Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ Tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
NGỮ PHÁP: S HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ ĐỘNG TỪ
A. THUYẾT
1. Singular verb
- Chủ ng số ít ( hoặc danh t không đếm được)
EX: Milk is good for health
- Hai chủ từ nối với nhau bằng and” nhưng cùng ý ởng hoặc ch một người.
EX: Love and to be loved is the happiest thing on the earth.
My best friend and adviser, Tom , is coming tonight.
- Chủ ng hai danh từ khác nhau nối với nhau bằng “and” nhưng trước mỗi danh từ
each hoặc every.
EX: Each boy and each girl has a book.
- Chủ ng các đại từ phiếm chỉ ( everybody, somebody, nobody, something, …)
EX: Nothing was seen last night because of the darkness.
- Chủ ng là: Tiền, Thời gian, Khoảng cách hoặc Số ợng.
EX: Twenty dollars is too much to pay for such a shirt.
Four weeks is a long time to wait for you.
- Chủ ng mệnh đề hay danh động từ ( gerund).
EX: Swimming is good for health.
That you get very high grades in school is necessary.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Chủ ngữ các danh từ trừu tượng. ( knowledge, beauty,…), môn học ( physics,
mathematics,…), n bệnh ( meales, mumps, …) hoặc các danh từ như: news, furniture,
work,…
EX: The furniture is more expensive than we thought.
2. Plural verb
- Chủ ng số nhiều.
EX: They are students.
- Chủ ng hai danh từ nối với nhau bằng “and”.
EX: Nam and Ba are brothers.
Water and oil don’t mix.
- Chủ ng là: The + Adjective
EX: The rich are not always happy.
- Chủ ng các danh từ tập hợp ( people, police, cattle,…)
EX: The police have arrested the thieves.
- Chủ ng là: A few, both, many + noun
EX: A few books were lost yesterday.
3. Singular or plural verb.
- Chủ ng hai danh từ nối với nhau bằng “or”, neither… nor”, “either…or”, hoặc “not
only…but also” thì động từ được chia theo danh từ thứ hai.
EX: Neither he nor his friends were at school yesterday.
- Chủ ng hai danh từ nối với nhau bằng “with”, “as well as”, hoặc together with thì
động từ chia theo danh từ thứ nhất
EX: The director as well as his staff has to learn English.
- Chủ ngữ một cụm từ có giới từ thì động từ chia theo dand từ đứng trước giới từ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
EX: The picture of soldiers has been sold.
- Chủ ngữ là: The munber of + noun” thì động từ chia số ít
EX: The number of students in this class is small.
- Chủ ngữ là: A nunber of + noun” thì động từ chia số nhiều.
EX: A number of students were absent yesterday.
- Chủ ngữ There + be + noun” thì động từ “be” chia theo danh từ(noun)
EX: There is a fly in this room
There are a lot of people here.
B. BÀI TẬP
Use the correct verb tense or form :
1. Rickets ………… a children’s disease cause by a lack of vitamin D. (be)
2. Measles ………… a dangerous disease for pregnant women. (be)
3. Statistics …………… a difficult course for people to understand. (be)
4. Statistics …………… that approximately 40 percent of all marriages in the Unites States
……………… in divorce. (show / end)
5. The United States …………… of 50 states. (consist)
6. Two hours ……………. too long to wait, don’t you think ? (be)
7. Cattle ………………. to graze near the church. (allow)
8. The police …………………….. the thief recently. (arrest)
9. Peaches and cream …………… delicious. (be)
10. Peaches and cream ………… perishable and be refrigerated. (be)
11. The majority of the birds ………………. for winter. (migrate)
12. The majority of the homework ………………. useful. (be)
13. A number of books on U.S universities ………………. in the library. (be)

Ngữ pháp Tiếng Anh vào lớp 10: S - V Agreement

Tài liệu Tiếng Anh chuyên đề Sự hòa hợp S(Subject - Chủ ngữ) và V (Verb - Động từ) nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh theo chuyên đề Ngữ pháp do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Ngữ pháp gồm toàn bộ những quy tắc về cách chia động từ trong câu sao cho phù hợp với Chủ ngữ trong câu, Thì trong câu,... và 40 câu trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 nắm chắc cách chia động từ trong câu hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Ôn thi vào lớp 10 chuyên đề Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ Tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu tuyển sinh lớp 10 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Đánh giá bài viết
1 3.692
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm