Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11: Phát triển ở thực vật có hoa

Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11: Phát triển ở thực vật có hoa

Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11: Phát triển ở thực vật có hoa. Tài liệu gồm lời giải chi tiết và chính xác cho các câu hỏi được nêu trong SGK. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập trang 151 SGK Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Giải bài tập trang 154 SGK Sinh học lớp 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Phát triển ở thực vật có hoa

1. Phát triển là gì: Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm 3 quá trình liên quan đến nhau: Sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả hạt)

2. Những nhân tố chi phối sự ra hoa

a. Tuổi của cây: Tuỳ vào giống, loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa.

b. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ

  • Nhiệt độ thấp
    • Một số loài cây chỉ ra hoa khi trải qua mùa đông lạnh hoặc hạt được xử lí nhiệt độ thấp.
    • Hiện tượng cây ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ gọi là xuân hoá
  • Quang chu kỳ: Là sự tương quan độ dài ngày và đêm. Dựa vào quang chu kỳ có 3 nhóm cây: Cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.
  • Phitocrom: Là sắc tố cảm nhận quang chu kỳ của thực vật và là sắc tố nẩy mầm đối với các loại hạt mẫn cảm với ánh sáng.

c. Hoocmôn ra hoa: Hoocmôn ra hoa là chất hữu cơ được hình thành trong lá và được vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân làm cây ra hoa.

3. Mối quan hệ sinh trưởng và phát triển: Sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình liên quan nhau, đó là 2 mặt của chu trình sống. Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển trên cơ sở của sinh trưởng.

4. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển

a. Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng: Trong ngành trồng trọt: Điều khiển sự sinh trưởng của thực vật theo ý muốn con người

  • Ví dụ: Dùng gibêrelin để thúc hạt hoặc củ nảy mầm sớm khi chúng còn đang ở trạng thái ngủ (củ khoai tây)
  • Ví dụ: Sử dụng hoocmôn sinh trưởng gibêrelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha.

b. Ứng dụng kiến thức về phát triển

c. Ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng kết hợp với ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh để chọn cây trồng phù hợp với mùa vụ.

Ví dụ: Xen canh cây ưa sáng và ưa bóng

Giải bài tập trang 146 SGK Sinh học lớp 11

Câu 1. Phát triển của thực vật là gì?

Trả lời: Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: Sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

Câu 2. Lúc nào thì cây ra hoa?

Trả lời: Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh dưỡng hình thành hoa.

Đánh giá bài viết
1 370
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Sinh học 11 Xem thêm