Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Kon Tum

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1. Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào sau đây?
A.
1
1
x
y
x
. B.
1
1
x
y
x
. C.
1x
y
x
. D.
2 1
3
x
y
x
.
Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số
sin
x
f x e x
A.
cos
x
e x C
. B.
cos
x
e x C
.
C.
1
cos
1
x
e x C
x
. D.
cos
x
e
x C
x
.
Câu 3. Hàm số
sin cosy x x
tập xác định là
A.
1;1D
. B. 2; 2D
. C.
D
. D.
\ ;
2
k k
.
Câu 4. Hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Đồ thị hàm số và trục
Ox
có bao nhiêu điểm chung?
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 5. Khối lập phương
.ABCD A B C D
có đường chéo 2 3AC
thì có thể tích bằng
A.
8
. B.
1
. C.
3 3
. D.
24 3
.
Câu 6. Cho số phức
4 6z i
. Gọi
M
điểm biểu diễn của sphức
z
trên mặt phẳng
Oxy
. Tung độ
của điểm
M
bằng
A.
4.
B.
6.
C.
4.
D.
6.
Câu 7. Khối cầu có thể tích bằng
4
3
thì có bán kính bằng
A.
2.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 8. Hàm số nào sau đây đồng biến trên
?
A.
12
x
y
. B.
1
2
x
y
. C.
3
x
e
y
. D.
3
2
x
y
.
Câu 9. Cho
2
1
( )d 3f x x
. Giá trị của
2
1
3 ( ) 2 df x x x
bằng
A.
12
. B.
3
. C.
12
. D.
9
.
Câu 10. Cho
a
là số thực dương và khác
1
. Giá trị của
3
5
2
log
a
a
bằng
A.
2
15
. B.
6
5
. C.
5
6
. D.
1
5
.
Câu 11. Trong không gian
,
Oxyz
cho ba điểm
3;0;0 , 0;3;0 , 0;0;3
A B C
. Tọa độ trọng m của tam
giác
ABC
A.
1;1;0
. B.
1;0;1
. C.
3;3;3
. D.
1;1;1
.
Câu 12. Hàm số
4 2
3 2
y x x
có báo nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 13. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
S
:
2 2 2
1 1 3 3
x y z
. Tâm
I
bán nh
R
của
S
A.
1; 1; 3
I
3
R . B.
1; 1; 3
I
3
R
.
C.
1;1;3
I
3
R
. D.
1;1;3
I
3
R
.
Câu 14. Trong không gian
Oxyz
, cho
2 4
a i k
, với
,
i k
là các vec đơn vị. Tọa độ của
a
là:
A.
2; 4;0
. B.
2;0;4
. C.
2;0; 4
. D.
2;4;0
.
Câu 15. Cho số phức
2 2
2 1 3
z i i
. Tổng phần thực và phần ảo của
z
bằng
A.
21
. B.
1
. C.
1
. D.
32
.
Câu 16. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
3; 2;5 , 1;6; 3
M N
. Phương trình nào sau đây
phương trình mặt cầu đường kính
MN
?
A.
2 2 2
1 2 1 6
x y z
. B.
2 2 2
1 2 1 36
x y z
.
C.
2 2 2
1 2 1 6
x y z
. D.
2 2 2
1 2 1 36
x y z
.
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng
:2 3 0
P x y z
điểm
1; 2;1
A
. Đường thẳng
đi qua
A
vuông góc với
P
có phương trình
A.
1 2
2
1
x t
y t
z t
. B.
1 2
2
1 2
x t
y t
z t
C.
1 2
2 4
1 3
x t
y t
z t
. D.
2
1 2
1
x t
y t
z t
.
Câu 18. Cho hình phẳng
D
giới hạn bởi đồ thị hàm số
1
f x x x
trục hoành. Vật thể tròn xoay
sinh ra khi quay hình phẳng
D
quanh trục
Ox
có thể tích bằng
A.
12
. B.
4
3
. C.
22
13
. D.
7
15
.
Câu 19. Cho hàm số
f x
đạo hàm
 
2
2 1 3
f x x x x
. Hàm số đã cho đồng biến trong
khoảng nào dưới đây?
A.
3;

. B.
2; 1
. C.
1;3
. D.
; 2

.
Câu 20. Gọi
m
( m
) giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
1
1
x x
y
x
trên khoảng
1;

,
m
một
nghiệm của phương trình nào sau đây?
A.
2
2 0
x x
. B.
2
3 8 3 0
x x
. C.
2
3 4 0
x x
. D.
2
2 5 2 0
x x
.
Câu 21. Số nghiệm nguyên của bất phương trình
4 2
log 7 log 1
x x
A.
4
. B.
1
. C.
6
. D.
2
.
Câu 22. Cho hàm số
3
2
ln
3
f x x x
. Giá tr nhỏ nhất trên khoảng
0;

của hàm số
f x
g x
x
bằng
A.
2
3
. B.
1
. C.
3
. D.
3
3 4
.
Câu 23. Cho hình chóp
.S ABC
SA ABC
, 3SA a ,
G
trọng tâm tam giác
SBC
. Khoảng cách
từ
G
đến
ABC
bằng
A.
2 3
3
a
. B.
3
a
. C.
3
3
a
. D.
6
3
a
.
Câu 24. Cho hàm s
y f x
bảng biến thiên như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị m số
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 25. Cho khối trụ có độ dài của đường tròn đáy bằng
4 a
chiều cao bằng bán kính của đường tròn
đáy. Thể tích của khối trụ đã cho bằng
A.
3
2 a
. B.
3
8 a
. C.
3
4 a
. D.
3
8
3
a
.
Câu 26. Số phức
z
thỏa mãn
3
1 4 1z i i
thì có môđun bằng
A.
3 . B. 5 . C.
5
. D. 29 .
Câu 27. Hàm số
3 2
log 3y x x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
5
. C.
2
. D.
0
.
Câu 28. Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng
1;100
của tham số
m
để phương trình
0
f x m
có đúng hai nghiệm phân biệt?
A.
1
. B.
97
. C.
2
. D.
96
.
Câu 29. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
P
đi qua ba điểm
2;0;0
A
,
0;1;0
B
,
0;0; 3
C
phương trình
A.
3 6 2 6 0x y z
. B.
3 6 2 6 0x y z
.
C.
3 6 2 6 0x y z
. D.
3 6 2 6 0x y z
.
Câu 30. Cho số phức
z
thỏa mãn
3 4 2 z i
2 1 w z i
. Khi đó
w
có giá trị lớn nhất bằng
A.
16 74
. B.
4 74
. C.
2 130
. D.
4 130
.
Câu 31. Cho hình chóp
.S ABC
có đáy tam giác đều cạnh
2a
,
SA
vuông góc với
ABC
. Góc giữa hai
mặt phẳng
SBC
ABC
bằng
0
30
. Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng
A.
3
3
3
a
. B.
3
3
8
a
. C.
3
3
6
a
. D.
3
3
12
a
.
000
-2
_
x
y'
y
+∞- ∞
_
-1
0
+∞
+
+∞
+
-2
1
1

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Kon Tum. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 Sở GD&ĐT Kon Tum. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Thi THPT Quốc gia môn Toán

    Xem thêm