Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

Mã số: 10016. Đã có 934 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 3: Peoples Of Viet Nam

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh Unit 3 lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh 8 gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc nắm vững cách dùng, định nghĩa của những từ mới Tiếng Anh quan trọng trong Unit 3: Peoples Of Viet Nam. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

1.
Từ vựng Tiếng Anh
2. Noun form of "Diverse" is _______________.
3.
Từ vựng Tiếng Anh
4. Antonym of the word "Significant" is __________.
5. Having a strong desire to know about something.
Từ vựng Tiếng Anh
Choose the word which has this English definition.
6. Ha Long Bay ___________ as one of the World _________ sites in Viet Nam.
Từ vựng Tiếng Anh
7. Antonym of the word "Minority" is _______________.
8. This is a ___________ house.
Từ vựng Tiếng Anh
9. Vietnamese traditional customs is to worship ____________.
Từ vựng Tiếng Anh
10. Antonym of the word "Basic" is ______________.
11. Being the only one of its kind.
Từ vựng Tiếng Anh
Choose the word which has this English definition.
12. Viet Nam is a ____________________ country with 54 ethnic minorities.
Từ vựng Tiếng Anh
Bắt đầu ngay
6 934