Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/04

Phiếu bài tập ở nhà lớp 6 môn tiếng Anh ngày 20/04

Nằm trong bộ đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 6, phiếu bài tập ngày 20/04 môn Anh 6 có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng Anh lớp 6 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Give the correct form of the verb in bracket:

1. Look! The teacher (come)___________.

2.My father (drive)___________ me to school yesterday.

3. Children shouldn't (buy)___________ firework at Tet Holiday.

4. Students must (wear)____________ uniforms at school.

5. Where John (be)_______ ? He (read)________ books in the library. He (go)______ to the library yesterday.

6. A: I (be) ________ at the gym last Sunday, but I ________(not see) you there.

B: No, I (be)________ at my aunt's house.

7. ________ she ________(come) to see you last night? Yes, she (do) _________. We (meet) each other in my house.

Task 2. Read the passage and do the tasks below:

WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?

One of the most popular quiz programmes on television in the world is called Who Wants To Be A Millionaire?

In Britain, the quiz master is Chris Tarrant. He asks the contestants fifteen questions. The first questions are easy but later they are more difficult. If you can answer the fourteenth question, you can win £500,000. You can win a million pounds if you can answer the last question. Of course, the last question is very difficult.

All the questions on Who Wants To Be A Millionaire? are multiple-choice questions. After you hear the question, you see four answers. Only one answer is correct. You have to choose the correct answer. If you don't know the answer to a question, there are three ways you can get help: you can ask the quizmaster to take away two wrong answers: you can ask the studio audience which answer is right; or you can telephone a friend and ask for help. You can only do these things once. Very few people win the million pounds. The first person won a million pounds one year after the programme started.

Today, Who Wants To Be A Millionaire? Can be seen in more than 100 countries and is now the world's most popular quiz programme.

Answer the questions.

1. Who is the quizmaster in Britain?

2. How many questions do you have to answer?

3. How much do you win for the fourteenth question?

4. How many ways can you get help?

5. In how many countries can you watch the quiz show?

Task 3. Make questions for the underlined part:

1. There are 40 students in my classroom.

→ _____________________________

2. My brother is studying in his bedroom.

→ _____________________________

3. Her children often go to the club by bike.

→ _____________________________

4. She visited her grandmother last weekend.

→ _____________________________

5. I saw him 3 years ago.

→ _____________________________

ĐÁP ÁN

Task 1. Give the correct form of the verb in bracket:

1 - is coming; 2 - drove; 3 - buy;

4 - wear; 5 - was John - read - went;

6 - was; 7 - Did ... come - did - met;

Task 2. Read the passage and do the tasks below:

1 - It is Chris Tarrant.

2 - 15 questions.

3 - £500,000

4 - Three ways.

5 - More than 100 countries.

Task 3. Make questions for the underlined part:

1 - How many students are there in your classroom?

2 - Where is your brother studying?

3 - How do her children often go to the club?

4 - When did she visit her grandmother?

5 - When did you see him?

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 20-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm