Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 4 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

 • 1

  Thuật toán có tính:

 • 2

  Thuật toán tốt là thuật toán:

 • 3

  Trong tin học sơ đồ khối là:

 • 4

  Chọn phát biểu đúng khi nói về Bài toán và thuật toán:

 • 5

  Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi nào?

 • 6

  Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây:

  Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…., aN;

  Bước 2: Min ← a1, i ← 2;

  Bước 3: Nếu i < N thì đưa đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;

  Bước 4:

  Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min ← ai;

  Bước 4.2: i ← i+1, quay lại bước 3.

  Hãy chọn những bước sai trong thuật toán trên:

 • 7

  Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật có ý nghĩa gì?

 • 8
  Input của bài toán: "Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B" là:
 • 9
  Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N. Hãy xác đinh Output của bài toán này?
 • 10

  "…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm". Các cụm từ còn thiếu lần lượt là?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 1.219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lớp 10 Xem thêm