Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu Tường Thuật Tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
NGỮ PHÁP: CÂU TƯỜNG THUẬT
A. THUYẾT
Câu gián tiếp câu dùng để thuật lại nội dung của lời nói trực tiếp.
a. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng thì hiện tại thì khi đổi sang câu gián
tiếp ta chỉ đổi ngôi; không đổi thì của động từ và trạng từ.
b. Nếu động từ của mệnh đề tường thuật dùng thì quá khứ thì khi chuyển sang câu
gián tiếp ta đổi ngôi, thì của động từ, trạng từ chỉ thời gian i chốn.
I. Thay đổi ngôi (Đại t nhân xưng, Đại từ sở hữu nh từ sở hữu)
1. Ngôi th nhất: dựa o chủ từ của mệnh đề ờng thuật; thường đổi sang ngôi thứ
ba
I He / She me → him / her my his / her
We They us them our their
2. Ngôi thứ hai: (You, your)
- Xét ý nghĩa của câu đổi cho phù hợp, thường đổi dựa vào c từ của mệnh đề
tường thuật
3. Ngôi thứ ba (He / She / Him / Her / His / They / Them / Their): giữ nguyên, không
đổi
II. Thay đổi về thì trong câu:
DIRECT
INDIRECT
Simple present - V1 /Vs(es)
Present progressive am / is / are + V-ing
Simple past V2 / V-ed
Past progressive was / were + V-ing
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Present perfect have / has + P.P
Present perfect progressive have / has been
+V-ing
Simple past V2 / -ed
Past progressive was / were + V-ing
Simple future will + V1
Future progressive will be + V-ing
Past perfect had + P.P
Past perfect progressive - had been + V-ing
Past perfect had + P.P
Past perfect progressive had been +V-ing
Future in the past - would + V1
Future progressive in the past - would be + V-
ing
III. Thay đổi các trạng t chỉ thời gian nơi chốn:
DIRECT
INDIRECT
Now
Here
This
These
Today
Tonight
Yesterday
Last year
Tomorrow
Next month
Ago
Then
There
That
Those
That day
That night
The day before / the previous day
The year before / the previous year
The following day / the next day / the day after
The following month / the next month / the month
after
Before
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BẢNG ĐẠI TỪ
Subject
Object
Adjective
possessive
I
You
He
She
It
We
They
me
you
him
her
it
us
them
My
your
his
her
its
our
their
CÁC THAY ĐỔI CỤ TH CHO TỪNG LOẠI CÂU TRONG LỜI NÓI GIÁN
TIẾP
1. Câu mệnh lệnh, câu đề nghị
- Mệnh lệnh khẳng định:
Direct: S + V + O: “V1 + O …”
Indirect: S + asked / told + O + to + V1 + ….
Ex: He said to her: “Keep silent, please.”
He told her -----------------------------------
- Mệnh lệnh ph định:
Direct: S + V + O: “Don’t + V1 + …”
Indirect: S + asked / told + O + not + to+ V1 ….

Luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh: Câu Tường Thuật

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề Câu Tường Thuật - Reported Speech nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo từng chuyên đề Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ Lý thuyết Ngữ pháp Tiếng Anh về cấu trúc, cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức đã học hiệu quả. 

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Câu Tường Thuật Tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 857
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm