCH(CH
3
)CONHCH
2
COOH
Câu 57:
điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với
A.
dung dịch NaOH.
B.
khí Cl
2
.
C.
khí O
2
.
D.
H
2
O.
Câu 58:
Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ng với lượng dung dịch
AgNO
3
/NH
3
, đun nóng. Chất X
A.
etyl fomat
B.
saccarozơ
C.
glucozơ
D.
tinh bột
Câu 59:
Trộn lẫn Vml dung dịch KOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được dung dịch X. pH của dung
dịch X
A.
13
B.
1
C.
12
D.
2
Câu 60:
Thành phần chính của phâm đạm ure
A.
(NH
4
)
2
CO
3
.
B.
Ca(H
2
PO
4
)
2
.
C.
(NH
4
)
2
CO.
D.
(NH
2
)
2
CO.
Câu 61:
phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn, cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:
A.
5,8 gam.
B.
3,28 gam.
C.
10,4 gam.
D.
8,2 gam.
Câu 62:
Trong các kim loại: Al, Mg, Fe Cu, kim loại tính khử mạnh nhất
A.
Cu.
B.
Al.
C.
Fe.
D.
Mg.
Câu 63:
Cho c chất sau: anđehit axetic, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, axit fomic, đivinyl, propilen lần lượt
tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
. Số phản ứng hóa học xảy ra là
A.
4
B.
5
C.
3
D.
6
Câu 64:
Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ fructozơ tác dụng với lượng dung dịch
AgNO
3
/NH
3
. Đun nóng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị m
A.
32,4.
B.
64,8.
C.
16,2.
D.
48,6.
Câu 65:
Chất hữu X mạch hở, có công thức phân tử C
4
H
6
O
4
, không tham gia phản ứng tráng bạc. Cho a
mol X phản ng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn
Y, thu được 0,2 mol CO
2
0,3 mol H
2
O. Giá trị của a m lần lượt
A.
0,1 16,6.
B.
0,2 12,8.
C.
0,1 13,4.
D.
0,1 16,8.
Câu 66:
Amino axit X công thức (H
2
N)
2
C
3
H
5
COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn
hợp H
2
SO
4
0,1M HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch
NaOH 0,1M KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m
A.
10,43.
B.
10,45.
C.
8,09.
D.
6,38.
Câu 67:
Cho hỗn hợp gồm CH
3
COOC
2
H
5
CH
3
COONH
4
tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M,
thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m
A.
8,2.
B.
16,4.
C.
19,6.
D.
9,8.
Câu 68:
Hỗn hợp E gồm muối X (CH
8
N
2
O
3
) đipeptit Y (C
4
H
8
N
2
O
3
). Cho E tác dụng với dung dịch
NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T chất hữu
Q. Nhận định nào sau đây sai?
A.
Chất Q ClNH
3
CH
2
COOH
B.
Chất Z NH
3
C.
Chất T CO
2
.
D.
Chất Q H
2
NCH
2
COONa.
u 69:
Thc hin c t nghim sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(1) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO
4
.
(2) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO
3
loãng, nguội.
(3) Đốt cháy dây Mg nguyên cht trong k Cl
2
.
(4) Cho lá kim loại Fe-Cu vào dung dch H
2
SO
4
loãng.
Số thí nghim xảy ra ăn n hóa hc là
A.
3.
B.
4.
C.
1.
D.
2.
Câu 70:
Khử m gam hỗn hợp A gồm các oxit CuO; Fe
3
O
4
; Fe
2
O
3
bằng khí CO nhiệt độ cao, người ta thu
được 40 gam hỗn hợp chất rắn X 13,2 gam khí CO
2
. Giá trị của m
A.
44,8 gam
B.
40,8 gam
C.
48,0 gam
D.
4,8 gam
Câu 71:
Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 gam O
2
, thu được 3,42 mol CO
2
3,18 mol
H
2
O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị
của b
A.
57,12.
B.
54,84.
C.
60,36.
D.
53,15.
Câu 72:
nh vẽ sau đây mô tả thí nghim k X c dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:
Cho c phản ng hoá học sau:
(1) CaCO
3
+ 2HCl
o
t

CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O (2) CuO + CO
o
t

Cu + CO
2
(3) 2C + Fe
3
O
4
o
t

3Fe + 2CO
2
(4) Fe
2
O
3
+ 3H
2
o
t

2Fe + 3H
2
O
Số phản ứng đúng thoả mãn t nghiệm trên
A.
4.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
u 73:
Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al
2
O
3
o nước dư, thu được dung dịch
Y 5,6 t H
2
ktc). Nh t t đến dư dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y. Đồ thị biểu din s
ph thuc khi ng kết tủa Al(OH)
3
theo th tích dung dịch HCl 1M n sau:
Giá tr của m
A.
99,00.
B.
56,75.
C.
47,15.
D.
49,55.
Câu 74:
Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) este C tạo ra t A B.
Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O
2
, sinh ra 0,28 mol CO
2
. Cho m gam P trên
vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Q.
cạn dung dịch Q còn lại 7,36 gam chất rắn khan. Người ta cho thêm bột CaO 0,96 gam NaOH
vào 7,36 gam chất rắn khan trên rồi nung trong bình n không không khí đến phản ng hoàn toàn
thu được a gam khí. Giá trị của a bao nhiêu?
A.
2,1.
B.
2,9.
C.
2,5.
D.
1,68.

Đề thi thử môn Hóa học 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 799
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm