Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon no - Phần 2

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon no - Phần 2 với nhiều câu hỏi bám sát chương trình học và vận dụng nâng cao nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm cũng như mở rộng vốn hiểu biết của bản thân. Chúc bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon no - Phần 1

 • 1
  Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:
 • 2

  Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là :

  (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3; (3) CH3ClC(CH3)3

 • 3

  Không thể điều chế CH4 bằng phản ứng nào?

 • 4
  Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây?
 • 5

  Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là:

 • 6
  (A) là chất nào trong phản ứng sau đây?

  A + Br2 → Br-CH2-CH2-CH2-Br

 • 7

  Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H2O. Giá trị của x và y tương ứng là:

 • 8

  Craking m gam n-butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là

 • 9

  Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là

 • 10

  Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là:

 • 11

  Hỗn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là:

 • 12

  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là:

 • 13

  Một hỗn hợp 2 ankan liên tiếp trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H2 là 24,8.

  a. Công thức phân tử của 2 ankan là:

 • b

  Thành phần phần trăm về thể tích của 2 ankan là:

 • 14

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:

 • 15

  Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong được 20 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa nữa. Vậy X không thể là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 145
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa học lớp 11 Xem thêm