Bài tập về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ (nâng cao)

Bài tập chia động từ Tiếng Anh có đáp án

Bài tập về sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ (nâng cao) gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Hãy xác định chính xác chủ ngữ chính trong mỗi câu để lựa chọn đáp án đúng nhất nhé.  Đây là phần rất hay ra trong các kỳ thi, ngoài kiến thức cơ bản, bạn còn phải nắm thật chắc kiến thức nâng cao để không bị đánh lừa.

 • 1. None of the sentences __________ punctuated correctly.
 • 2. The number of people we need to hire ____________ thirteen.
 • 3. A number of people ____________ (write) in about this subject.
 • 4. Neither of them ____________ available to speak right now.
 • 5. There _______________ four hurdles to jump.
 • 6. There _________ a high hurdle to jump.
 • 7. Ten dollars _____________ a high price to pay.
 • 8. Five years __________ the maximum sentence for that offense.
 • 9. The staff _____________ in disagreement about the findings.
 • 10. Neither my brothers nor my father ______________ the house.
 • 11. _____________ either my brothers or my father responsible?
 • 12. The average worker's earnings ______________ up dramatically.
 • 13. A large percentage of the older population ____________ against her.
 • 14. Two-fifths of the troops ___________ in the battle.
 • 15. Forty percent of the students ____________ in favor of changing the policy.
 • 16. Forty percent of the student body ___________ in favor of changing the policy.
 • 17. There ___________ a problem with the balance sheet. Here ___________ the papers you requested.
 • 18. All of the chicken _______ gone. All of the chickens ___________ gone
 • 19. Everybody who ________ to buy a ticket should be in this line.
 • 20. Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, ____________ tonight.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 1.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm