Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2018- 2019
Môn: TOÁN
Ngày khảo sát: 10/4/2019
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Đề có 6 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm.
Mã đề: 101
Họ, tên t sinh:....................................................................................................................
Số báo danh:..........................................................................................................................
Câu 1: Trong không gian
,
Oxyz
cho hai mặt phẳng song song
P
Q
ln lượt phương trình
2 0
x y z
2 7 0
x y z
. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng
P
Q
bằng
A.
7
. B.
7 6
. C.
6 7
. D.
7
6
.
Câu 2: Cho hàm số
2 1
x
f x x
. Tìm
f x dx
.
A.
2
2
x
f x dx x x C
. B.
2
1 1
2
ln 2 2
x
f x dx x x C
.
C.
2
1
2
2
x
f x dx x x C
. D.
2
1 1
2
1 2
x
f x dx x x C
x
.
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2;4;1 , 2;2; 3
A B
. Phương trình mặt cầu đường kính
AB
A.
2 2
2
3 1 36.
x y z B.
2 2
2
3 1 9.
x y z
C.
2 2
2
3 1 9.
x y z
D.
2 2
2
3 1 36.
x y z
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho điểm
1; 3;1 , 3;0; 2
A B
. Tính độ dài đoạn
AB
.
A. 26 B. 22 C.
26
D.
22
Câu 5: Cho hình phẳng trong nh (phần tô đậm) quay quanh trục
hoành. Thể tích khối tròn xoay tạo thành được tính theo công thức nào?
A.
2
b
a
V f x g x dx
. B.
2 2
b
a
V f x g x dx
.
C.
2
b
a
V f x g x dx
. D.
b
a
V f x g x dx
.
Câu 6: Cho
2
log
a m
log 16
m
A m
, với
0 1
m
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
4
.
a
A
a
B.
4
.
a
A
a
C.
4 .
A a a
D.
4 .
A a a
Câu 7: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
2 3 0
f x
là
A.
4
. B.
1
. C.
2
. D.
0
.
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
Câu 8: Cho hàm s
y f x
liên tục trên
và có đồ thị đường cong như
hình vẽ bên. Gọi
M
m
lần lượt là gtrị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của
hàm số
f x
trên
3
1;
2
. Giá trị của
M m
bằng
A.
1
.
2
B.
5.
C.
4.
D.
3.
Câu 9: Cho cấp số nhân
( )
n
u
có số hạng đầu
1
3
u
và công bội
2.
q
Giá trị của
4
u
bằng
A.
24.
B.
48.
C.
18.
D.
54.
Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho đim
3; 2;1
A . Đường thẳng nào sau đây đi qua A?
A.
3 2 1
1 1 2
x y z
. B.
3 2 1
4 2 1
x y z
.
C.
3 2 1
1 1 2
x y z
. D.
3 2 1
4 2 1
x y z
.
Câu 11: Gọi
1
z
2
z
là hai nghiệm phức của pơng trình
2
2 10 0
z z
. Tính giá tr biểu thức
2 2
1 2
.
P z z
A.
40
P
. B.
10
P . C.
20
P
. D.
2 10
P .
Câu 12: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
3
4 .
y x x
B.
3
4 .
y x x
C.
4 2
4 .
y x x
D.
4 2
4 .
y x x
Câu 13: Biết rằng duy nhất một cặp s thực
;
x y
thỏa mãn
5 3
x y x y i i
. nh
2 .
S x y
A.
4
S
. B.
6
S
. C.
5.
S
D.
3
S
.
Câu 14: Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có
2 4
0 2
9; 4
f x dx f x dx
. Tính
4
0
I f x dx
.
A.
5
I
. B.
36
I
. C.
9
4
I
. D.
13
I
.
Câu 15: Tập nghim của phương trình
2
2 3
1
1
7
7
x x
x
là:
A.
1
S
. B.
1;2
S . C.
1;4
S . D.
2
S .
Câu 16: Cho hàm số
f x
đạo hàm
2 3
' 1 2 2 3 , .
f x x x x x
Số đim cực trị của hàm
số đã cho là
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 17: Đim M trong hình vẽ bên biểu thị cho số phức
A.
3 2
i
. B.
2 3
i
.
C.
2 3
i
. D.
3 2
i
.
Câu 18: Cho hình nón có bán kính đáy bằng
4
a
chiều cao bằng
3
a
. Diện tích toàn phần của hình nón
đã cho bằng
A.
2
36 .
a
B.
2
26 .
a
C.
2
72 .
a
D.
2
56 .
a
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
Câu 19: Cho hình chóp .
S ABCD
SA ABCD
,
ABCD
hình vuông cạnh bằng
2
a
SA a
.
Tính thể tích
V
của khối chóp .
S ABCD
.
A.
3
2 .
V a
B.
3
4
.
3
a
V C.
3
4 .
V a
D.
3
2
.
3
a
V
Câu 20: Cho hàm số
( )
y f x
liên tục trên đoạn
1;3
đồ thị
như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu ti
0,
x
cực đại tại
2.
x
B. m số có hai đim cực tiểu là
0, 3.
x x
C. Hàm số đạt cực tiểu ti
0,
x
cực đại tại
1.
x
D. Hàm số có hai điểm cực đại là
1, 2.
x x
3
1
2
x
O
y
Câu 21: Với các số thực dương
,
a b
bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
log( ) log .log .
ab a b
B.
log
log .
log
a a
b b
C.
log( ) log log .
ab a b
D.
log log log .
a
b a
b
Câu 22: Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
ln ln 4 4 .
x x
A.
2;S

. B.
1;S

. C.
\ 2
S
. D.
1; \ 2 .
S 
Câu 23: Cho hình trụ có chiều cao bằng
a
và đường kính đáy bằng
2
a
. Tính thể tích
V
của hình trụ.
A.
3
3
a
V
. B.
3
V a
. C.
3
2
V a
. D.
3
4
V a
.
Câu 24: Cho tập hợp
A
gồm 9 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tcủa tập hợp
A
là
A.
4
.
P
B.
4
9
.
C
C.
4 9.
D.
4
9
.
A
Câu 25: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên:
x

3
1 2

'
f x
+ 0
0 +
+
f x

3 5

4
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất là
4.
B. m số đồng biến trên các khoảng
; 3

1;

.
C. Hàm số có mt điểm cực đại hai điểm cực tiểu.
D. Giá trị cực đại của hàm số là 5.
Câu 26: Cho hình hộp chữ nhật
. ' ' ' '
ABCD A B C D
AB a
,
2
AD a
,
' 5
AB a
. Tính theo
a
thể
tích khi hộp đã cho.
A.
3
10
V a . B.
3
2 2
3
a
V
. C.
3
2
V a
. D.
3
2 2
V a
.
Câu 27: Tính đạo hàm của hàm số
log 1 1
y x
.
A.
1
2 1 1 1 ln10
y
x x
. B.
1
1 1 ln10
y
x
.
C.
ln10
2 1 1 1
y
x x
. D.
1
2 1 1 1
y
x x
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 109
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm