Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài Anken - Phần 1

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài Anken - Phần 1 với nhiều câu hỏi lý thuyết và bài tập bổ ích được VnDoc sưu tầm nhằm cung cấp tài liệu tham khảo chất lượng, giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm cũng như mở rộng vốn hiểu biết. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon no - Phần 2

 • 1
  Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là
 • 2
  Số đồng phân của C4H8
 • 3
  Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?
 • 4

  Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken?

 • 5

  Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

 • 6

  Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

 • 7

  Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. CTPT của X là

 • 8

  Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau?

 • 9

  Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học?

 • 10

  Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans)?

  CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).

 • 11
  Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây?
 • 12

  Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính?

 • 13

  Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất?

 • 14
  Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
 • 15

  Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH3CH2)3C-OH là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 162
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm