Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li - Phần 3

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li

Các em học sinh hãy tiếp tục ôn tập với Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li - Phần 3 để hoàn thiện hơn kiến thức và kỹ năng làm bài. Chúc các em học giỏi!

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 chương 1: Sự điện li - Phần 2

 • Câu 1:
  Nhỏ từ từ dung dịch FeCl3 cho đến dư vào dung dịch Na2CO3. Hiện tượng quan sát được đầy đủ nhất là?
 • Câu 2:
  Dung dịch chất nào sau không dẫn điện?
 • Câu 3:
  Cho các dung dịch muối NaHSO4,  NaHCO,  Na2HPO4,  Na2HPO3,  NaH2PO4,  NaH2PO3. Dung dịch muối không phải muối axit là?
 • Câu 4:

  Cho phản ứng  H2PO4-   +  OH-   *    HPO42-   + H2O
  Trong phản ứng trên ion H2PO4 có vai trò

 • Câu 5:
  Cho phản ứng sau NaHCO3 +  T à  Na2CO3 + G. Để phản ứng xảy ra thì T, G lần lượt là
 • Câu 6:
  Cho 10ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hòa vừa đủ dung dịch axít trên?
 • Câu 7:
  Một dung dịch có chứa hai loại cation là Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) cùng hai loại anion là Cl- (x mol) và SO42- (y mol) . Khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 gam chất rắn khan. x, y lần lượt là
 • Câu 8:
  Trộn 150 ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0,5 M với 250 ml dung dịch HCl 2M. Thể tích khí CO2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là
 • Câu 9:
  Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH?
 • Câu 10:

  Theo Bronstet ion nào sau đây là lưỡng tính?
  a. PO 43-
  b. CO 32-
  c. HSO 4-
  d. HCO 3-
  e. HPO 32-

 • Câu 11:

  Cho các axit sau:

  (1). H3PO4 (Ka = 7,6 . 10-3)

  (2). HOCl (K= 5 . 10-8

  (3). CH3COOH (Ka = 1,8 . 10-5)

  (4). HSO4 (Ka = 10-2)

  Sắp xếp độ mạnh của các axit theo thứ tự tăng dần

 • Câu 12:

  Cho các dung dịch được đánh số thứ tự như sau:
  1. KCl     2. Na2CO3    3. CuSO4  4. CH3COONa      5. Al2(SO4)3        6. NH4Cl     7. NaBr     8. K2S
  Hãy chọn phương án trong đó các dung dịch đều có pH < 7 trong các phương án sau

 • Câu 13:
  Cho dung dịch chứa các ion: Na+, Ca2+, H+, Cl-, Ba2+, Mg2+. Nếu không đưa ion lạ vào dung dịch, dùng chất nào sau đây để tách nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch?
 • Câu 14:
  Chất nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?
 • Câu 15:
  Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2,0 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. V có giá trị là
 • Câu 16:
  Cho 200 ml dung dịch KOH  vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết tủa keo. Nồng độ mol của dung dịch KOH là
 • Câu 17:
  Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra khi thêm từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch muối FeCl3?
 • Câu 18:
  Có 10ml dung dịch axit HCl có pH = 3. Cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch axit có pH = 4?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lớp 11 Xem thêm