Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 2)

Trang 1/15 - Mã đề thi
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
GIA LAI
ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM HỌC 2017 – 2018 (LẦN 2)
MÔN: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
(50 câu trc nghim)
MÃ ĐỀ CHUẨN
Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: ...........................................................
Câu 1. Cho
số phức
34zi
. Mệnh đề nào dưới đây sai ?
A. Phần thực và phần ảo của
z
lần lượt là 3 và 4 .
B.
Môđun của số phức
z
là 5.
C.
Số phức liên hợp của
z
34.i
D.
Biểu diễn số phức
z
lên mặt phẳng tọa độ là điểm
(3; 4).M
Câu 2.
Tìm phần ảo của số phức
z
biết

2
33zii .
A.
43
. B.
43
. C.
4
. D.
4
.
Câu 3. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình
2
log (9 ) 3x.
A.
8.
B.
7.
C.
6.
D.
9.
Câu 4. Cho hàm số
2
() log(1 2)
x
fx
. Tính giá trị
'(0)Sf
+
'(1)f
.
A.
7
.
6
S
B.
7
.
5
S
C.
6
.
5
S
D.
7
.
8
S
Câu 5. Cho số phức
12zi
. Điểm o dưới đây là điểm biểu diễn của số phức
wziz
trên mặt phẳng tọa
độ?
A. (3;3).M B. (2;3).N C. (3;3).P D. (3;2).Q
Câu 6. Tìm nguyên hàm của hàm số () (1 ).
x
x
f
xe e

A.
()
x
f
xdx e C
. B.
() .
x
f
xdx e x C
C.
()
xx
f
xdx e e C

. D.
() .
x
f
xdx e C

Câu 7. Cho hàm số
3
1
x
y
x
. Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
1.x
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 1y  .
C. Hàm số không có cực trị.
D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng
;1
1;
.
Câu 8. Hàm số
2
() 2
f
xxx. Biết rằng hàm số
()
f
x
đạt giá trị lớn nhất tại duy nhất điểm
0
x
. Tìm
0
x
.
A.
0
0.x B.
0
1.x C.
0
2.x D.
0
1
.
2
x
Câu 9. Cho hàm s
32
() 1
f
xxmxx
. Gọi
k
là hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại
M
có hoành độ
1
x
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
thỏa mãn
.(1) 0kf 
.
A.
21.m
B.
1.m
C.
2.m 
D.
2.m
Câu 10. Cho hàm số
21mx
y
x
m
với tham số
0m
. Giao điểm hai đường tiệm cận của đthị hàm số thuộc
đường thẳng có phương trình nào dưới đây ?
A.
20.xy
B.
2.
y
x
C.
20.xy
D.
20.xy
Câu 11. Đường thẳng
1
y
ct đ th hàm s
32
321yx x x tại ba điểm phân biệt
,,
M
NP
biết
N
nm
giữa
M
P . Tính độ dài
.
M
P
A.
2.MP
B.
3.MP
C.
1.MP
D.
4.MP
Trang 2/15 - Mã đề thi
Câu 12. Cho
log 2
a
b
vi
a
, b các số thực dương và
a
khác 1. Tính giá trị biểu thức
2
6
log log .
a
a
Tb b
A. 7T . B. 6T . C. 8T . D. 5T .
Câu 13. Anh Nam đã tiết kiệm đưc
x
triệu đồng dùng số tiền đó để mua một căn nhà nhưng thực tế giá căn
nhà
1, 6
x
triệu đồng. Anh Nam quyết định gửi tiết kimo ngânng vớii suất 7% / năm theo hình thức lãi
kép và không rút trước kỳ hạn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm anh Nam đủ stiền cần thiết ( bao gồm cả vốn
lãi ) để mua căn nhà đó? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi, anh Nam không rút tiền ra và giá bán
căn nhà đó không thay đổi.
A. 7 năm. B. 6 năm. C. 8 năm. D. 5 năm.
Câu 14. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường yx , 0y ,
4x
. Tìm diện tích
S
của hình phẳng (H)
.
A.
16
.
3
S
B. 3.S C.
15
.
4
S
D.
17
.
3
S
Câu 15: Cho hàm số
2
01
()
1
21 1 3
khi x
yfx
x
xkhix



. Tính tích phân
3
0
() .
f
xdx
A. 6ln4. B. 4ln4. C. 6ln2.
D.
22ln2.
Câu 16. Cho mặt phẳng
()P
phương trình
20
xyz
abc

,
0abc
, t điểm

,,
M
abc
. Mệnh đề
nào sau đây đúng ?
A. Điểm
M
thuộc mặt phẳng

.
P
B. Mặt phẳng
P
đi qua trung điểm của đoạn
.OM
C. Mặt phẳng
P
đi qua hình chiếu của
M
trên trục
Ox
.
D. Mặt phẳng
P
đi qua hình chiếu của
M
trên mặt phẳng
().Oxz
Câu 17. Hàm số sin
y
x
đồng biến trên mỗi khoảng nào dưới đây ?
A.
2; 2 , .
22
kkk






B.
3
2; 2 , .
22
kkk






C.
2;2 , .kk k


D.
2; 2 , .kkk
 

Câu 18. Phương trình
3
sin 3
32
x




có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng
0;
2



?
A.
1 .
B.
2 .
C.
3
.
D.
4 .
Câu 19. Tính tổng các hệ số trong khai triển

2018
12 .x
A.
1. B. 1 . C.
2018
. D.
2018
.
Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ
,Ox
y
z
cho hai điểm
(3; 0; 0), (0; 0; 4).MN
Tính độ dài đoạn thẳng
.
M
N
A.
10.MN
B.
5.MN
C.
1.MN
D.
7.MN
Câu 21. Trong không gian vi h ta đ
,Ox
y
z
cho mt phng
():3 2 1 0.Pxz
Vectơ
n
nào sau đây
một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
()P
?
A.
(3;2; 1).n 
B.
(3; 2; 1).n 
C.
(3;0;2).n 
D.
(3; 0; 2).n
Câu 22. Trong không gian với hệ tọa đ
,Ox
y
z
cho mặt cầu
()S
có phương trình
222
244 0xyz xyzm có bán kính
5.R
Tìm giá trị của
.m
A.
16.m 
B.
16.m
C.
4.m
D.
4.m 
Câu 23. Cho hình lăng trụ tứ giác
.'' ' '
A
BCD A B C D
đáy
A
BCD
hình vuông cạnh
a
thể tích bằng
3
3.a
Tính chiều cao
h
của hình lăng trụ đã cho.
Trang 3/15 - Mã đề thi
A.
.ha
B.
3.ha
C.
9.ha
D.
.
3
a
h
Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz mặt phẳng ()P đi qua các đim (;0;0),Aa (0; ; 0)Bb và
(0; 0; )Cc
với
0abc
. Viết phương trình mặt phẳng
()P
.
A.
0.
xyz
abc

B.
10.
xyz
abc

C.
10.
xyz
abc

D.
10.ax by cz
Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ
,Ox
y
z
cho mt phng
(): 2 3 6 0xyz

đường thẳng
113
:.
111
xyz


Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
//( ).
B.
().

C. cắt không vuông góc với
().
D.
().

Câu 26. Cho phương trình
42
42 301.xxx
Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Phương trình

1
vô nghiệm trên khoảng
1; 1
.
B. Phương trình

1
đúng một nghiệm trên khoảng
1; 1
.
C. Phương trình

1
có đúng hai nghiệm trên khoảng
1; 1
.
D. Phương trình

1
có ít nhất hai nghiệm trên khoảng
1;1
.
Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ
,Ox
y
z
cho các điểm
3;13; 2M
,
7;29;4N
,
31;125;16P
. Mệnh
đề nào dưới đây đúng ?
A.
,,
M
NP
thẳng hàng ,
N
ở giữa
M
.
P
B.
,,
M
NP
thẳng hàng, P ở giữa
M
.N
C.
,,
M
NP
thẳng hàng,
M
ở giữa P
.N
D.
,,
M
NP
không thẳng hàng.
Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ
,Ox
y
z
cho mặt cầu

S
:
222
20xyz x mặt cầu

'S
:
222
20xyz xz. Kí hiệu I là tâm của

S
, 'I là tâm của

'S
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. I nằm bên ngoài mặt cầu
'.S
B. 'I nằm bên ngoài mặt cầu

.S
C. Đường thẳng 'II vuông góc với mặt phẳng có phương trình
1.z
D. Độ dài đoạn 'II bằng 2.
Câu 29. Một hình trụ có bán kính đáy
5rcm
, chiều cao
7hcm
. Tính diện tích
S
xung quanh của hình trụ.
A.
2
35 ( ).Scm
B.
2
70 ( ).Scm
C.
2
70
().
3
Scm
D.
2
35
()
3
Scm
.
Câu 30. Cho cấp số nhân
n
u
tổng
n
s hng đu tiên là
5 1, 1, 2,...
n
n
Sn
Tìm shạng đầu
1
u và
công bội
q
của cấp số nhân đó.
A.
1
6, 5.uq
B.
1
5, 4.uq
C.
1
4, 5.uq
D.
1
5, 6.uq
Câu 31. Cho số phức
z
thỏa mãn

23 19zizi . Tính tích phần thực và phần ảo của số phức
z
.
A.
1
B.
2
C.
2
D.
1
Câu 32. Cho đồ thị hai hàm số
21
()
1
x
fx
x
1
()
2
ax
gx
x
với
1
2
a
. Tìm tất cả các giá trị thực dương của
a
để các tiệm cận của hai đồ thị tạo thành một hình chữ nhật có diện tích là 4.
A.
1.a
B.
6.a
C.
3.a
D.
4.a
Câu 33. Xác định số thực dương
m
để tích phân
2
0
()
m
x
xdx
có giá trị lớn nhất.
A.
1.m
B.
2.m
C.
3.m
D.
4.m
Câu 34. Cho hàm s
2
() 1yfx x x.Tìm tt c các giá thc ca tham s
m
thỏa mãn
()
f
xm
vi mi
[1;1]x 
.
A.
2.m
B.
2.m
C.
2.m
D.
0.m

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 2), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử có đáp án và lời giải chi tiết.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Hùng Vương - Gia Lai (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm