Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/04

Phiếu bài tập ngày 14/04 môn tiếng Anh lớp 6

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới ngày 14/04 có đáp án nằm trong bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh 6 mới trong thời gian nghỉ dịch năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 6 mới giúp các em nâng cao kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Supply the correct form of the verbs in bracket.

1+2. My father always (come) . . . . . . . . . . . . home late. He (finish) . . . . . . . . . . . . work at 5 o’clock.

3. We (be) . . . . . . . . . . . . students in four years.

4. A new school (build) . . . . . . . . . . . . near our school now.

5+6. It (rain) . . . . . . . . . . . . very hard. We cannot do anything until it (stop) . . . . . . . . . . . .

7. A little girl can't spend all her time (listen) . . . . . . . . . . . . to stories.

8. (not/ride). . . . . . . . . . . . your bike too fast. It’s dangerous.

9. Sad movies always make me (cry) . . . . . . . . . . . . a lot

10. Nam (not/visit) . . . . . . . . to your birthday party class last Sunday.

Task 2. Rewrite each of the following sentences, so that its meaning does not change.

1. What would she like for her birthday?.

What does . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Lien is the owner of this house?

This house. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Why don't we go for a walk?

Let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. She always cycles to work every morning.

She always goes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. How many classrooms are there in your school?

How many . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. How tall is Nam?

What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. He couldn’t afford to buy the car.

The car. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. How wide is the Great Wall of China?

What is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Lan’s hair is long and black.

Lan has . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. She likes drinking milk

Milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Task 3. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others.

1. A. clock B. open C. window D. stereo
2. A. intersection B. history C. bookstore D. eraser
3. A. wear B. year C. hear D. near

Task 4. Choose the word whose main stress pattern is placed differently from the others.

1. A. listen B. visit C. obey D. happy
2. A. open B. summer C. enjoy D. protect

ĐÁP ÁN

Task 1. Supply the correct form of the verbs in bracket.

1. comes; 2. finishes; 3. have become; 4. is being built;

5. is raining; 6. stops; 7. listening; 8. don’t ride;

9. cry; 10. didn’t visit;

Task 2. Rewrite each of the following sentences, so that its meaning does not change.

1. What does she want for her birthday?

2. This house belongs to Lien

3. Let’s go for a walk

4. She always goes to work by bike every morning

5. How many classrooms does your school have?

6. What’s Nam’s height?/ What is the height of Nam?

7. The car was too expensive for him to buy?

8. What’s the width of the Great Wall of China?/ …the Great Wall’s width?

9. Lan has long black hair

10. Milk is her favourite drink

Task 3. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others.

1 - A; 2 - D; 3 - A;

Task 4. Choose the word whose main stress pattern is placed differently from the others.

1 - C; 2 - B;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 14-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm