Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/04

Bài tập tiếng Anh 6 mới trong thời gian nghỉ dịch COVID-19

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới ngày 02/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án với nội dung bám sát chương trình học trực tuyến lớp 6 môn tiếng Anh giúp các em ôn luyện hiệu quả trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Complete the sentences with the present perfect or past simple forms of the verbs in the brackets. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành)

1. We (not / plan)...........................our holiday yet.

2. …………you ( wear )………………. uniform yesterday ?

3. They ( visit)..............................a farm two weeks ago.

4. Lan (already/ buy)...................two tablets this year

Task 2. Make sentences with provided words (Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý)

1. My brother / be / tallest person / my family

………………………………………………………………………

2. She/ be / Ha Noi / twice

………………………………………………………………………

3. Last Sunday / I / go / the movie theater / my friends

………………………………………………………………………

Task 3.Put the words in the correct order (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

1. the oldest / Oxford University / Britain / is / in / university

……………………………………………………………………….

2. eaten / in / ever / ice-cream / have / winter / you / ?

……………………………………………………………………….

Task 4. Make the questions for the underlined words:(Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

1. He went to the park last Sunday.

……………………………………………………………………….……………………………..

2. Ha Long is in Quang Ninh Province.

……………………………………………………………………….……………………………..

Task 5. Complete the postcard using the word in the box

sun; go; were; white; having; eaten;

Dear Daisy,

It is Nha Trang ! I am (1) .......................... a good time here! The (2) ......................... is shining all the time, and the beaches are so clean: blue sea and (3) ....................................... sand ! I have (4) ....................... crabs today. They are delicious ! Tomorrow I will (5) ................................ to Hon Tre Island. Wish you (6) …………….. here.

Love

Tom

ĐÁP ÁN

Task 1. Complete the sentences with the present perfect or past simple forms of the verbs in the brackets. (Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành)

1 - haven't planned;

2 - Did ... wear;

3 - visited;

4 - has already bought

Task 2. Make sentences with provided words (Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý)

1 - My brother is the tallest person in my family.

2 - She has been to Ha Noi twice.

3 - Last Sunday I went to the movie theater with my friends.

Task 3.Put the words in the correct order (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)

1 - Oxford University is the oldest university in Britain.

2 - Hav you ever eaten ice-cream in winter?

Task 4. Make the questions for the underlined words:(Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)

1 - When did he go to the park?

2 - Where is Ha Long?

Task 5. Complete the postcard using the word in the box

1 - having; 2 - sun; 3 - white; 4 - eaten; 5 - go; 6 - were

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 02-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 584
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm