Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề: 149
S
Ở GD & ĐT
THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
( Đề thi có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA KSCL GIỮA HỌC KÌ II, KHỐI 12
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn thi: Toán.
Ngày thi: 16/05/2020
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:..............................................................................Số báo danh:.................................
đ
ề: 149
Câu 1.
Nếu
1 1
0 0
( )dx 2, ( )dx 5
f x g x
thì
1
0
( ) 2 ( ) dx
f x g x
bằng
A.
1
.
B.
9
.
C.
12
.
D.
8
.
Câu 2.
Cho khối cầu có bán kính
2.
R
Thể tích khi cầu đã cho bằng
A.
4
.
B.
16
.
C.
32
.
D.
32
3
.
Câu 3.
Tập nghiệm
S
của bất phương trình
2 2
log 2 1 log
x x
là
A.

0;S
.
B.

1;S
.
C.
0;1
S
.
D.

1
;
2
S
.
Câu 4.
Gọi
, ,
l h r
ln lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình nón. Diện tích xung quanh
xq
S
của hình nón là
A.
1
2
xq
S rl
.
B.
xq
S rh
.
C.
xq
S rl
.
D.
2
1
3
xq
S r h
.
Câu 5.
Cho hàm s
4 2
y ax bx c
(với
, ,
a b c
), có đồ thị như hình v
bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A.
0
.
B.
3
.
C.
2
.
D.
1
.
Câu 6.
Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của mt trong bốn hàm s
được liệt kê ở bn phương án dưới đây. Hi đó là hàm snào?
A.
2
3 2 1
y x x
.
B.
3 2
3 1
y x x
.
C.
3 2
1
1
3
y x x
.
D.
4 2
3 1
y x x
.
Câu 7.
Thể tích của khối chóp có đáy là hình vuông cạnh
2
a
và chiều cao của khối chóp bằng
3
a
là
A.
3
V a
.
B.
3
3
V a
.
C.
3
4
V a
.
D.
3
12
V a
.
Câu 8.
Th tích của khối nón có chiều cao
h
và bán nh đáy
r
là
A.
2
V r h
.
B.
V rh
.
C.
2
1
3
V r h
.
D.
2
1
3
V rh
.
Câu 9.
Cho cấp số nhân
n
u
với
1 2
3, 6
u u
. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A.
2.
B.
3
.
C.
18
.
D.
3
.
Trang 2/6 - Mã đề: 149
Câu 10.
Trong không gian
Oxyz
cho đường thẳng
1 2
:
1 3 2
x y z
d
. Véc tơ nào trong các véc tơ dưới đây
là một véc tơ chỉ phương của
d
?
A.
1;2;0
u .
B.
1;3;2
u
.
C.
1; 3;2
u
.
D.
1; 3; 2
u
.
Câu 11.
Sphức liên hp của số phức
1 2
z i
là
A.
1 2
z i
.
B.
1 2
z i
.
C.
1 2
z i
.
D.
2
z i
.
Câu 12.
Cho hai s thực dương tùy ý
a
b
với
1.
a
Khi đó
log
a
ab
bằng
A.
log
a
a
b
.
B.
1 log
a
b
.
C.
log
a
a b
.
D.
log
a
a b
.
Câu 13.
Nghiệm của phương trình
5
log (2 1) 2
x
là
A.
12
x
.
B.
31
2
x
.
C.
24
x
.
D.
9
2
x
.
Câu 14.
Họ nguyên hàm của hàm s
2
3 sin
f x x x
là
A.
3
cos
x x C
.
B.
6 cos
x x C
.
C.
3
x C
.
D.
3
sin
x x C
.
Câu 15.
Din tích xung quanh của hình trụ có độ đài đường sinh
3
l
và bán kính đáy
4
r
là
A.
24
.
B.
16
.
C.
4
.
D.
12
.
Câu 16.
Hàm s
2
2
x x
y
có đạo hàm là
A.
' 2 1
y x
.
B.
2
' 2 1 2 .ln 2
x x
y x
.
C.
2
' 2 .ln2
x x
y
.
D.
2
' 2 1 2
x x
y x
.
Câu 17.
Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như hình v
Hàm s
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1
.
B.
; 1

.
C.
2;3
.
D.
1;0
.
Câu 18.
Cho số phức
(1 2 ).
z i i
Tìm điểm biểu diễn của số phức đó trên mặt phẳng ta độ.
A.
( 2;1)
M
.
B.
(1; 2)
M
.
C.
(1;2)
M
.
D.
(2;1)
M
.
Câu 19.
Có bao nhiêu cách chọn ba học sinh từ một nhóm gồm
15
học sinh ?
A.
3
15
.
B.
15
3
.
C.
3
15
A
.
D.
3
15
C
.
Câu 20.
Cho hai s phức
 
1
2 ,
z i
2
1 3
z i
. Môdun của số phức
1 2
2
z z
bằng
A.
50
.
B.
65
.
C.
26
.
D.
41
.
Câu 21.
Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt cầu
2 2 2
: ( 1) ( 3) ( 5) 3.
S x y z
m của
S
tọa độ là
A.
1;3;5
.
B.
1;3; 5
.
C.
1; 3; 5
.
D.
1; 3;5
.
Câu 22.
Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như sau
Trang 3/6 - Mã đề: 149
Tng s đường tim cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm s đã cho là
A.
4
.
B.
1
.
C.
3
.
D.
2
.
Câu 23.
Cho hàm sbậc ba
y f x
đồ thị như hình vẽ bên. S nghiệm
thực của phương trình
2 3 0
f x
 
là
A.
2
.
B.
0
.
C.
3
.
D.
1
.
Câu 24.
Trong không gian
Oxyz
, ta độ đim
H
là hình chiếu vng góc của điểm
2;1; 1
A
lên trục
Oy
là
A.
2;0; 1
H
.
B.
0;1; 1
H
.
C.
0;1;0
H
.
D.
2;0;0
H
.
Câu 25.
Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt phẳng
: 5 3 0
P x y z
. Véc tơ nào trong các véc tơ dưới đây
là một véc tơ pháp tuyến của
P
?
A.
5;1; 1
n .
B.
1; 1;3
n .
C.
5; 1; 3
n .
D.
5;1; 3
n .
Câu 26.
Diện tích phần hình phng tô đậm trong hình vẽ bên được tính theo
công thức nào dưới đây?
A.
2
1
2 2
x dx
.
B.
2
2
1
2 2 4
x x dx
.
C.
2
2
1
2 2 4
x x dx
.
D.
2
1
2 2
x dx
.
Câu 27.
Cho hàm s
f x
có đạo hàm là
2 3
' 1 2 3 ,f x x x x x x
. Số điểm cực trị của hàm s
f x
A.
3
.
B.
1
.
C.
2
.
D.
4
.
Câu 28.
Tập nghiệm của bất phương trình
2
2 7 5
2 1
x x
là
A.
1
;5
2
.
B.
5
1;
2
.
C.

1
; 5;
2
.
D.

5
;1 ;
2
.
Câu 29.
Giá tr nh nhất của hàm s
3
3 5
f x x x
trên đoạn
2;4
là
A.
5
.
B.
0
.
C.
7
.
D.
3
.
Câu 30.
Trong không gian
Oxyz
cho mặt phẳng
: 2 2 2 1 0.
P x y z
Phương trình tham số của đường
thẳng đi qua điểm
3;0;1
I
và vuông góc với
P
là
A.
3 2
2
1
x t
y t
z t
.
B.
3
1
x t
y t
z t
.
C.
3
1
x t
y t
z t
.
D.
3 2
2
1
x t
y t
z t
.
Câu 31.
Gọi
1 2
,
z z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 3 4 0
z z
. Xét
1 2
1 2
1 1
iz z
z z
, viết số phức
dưới dạng
x yi
 
,x y
.
A.
3
2
2
i
.
B.
3
2
4
i
 
.
C.
3
2
2
i
 
.
D.
3
2
4
i
.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lam Sơn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 6 trang, mỗi đề có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đề minh họa 2020 lần 2

 1. Đề minh họa môn Toán 2020 lần 2
 2. Đề minh họa Ngữ văn năm 2020 lần 2
 3. Đề minh họa môn Tiếng Anh 2020 lần 2
 4. Đề minh họa môn Hóa năm 2020 lần 2
 5. Đề minh họa môn Vật lý năm 2020 lần 2
 6. Đề minh họa môn Sinh học năm 2020 lần 2
 7. Đề minh họa Địa Lý năm 2020 lần 2
 8. Đề minh họa môn Lịch sử năm 2020 lần 2
 9. Đề minh họa môn GDCD năm 2020 lần 2
 10. Đề minh họa tiếng Đức năm 2020 lần 2
 11. Đề minh họa tiếng Nhật năm 2020 lần 2
 12. Đề minh họa tiếng Nga năm 2020 lần 2
 13. Đề minh họa tiếng Trung Quốc năm 2020 lần 2
Đánh giá bài viết
1 1.763
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm