50 câu Oxyz ôn thi THPT quốc gia năm 2018 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
50 CÂU OXYZ TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Câu 1. Trong không gian
Oxyz
, véc tơ nào dưới đây vuông góc với cả hai véc tơ
1;0;2 , 4;0; 1u v
?
A.
w 0;7;1
. B.
w 1;7;1
. C.
w 0; 1;0
. D.
w 1;7; 1
.
Câu 2. Trong không gian
Oxyz
, phương trình nào dưới đây không phải là phương trình đường thẳng đi
qua hai điểm
4;2;0 , 2;3;1A B
?
A.
2 3 1
2 1 1
x y z
. B.
4 2
2 1 1
x y z
.
C.
. D.
4 2
2
x t
y t
z t
.
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, mặt phẳng đi qua điểm
3; 1;1M
và vuông góc với
đường thẳng
1 2 3
:
3 2 1
x y z
có phương trình là
A.
3 2 12 0 x y z
. B.
3 2 8 0 x y z
. C.
3 2 12 0 x y z
.D.
2 3 8 0x y z
.
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng
1
Q :3x y 4z 2 0
2
Q : 3x y 4z 8 0.
Phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai mặt phẳng
1
Q
2
Q
là:
A.
P :3x y 4z 10 0
B.
P :3x y 4z 5 0
C.
P :3x y 4z 10 0
D.
P :3x y 4z 5 0
Câu 5. Cho các vector
a 1; 2;3 ;b 2;4;1 ;c 1;3; 4 .
Vector
v 2a 3b 5c
là:
A.
v 7;3; 23
B.
v 23;7;3
C.
v 7; 23;3
D.
v 3;7; 23
Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
2 2 2
S : x 1 y 3 z 2 9.
Tọa
độ tâm và bán kính của mặt cầu (S) là
A.
I 1;3;2 , R 9
B.
I 1; 3; 2 , R 9
C.
I 1;3;2 , R 3
D.
I 1;3;2 , R 3
Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm
A 3; 2;1
và mặt phẳng
P : x y 2z 5 0.
Đường thẳng nào sau đây đi qua A và song song với mặt phẳng (P)?
A.
x 3 y 2 z 1
1 1 2
B.
x 3 y 2 z 1
4 2 1
C.
x 3 y 2 z 1
1 1 2
D.
x 3 y 2 z 1
4 2 1
Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm
M(1;0;1)
và mặt phẳng
P : 2x y 2z 5 0.
Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là
A.
9 2
2
B.
3 2
C.
3
D. 3
Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng nào sau đây chứa trục Ox?
A.
2y z 0
B.
C.
x 2y z 0
D.
x 2z 0
Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm
A 1;2;3 .
Gọi
1 2 3
A A A
lần lượt là hình
chiếu vuông góc của A lên các mặt phẳng
Oyz , Ozx , Oxy .
Phương trình của mặt phẳng
A.
x y z
0
1 2 3
B.
x y z
1
3 6 9
C.
x y z
1
1 2 3
D.
x y z
1
2 4 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, cho 2 véc tơ
1; ;2 , 3;9;u a v b
cùng phương. Tính
2
a b
.
A.
15
. B.
3
. C.
0
. D. Không tính được.
Câu 12. Trong không gian
Oxyz
, xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm
2;3;1M
trên mặt
phẳng
: 2 0x y z
.
A.
5
2; ;3
2
. B.
5;4;3
. C.
5 3
;2;
2 2
. D.
1;3;5
.
Câu 13. Trong không gian
Oxyz
, cho hai vectơ
2;1; 3 , 2;5;1
a b
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
. 4
a b
. B.
. 12
a b
. C.
. 6
a b
. D.
. 9
a b
.
Câu 14. Mặt cầu (S) có tâm
I 1; ( )2;1
và tiếp xúc với mặt phẳng
P : x 2y 2z 2 0
có phương
trình là:
A.
2 2 2
S : x 1 y 2 z 1 3
B.
2 2 2
S : x 1 y 2 z 1 3
C.
2 2 2
S : x 1 y 2 z 1 9
D.
2 2 2
S : x 1 y 2 z 1 9
Câu 15. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình
2 2 2
2 4 6 11 0x y z x y z
Tọa độ tâm T của (S)
A.
(1;2;3).T
B.
(2;4;6).T
C.
( 2; 4; 6).T
D.
( 1; 2; 3).T
Câu 16. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với
(8;9;2), (3;5;1), (11;10;4)A B C
. Số đo góc A của
tam giác ABC
A.
0
150 .
B.
0
60 .
C.
0
120 .
D.
0
30 .
Câu 17. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng qua ba điểm
( 3;0;0), (0; 2;0), (0;0;1)A B C
được viết dưới dạng
6 0ax by z c
. Giá trị của
T a b c
A.
11.
B.
7.
C.
1.
D.
11.
Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng
P : 2x 3y 4z 12 0
cắt trục Oy tại điểm
có tọa độ là
A.
0; 4;0
B.
0;6;0
C.
0;3;0
D.
0;4;0
Câu 19. Trong không gian Oxyz cho điểm
và đường thẳng
2
: 1 2
2
x t
y t
z t
. Hình chiếu vuông
góc của điểm A lên đường thẳng
là:
A.
1;3; 2N
B.
11; 17;18 .H
C.
3; 1;2M
D.
2;1;0K
Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm
, đường thẳng
1 1 2
:
2 1 1
x y z
d
và mặt phẳng
: 2 1 0P x y z
. Điểm B thuộc mặt phẳng
P
thỏa mãn
đường thẳng AB vuông góc và cắt đường thẳng d. Tọa độ điểm B là
A.
3; 2; 1
B.
3;8; 3
C.
0;3; 2
D.
6; 7;0
Câu 21. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
: 2 4 0P x y z
đường
thẳng
1 2
: .
2 1 3
x y z
d
Viết phương trình đường thẳng
nằm trong mặt phẳng
P
, đồng thời cắt
và vuông góc với đường thẳng d.
A.
1 1 1
.
5 1 3
x y z
B.
1 1 1
.
5 1 3
x y z
C.
1 1 1
.
5 1 3
x y z
D.
1 1 1
.
5 1 2
x y z
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 22. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng
P : x y 2z 5 0
và đường thẳng
x 1 y 2 z
: .
2 1 3
Gọi A giao điểm của
P
M điểm thuộc đường thẳng sao cho
AM 84.
Tính khoảng cách
từ M đến mặt phẳng
P
A.
6
B.
14
C. 3 D. 5
Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
2 2
2
S : x 1 y 1 z 11
và hai đường
thẳng
1 2
x 5 y 1 z 1 x 1 y z
d : ; d : .
1 1 2 1 2 1
Viết phương trình tất cả các mặt phẳng tiếp xúc với
mặt cầu
S
đồng thời song song với hai đường thẳng
1 2
d , d
A.
:3x y z 15 0
B.
:3x y z 7 0
C.
:3x y z 7 0
D.
:3x y z 7 0
hoặc
:3x y z 15 0
Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng
:3 3 2 0P x y z
: 4 2 1 0.Q x y z
Phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và song song với 2 đường thẳng (P) và (Q) là:
A.
.
1 1 6
x y z
B.
.
1 6 1
x y z
C.
.
1 1 6
x y z
D.
.
1 6 1
x y z
Câu 25. Trong không gian Oxyz cho 2 đường thẳng
1 2
3 2 2 1 1 2
: , :
2 1 4 3 2 3
x y z x y z
d d
mặt phẳng
: 2 3 7 0.P x y z
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P), cắt
1
d
2
d
có phương
trình là
A.
7 6
.
1 2 3
x y z
B.
5 1 2
.
1 2 3
x y z
C.
4 3 1
.
1 2 3
x y z
D.
3 2 2
.
1 2 3
x y z
Câu 26. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với
1; 2;3 , 4;0; 1A B
1;1; 3C
. Phương
mặt phẳng (P) đi qua A, trọng tâm G của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) là
A.
5 2 3 0.x y z
B.
2 7 0.y z
C.
5 2 1 0.x y z
D.
2 1 0y z
Câu 27. Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng
P : y 2z 0
; điểm
A 1;2;3 ,B 1;1;1
. Tìm tổng
tọa độ của điểm M trên
P
sao cho chu vi tam giác MAB đạt giá trị bé nhất.
A.
14
55
B.
2
5
C.
1
5
D.
17
5
Câu 28. Một cặp véc chỉ phương của 2 phương trình 2 đường phân giác tạo bởi 2 đường thẳng sau
1
x 1 y z 2
d :
3 2 1
2
x 1 y z 2
d :
2 3 1
A.
1;5;0 ; 5; 1; 2
B.
1;5;0 ; 5;1;5
C.
1;5;0 ; 5;1;2
D.
1;5;0 ; 5;1; 5
Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có
A 1;0;0 ,B 0;0;1
C 2;1;1
.
Tìm tổng tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.
A. 1 B. 2 C. 0 D. Không có điểm H

50 câu Oxyz ôn thi THPT quốc gia năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh 50 câu Oxyz ôn thi THPT quốc gia năm 2018 có đáp án, tài liệu kèm theo lời giải chi tiết chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Toán một cách đơn giản hơn.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 50 câu Oxyz ôn thi THPT quốc gia năm 2018 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.557
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm