Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Dũng 3 - Bắc Giang lần 1

1/8 - Mã đề 159
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3
(Đề thi có 10 trang)
KỲ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 50 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Cho hệ phương trình
30
2 20
xy
xy x
+−=
+=
có nghiệm là
11
(x;y)
22
(x;y)
. Tính
12
(x )x+
A. 2. B. 0. C. -1. D. 1.
Câu 2. Trong hệ ta đ Oxy. Cho tam giác
ABC
(2;3)A
,
B(1; 0)
,
. Phương trình đường trung
tuyến kẻ từ đỉnh
A
của tam giác
ABC
A.
2 10xy −=
. B.
2 40xy +=
. C.
2 80xy+ −=
. D.
2 70
xy
+−=
.
Câu 3. Cho hình chop
SABCD
ABCD
là hình bình hành tâm O, M là trung điểm
SA
. Tìm mệnh đề sai
A. Khoảng cách từ O đến mp(SCD) bằng khoảng cách từ M đến mp(SCD).
B.
// ( )OM mp SCD
.
C.
// ( )OM mp SAC
.
D. Khoảng cách từ
A
đến mp(SCD) bằng khoảng cách từ
B
đến mp(SCD).
Câu 4. Cho đ th hàm s
()y fx
=
dạng hình vẽ bên. Tính tổng tất c giá trị nguyên của m đ hàm s
() 2 5y fx m= −+
có 7 điểm cực trị
A. 6. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 5. Cho m số
2
1
x
y
x
=
+
. Viết phương trình tiếp tuyến của đ th m s trên tại điểm hoành độ
0
0x =
A.
32yx=
. B.
32yx=−−
. C.
. D.
32yx= +
.
Câu 6. Cho hàm số
()y fx=
đạo hàm
42
'( ) ( 2) ( 1)( 3) 3fx x x x x= −+ +
. Tìm s điểm cc tr của
hàm số
()y fx=
A. 1. B. 2. C. 6. D. 3.
Câu 7. Cho hàm số
3
2
( 1) 2
3
x
y m x mx=−+ +
. Tìm m để hàm số đạt cực đại tại
1x =
A.
1m =
. B.
1m =
. C. không có m. D.
2m =
.
Mã đề 159
2/8 - Mã đề 159
Câu 8. Trong hệ tọa đ Oxy cho đường thẳng
: 2 30dx y +=
. Phép tịnh tiến
(2; 2)v
biến đường thẳng d
thành đường thẳng d’ có phương trình là
A.
2 50xy+=
. B.
2 50xy+ +=
. C.
2 50xy− +=
. D.
2 40xy +=
Câu 9. Cho hàm số
23
4
x
y
x
=
+
. Đường tiệm cận ngang của đ th hàm số trên là
A.
4x =
. B.
2y =
. C.
4x =
. D.
3
4
y
=
.
Câu 10. Một người gửi vàoNgân hàng 50 triệu đồng thời hạn 15 tháng, lãi suất 0,6% tháng ( lãi kép). Hỏi
hết kì hạn thì s tiền người đó là bao nhiêu?
A. 55,664000 triệu. B. 54,694000 triệu. C. 55,022000 triệu D. 54,368000 triệu.
Câu 11. Cho hàm s
()y fx=
có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số
A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.
Câu 12. Cho hai hàm số
()
y fx
=
()y gx=
có đồ th của m
'( )y fx=
,
'( )y gx
=
như hình vẽ. Tìm các
khoảng đồng biến của hàm số
( ) g(x)y fx=
A.
( 1; 0)
(1; )+∞
. B.
( ; 1)−∞
(0;1)
.
C.
(1; )
+∞
( 2; 1)−−
. D.
( 2; ) +∞
.
Câu 13. Cho hình chóp
SABC
(SAB) mp(ABC)mp
, tam giác
ABC
đều cạnh
2a
, tam giác
SAB
vuông cân tại S. Tính thể tích hình chóp
SABC
A.
3
3
3
a
. B.
3
3
6
a
. C.
3
23
3
a
. D.
3
3
12
a
.
3/8 - Mã đề 159
Câu 14. Cho nh hộp chữ nhật
''' '
ABCDA B C D
,2AB a BC a
= =
.
'
AC a=
. Đim N thuc cnh BB’
sao cho
2'BN NB=
, điểm M thuc cạnh DD’ sao cho
'2D M MD
=
.
(' )Mp A MN
chia hình hộp chữ nhật
làm hai phần, tính thể tích phần chứa điểm
'C
A.
3
4a
. B.
3
a
. C.
3
2
a
. D.
3
3a
.
Câu 15. Cho khai triển
20 2 20
0 1 2 20
(2 1) ....x a ax ax a x =+ + ++
. Tìm
1
a
A. 20. B. 40. C. -40. D. -760.
Câu 16. Hình bát diện đều kí hiệu là
A.
{ }
3; 5
. B.
{ }
5;3
. C.
{ }
3; 4
. D.
{ }
4;3
.
Câu 17. Bất phương trình
2 13 2xx−≤
có tổng năm nghiệm nguyên nhỏ nhất là
A. 15. B. 20. C. 10. D. 5.
Câu 18. S cách phân 3 học sinh trong 12 học sinh đi lao động là
A.
12
P
. B.
36
. C.
3
12
A
. D.
3
12
C
.
Câu 19. Cho hình lăng trụ
''' '
ABCDA B C D
. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
A.
( '')mp AA B B
song song với
(CC'D'D)mp
.
B. Diện tích hai mặt bên bất ki bằng nhau
C.
AA'
song song với
CC'
.
D. Hai mặt phẳng đáy song song với nhau
Câu 20. Cho hình chop
SABC
()
SA ABC
, tam giác
ABC
đều cạnh
2a
, SB tạo với mặt phẳng đáy một
góc
30
. Khi đó mp(SBC) tạo với đáy một góc
x
. Tính
tan x
A.
tan 2x =
. B.
1
tan
3
x =
. C.
3
tan
2
x =
. D.
2
tan
3
x =
.
Câu 21. Cho hàm số
3
(2 1)yx=
. Tìm tập xác định của hàm số
A.
(1; )
+∞
. B.
1
(; )
2
+∞
. C.
1
\
2



. D.
1
[; )
2
+∞
.
Câu 22. Ngưi ta mun làm mt con đường đi từ thành phố
A
đến thành phố
B
hai bên bờ sông như hình
vẽ, thành phố
A
cách b sông
3AH km=
, thành phố
B
cách b sông
28BK km=
,
10HP km=
. Con
đường làm theo đường gấp khúc
AMNB
. Biết chi phíy dựng một km đường bên bờ đim
B
nhiều gấp
16
15
lần chi phí xây dựng một km đường bên bờ
A
, chi phí làm cầu đoạn nào cũng như nhau. M là vị trí đ
xây cầu sao cho chi phí ít tốn kém nhất. Tìm mệnh đề đúng

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Dũng 3 - Bắc Giang lần 1. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 196
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm