Đề thi tiếng Anh lớp 11 học kì 1 trường THPT Nguyễn Viết Xuân

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 11
MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2019 - 2020
A. LISTENING
Part 1. Listen to Sue talking to her friend, Jim, about the new sports centre. You
will hear the conversation twice. For questions 1-4, circle the option A, B, or C.
1. Which bus goes to the sports centre?
A.15
B. 18
C. 25
2. If Sue goes swimming, she must take______________.
A. soap
B. a swimming hat
C. a towel
3. At the sports centre, you can buy______________.
A. sandwich
B. fruit
C. drinks
4. Jim and Sue are going to go to the sports centre next______________.
A. Wednesday
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Thursday
C. Saturday
Part 2. You will hear some information about a zoo. Listen and complete questions
5-8. You will hear the information twice.
PARK ZOO
Mon Sat; open from: 9 a.m.
To : 5.______________________
Name of nearest station : 6._____________________Station
Shop sells books, postcards and : 7. _____________________
Cost of family ticket : 8. £_____________________
B. LANGUAGE
Part 1: Choose the letter A, B, C or D to indicate the word that has the different
stress position from the others.
1. A. independent B. decisiveness C. confidential D. information
2. A. travel B. talent C. effort D. respect
Part 2: Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is
pronounced differently from the others.
3. A. conflict B. advise C. might D. lively
4. A. relation B. question C. tuition D. creation
5. A. mature B. picture C. nature D. culture
Part 3: Choose the best option A, B, C or D to complete the following sentences.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6. You are going to a concert, so you ____________ to wear your old jeans.
A. shouldn’t
B. ought not
C. must
D. have to
7. My friend advised me to contact a ____________ agency that arranges meetings
between single people who want to begin a romantic relationship.
A. dating
B. romantic
C. travel
D. meeting
8. We're disappointed ____________ that our sales have declined sharply in the last 2
months.
A. to hear
B. to heard
C. not to hear
D. hearing
9. This year, so far, we ____________ £ 16,000 and are still counting.
A. are raising
B. have been raised
C. have raised

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 cuối học kì 1 có đáp án tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 mới khác nhau như: Tìm từ có trọng âm khác, Tìm từ có cách phát âm khác, Chọn đáp án đúng, điền từ thích hợp vào chỗ trống, viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, đọc đoạn văn tìm câu trả lời đúng, ... giúp các em học sinh lớp 11 rèn luyện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết hiệu quả.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 11 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 11 trường THPT Nguyễn Viết Xuân có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 11 học kì 1 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 11 mới giúp các em học sinh lớp 11 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3 của Đề thi học kì lớp 11 môn tiếng Anh kèm đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 201
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm