Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/04

Phiếu bài tập Ngày 25/04 môn tiếng Anh lớp 6

Đề ôn tập tiếng Anh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 6 có đáp án ngày 25/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 có đáp án năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh 6 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Task 1. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. He (feel) …………………………… hot and thirsty. He would like some cold water.

2. Look! She (play) …………………………….. football.

3. They (not ride) …………………………….. a bicycle to school every day. They walk.

4. Lan is hungry. She would like (eat) ………………………….. some noodles.

Task 2. Choose the best answer to complete the sentences.

1. How _____ do you go to the cinema? – Twice a month.

A. much

B. many

C. often

D. far

2. There _____ any flowers in the garden.

A. aren’t

B. isn’t

C. doesn’t

D. don’t

3. She is thin, but her sister is ____.

A. light

B. strong

C. weak

D. fat

4. Can you give me _____ sugar, please?

A. some

B. many

C. any

D. a

5. Would you like ______ a cup of tea now?

A. drink

B. to drink

C. to drinking

D. drinking

6. Do you have any toothpaste? I’d like a big _____.

A. tin

B. can

C. bar

D. tube

7. Lan and Hoa ______ in the yard at the moment.

A. is skipping

B. skipping

C are skipping

D. skip

8. What do you want _____ lunch? – I want some rice and fish.

A. for

B. to

C. in

D. with

9. _____ do you feel? – I feel thirsty.

A. How much

B. What

C. How often

D. How

10. What color is her hair? – It’s _____.

A. full

B. brown

C. long

D. thin

Task 3. Read the passage carefully then answer the questions below.

There are four seasons in a year in my country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it’s cold but not very cold. There are many flowers in the spring. After spring, it is the summer. In the summer, the days are long and the nights are short. I often go fishing in the summer. Fall is a nice season. The weather is often cool. In the winter, it’s usually very cold. I always wear warm clothes in the winter.

Questions:

1. How many seasons are there in a year in your country?

2. What do you often do in the summer?

3. Do you wear warm clothes in the winter?

ĐÁP ÁN

Task 1. Give the correct form of the verbs in brackets.

1 - feels; 2 - is playing; 3 - don't ride; 4 - to eat;

Task 2. Choose the best answer to complete the sentences.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D; 7 - C; 8 - A; 9 - D; 10 - B;

Task 3. Read the passage carefully then answer the questions below.

1 - There are four seasons in my country.

2 - I often go fishing in the summer.

3 - Yes, I do.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 25-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm