Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/04

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 Ngày 09/04 có đáp án

Đề luyện tập ở nhà môn tiếng Anh 6 mới có đáp án ngày 09/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài ôn tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án với nội dung bám sát SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D

1. The river is dangerous. You __________ swim here.

A. Can

B. can’t

C. must

D. mustn’t

2. London is a big city, but Tokyo is __________ than London.

A. The biggest

B. biggest

C. bigger

D. big

3. You must not __________ alone.

A. Travel

B. travelling

C. to travel

D. travels

4. What __________ the weather __________? – It’s cool.

A. Is / like

B. does / like

C. are / like

D. do / like

5. __________ Geography Club.

A. Welcome

B. Well come

C. Welcome to

D. Well come to

6. I’m going to introduce some __________ wonders of the world to you.

A. Nature

B. natural

C. naturally

D. nation

7. Which country __________ Phuc __________ ?

A. Would / like visiting

B. Would / like visit

C. would / like to visit

D. would / like to visits

8. My mother __________ in the kitchen now.

A. is cooking

B. cooks

C. will cook

D. all are correct

9. __________ can I get there?

A. What

B. Where

C. How

D. Who

10. She often __________ dinner at 7 pm, and now she __________ dinner.

a. Is having / is having

B. has / has

C. has / is having

D. is having / has

Task 2. Chia động từ ở thì Quá khứ đơn.

1- I (be).......................................a student 2 years ago.

2- He (be).................................. a doctor two years ago.

3- They (be)................................. farmers last year.

4- Lan and Ba (be) .........................nurses last year.

5- It (be not)............................ cold yesterday.

6- She (be not)........................a pupil last week.

7- This hat (be not) .........................new yesterday.

8- My parents (be not) .......................teachers two years ago.

9- He (be not) ..........................a mechanic last Monday.

10- (Be)................... he an engineer yesterday? No, he (be not).....................

Task 3. Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi.

Tokyo, the capital of Japan, is one of the three largest cities in the world. In the twelth century, Japan’s capital was an island city named Kyoto. Six hundred years later, many people from Kyoto had moved to a city called Eyed. They had renamed it Tokyo and had made this city the capital of all Japan.

Today, Tokyo is a busy place. It is a center for business and education. It is also a center for religion. In addition, Tokyo University, the beautiful ground of the Imperial Place, the famous Imperial Hotel, built in 1920 by an American, Frak Lloyd Wright, and many fine shops, stores, theaters and eating places can be found in this capital.

1. Which city was the capital of Japan in the 12th century?

…………………………………………………………………………………………………......

2. Is Tokyo a center for business, education and religion?

…………………………………………………………………………………………………......

3. Who built the Imperial Hotel?

…………………………………………………………………………………………………......

ĐÁP ÁN

Task 1. Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - C; 6 - B; 7 - C; 8 - A; 9 - C; 10 - C;

Task 2. Chia động từ ở thì Quá khứ đơn.

1 - was; 2 - was; 3 - were; 4 - were; 5 - wasn't;

6 - wasn't; 7 - wasn't; 8 - weren't; 9 - wasn't; 10 - Was - wasn't;

Task 3. Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi.

1 - Kyoto was.

2 - Yes, it is.

3 - Frak Lloyd Wright built.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 09-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 315
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm