Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 6

Đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh thi vào lớp 6 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi vào Tiếng Anh lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 7 MỚI

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. twice

B. kite

C. skip

D. time

2. A. who

B. where

C. whale

D. why

3. A. season

B. weather

C. weak

D. teach

II/ Complete the following sentences with suitable prepositions

4. I saw a lot ___________ peacocks at the zoo.

5. The book is written ___________ Vietnamese.

6. What is An Tiem ___________? - he is hard-working.

III/ Choose the correct answer

7. ____________ do you go to the movies, Ruby? - Once a week.

A. How

B. How often

C. When

D. When often

8. Please write on the ____________. Don’t write on the floor.

A. house

B. room

C. sofa

D. backboard

9. ____________ you go to Mai’s birthday party yesterday? - Yes, I ____________.

A. Did - did

B. Do - do

C. Are - am

D. Will - will

10. ____________ are you looking for? - I am looking for Henry.

A. What

B. Where

C. Who

D. Why

11. Sorry, I ____________ what she is like.

A. not know

B. do know

C. don’t know

D. know not

12. Today is Saturday. Yesterday ____________ Friday.

A. is

B. will be

C. was

D. were

13. It is nice ____________ talk ____________ you again.

A. to - of

B. to - to

C. of - to

D. by - with

14. ____________ eggs does Mary eat every week? - She eats four a week.

A. How much

B. How many

C. How long

D. How far

15. My house is ____________ to National Cinema.

A. near

B. next

C. from

D. behind

IV/ Read the following text and choose the best answer

My sister’s name is Sofia. She (16) _______ in New York. She teaches literature there. She goes to work (17) _______ working day. She has five lessons a week. So she has two days off a week: Saturday and Sunday. She has a car but she (18) _________ goes to work by car. She goes to work by bus. Her work starts at 8 a.m and finishes at 4 p.m. She comes back home at 6 and has dinner. At the weekend, she goes shopping. Then she goes to cafe and (19) ________ with her friends. But last weekend, she was on holiday. She went to the beach and stayed (20) __________ about three days. She loves teaching because she loves children.

16. A. lives

B. live

C. goes

D. work

17. A. one

B. no

C. every

D. any

18. A. never

B. always

C. often

D. sometimes

19. A. listens

B. plays

C. swims

D. chats

20. A. at

B. in

C. on

D. for

V/ Correct one mistake in each of the following sentences

21. It is exciting than Da Lat

_________________________________________________

22. It is important eat vegetables every day.

_________________________________________________

23. How many rice do you eat a day?

_________________________________________________

VI/ Make questions for the underlined parts

24. No, it is not far from my house to my school

_________________________________________________

25. They will get to Phu Quoc by plane.

_________________________________________________

26. I think Hong Kong is exciting.

_________________________________________________

VII/ Reorder these words to have correct sentences

27. a/ police/ Why/ like/ to/ be/ would/ you/ officer/ ?

_________________________________________________

28. What/ like/ to/ would/ she/ eat/ ?/

_________________________________________________

29. are/ We/ to/ going/ zoo/ the/ ./

_________________________________________________

30. A/ after/ nurse/ looks/ patients/ ./

_________________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 6

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C
2. A
3. B
II/ Complete the following sentences with suitable prepositions

4. I saw a lot ____of_______ peacocks at the zoo.

5. The book is written _____by______ Vietnamese.

6. What is An Tiem _____like______? - he is hard-working.

III/ Choose the correct answer

7. B

8. D

9. A

10. C

11. C

12. C

13. B

14. B

15. B

IV/ Read the following text and choose the best answer

16. A

17. C

18. A

19. D

20. D

V/ Correct one mistake in each of the following sentences

21. exciting => more exciting

22. eat => to eat

23. many => much

VI/ Make questions for the underlined parts

24. Is it far from your house to your school?

25. How will they get to Phu Quoc?

26. What do you think of Hong Kong?

VII/ Reorder these words to have correct sentences

27. Why would you like to be a police officer?

28. What would she like to eat?

29. We are going to the zoo.

30. A nurse looks after patients.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi vào Tiếng Anh lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Đề thi vào Tiếng Anh lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 5, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021- Đề 4, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 3, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 922
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm