Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/04

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 ngày 24/04 có đáp án

Phiếu bài tập ngày 24/04 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới khác nhau giúp các em cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. hearB. nearC. fearD. pear
2. A. gatherB. monthlyC. fatherD. brother
3. A. favouriteB. slightC. fineD. high
4. A. foldB. closeC. clothD. hold
5. A. toothB. clothingC. bathD. both

Task 2. Rearrange the words to complete the sentences.

1, lives / street / grandparents / He / Hoang Quoc Viet / his / on / with.

………………………………………………………………

2, tallest / My / is / the / family / in / brother/ person / my.

………………………………………………………………

3, lives / very / from / He / far / office / his.

………………………………………………………………

4. did/ Who/ play/ with/ you/ badminton/ yesterday?

………………………………………………………………

Task 3. Rewrite te following sentences

1. No river in the world is as long as The Nile river

-> The Nile river …………………………….………………………………………………

2. Nam is taller than Ba

-> Ba ……………………………………………………………………………………..…

3.Nam is interested in watching televison

-> Nam likes …………………………………………………………………………………

4. There isn’t any sugar in the coffee.

-> The coffee………………………………………………………………………………

Task 4. Read the following passage and answer the questions

Australia is a island continent in the South Pacific. The capital is Canberra, but the city with the biggest population is Sydney, which has nearly four million. English is the first language of most people, but there are also immigrants who speak other languages.

1. Where is Australia?

..................................................................................................................................

2. Is Canberra the capital of Australia?

...................................................................................................................................

3. What is the population of Sydney?

....................................................................................................................................

4. Do Australian people only speak English?

....................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

Task 2. Rearrange the words to complete the sentences.

1 - He lives with his grandparents on Hoang Quoc Viet street.

2 - My brother is the tallest person in my family.

3 - He lives very far from his office.

4 - Who did you play badminton with yesterday?

Task 3. Rewrite te following sentences

1 - The Nile River is the longest river in the world.

2 - Ba is not as tall as Nam.

3 - Nam likes watching television.

4 - The coffee doesn't have any sugar.

Task 4. Read the following passage and answer the questions

1 - It is in the South Pacific.

2 - Yes, it is.

3 - It is nearly four million.

4 - No, they don't.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 24-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm