Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/04

Bài tập môn tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch

Đề luyện tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 ngày 01/04 dành cho học sinh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 khác nhau chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 6 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the best answer.

Câu 1. VTV is a …….....TV channel in Vietnam. It attracts millions of TV viewers.

A. wide

B. international

C. national

D. local

Câu 2. …………… is the weather forecast programme on? - At 7.30 pm every day.

A. When

B.What

C. How

D. Where

Câu 3. Phuc is …………….. student in my class.

A. more intelligent

B.most intelligent

C. the intelligentest

D. the most intelligent

Câu 4. ……….….. eat too much candy. It's not good for you.

A. Don't

B. Please

C.Do

D. Can't

Câu 5. I enjoy watching game shows …………… they are very exciting and interesting.

A. so

B.although

C. because

D. and

Câu 6. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác các từ còn lại.

A. thank

B.there

C. the

D. they

Câu 7. Hãy chọn phần bị sai trong câu sau :Nga and Hoa have never visit London or Paris.

A. have

B.visit

C. and

D. or

Câu 8. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác các từ còn lại.

A. stopped

B. looked

C. washed

D. wanted

Task 2. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>.................................................................................................................................................

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>................................................................................................................................................

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=>................................................................................................................................................

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>...............................................................................................................................................

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>................................................................................................................................................

Task 3. Choose a suitable word from the box to fill in each gap (chọn từ thích hợp trong hộp điền vào chỗ trống)

funny; viewers; programmes; popular; channel; educational;

Disney Channel is one of the most (1)…………….channels for children. There are millions of (2)……………..watching this (3)…………….. every year all over the world. Disney’s (4)………………..are both entertaining and (5) ……………For example, the series “Hannah Montana”, they are not only (6)………………but they also teach children lessons about family and friendship.

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the best answer.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - C; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

Task 2. Write complete sentences. Use the past simple of the verbs.

1 - I went shopping yesterday.

2 - Mrs. Nhung washed the dishes.

3 - My mother went shopping with her friends in the park.

4 - Lan cooked chicken noodles for dinner.

5 - Nam and I studied hard last weekend.

Task 3. Choose a suitable word from the box to fill in each gap (chọn từ thích hợp trong hộp điền vào chỗ trống)

1 - popular; 2 - viewers; 3 - channel; 4 - programmes; 5 - educational; 6 - funny;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 01-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
8 964
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm