Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/04

Phiếu bài tập ngày 21/04 môn tiếng Anh lớp 6

Phiếu bài tập môn tiếng Anh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập với nội dung nằm trong SGK tiếng Anh lớp 6 chương trình mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Circle the word (A, B, C or D) with an underlined part pronounced differently from the others.

1. A. nothingB. thenC. themD. those
2. A. bathroomB. sixthC. thumbD. father
3. A. pleaseB. featureC. bearD. beat
4. A. fearB. nearC. hearD. treat
5. A. pea B. leatherC. teaD. peanut
6. A. with B. breatheC. theyD. truth
7. A. showB. snowC. nowD. slow
8. A. careB. shareC. prepareD. career
9. A. fearB. nearC. hearD. bear
10. A. likeB. bitC. biteD. kind

Task 2. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. Laura (be) ___________ from Canada. She (speak) ___________ English and French.

2. She (come) ___________ to Vietnam tomorrow. She (stay) ___________ in a hotel in Ho Chi Minh City for 3 weeks. She (visit) ___________ a lot of places in Vietnam.

3. Which language _________ Peter (speak) _________?

4. He often (have) __________ coffee for breakfast.

5. I (make) _____________ some sandwiches. Would you like one?

6. I’m not sure what is wrong with the car. It (not/happen) _____________ before.

Task 3. Make questions for the underlined words.

1. They are going to school by motorbike.

............................................................................................................... ?

2. The students are sitting in the classroom.

............................................................................................................... ?

3. Linda has to stay in bed because she is sick.

............................................................................................................... ?

4. My classmates like camping in the park.

............................................................................................................... ?

5. My father went to work two hours ago.

............................................................................................................... ?

ĐÁP ÁN

Task 1. Circle the word (A, B, C or D) with an underlined part pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

6 - D; 7 - C; 8 - D; 9 - D; 10 - B;

Task 2. Give the correct form of the verbs in brackets.

1 - is - speaks; 2 - will come - will stay - will visit;

3 - does ... speak; 4 - has;

5 - make; 6 - hasn't happened;

Task 3. Make questions for the underlined words.

1 - How are they going to school?

2 - Where are the students sitting?

3 - Why does Linda have to stay in bed?

4 - What do your classmates like in the park?

5 - When did your father go to work?

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 21-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm