Bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 3 What day is it today? Online

Bài tập tiếng Anh 4 unit 3 What day is it today? Online

Bài tập tiếng Anh unit 3 lớp 4 What day is it today? có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh ôn luyện những kỹ năng làm bài hiệu quả.

 • Choose the correct answer.
 • 1. What does your father do in the morning? – _________
 • 2. _________ do you go at the weekends? – I go to my grandparents' house.
 • 3. Does she go to the library on Tuesday? – ________.
 • 4. Recorder the words to make the correct answer.

  she/ not/ Vietnamese/ on/ Thursday/ have/ does/ ./

 • 5. Recorder the words to make the correct answer.

  school/ is/ your/ big/ and/ very/ beautiful/ new/ ./

 • 6. Translate into English.

  Mai: Hôm nay chúng ta có tiết tiếng Anh đúng không? Nam: Đúng rồi.

 • 7. Translate into English.

  Cậu có đi học vào cuối tuần không?

 • 8. Find the mistake in each sentence.

  What does she do in Friday?

 • 9. Find the mistake in each sentence.

  He and I play footballs in the morning.

 • 10. Odd one out.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 180
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm