Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám - Khánh Hòa

Trang 1/4 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/
TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019
Bài thi MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . .
Mã đề thi
132
Câu 1: Cho hàm số
( )
y fx=
đạo hàm
( )
2
( 1)( 3 3)fx x x x
= −+
x∀∈
. Hàm số đã cho nghịch
biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
1; .+∞
B.
C.
( )
1; 3 .
D.
( )
; 1.
−∞
Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:
123
2 12
xy z−−+
= =
, mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. d đi qua
(2; 3; 1)I
B. d đi qua K(2; - 1; 2) và có véctơ chỉ phương
(1; 2; 3)
u
=
C. d có véctơ chỉ phương
(1; 2; 3)u =
D. d đi qua
(1; 2; 3)
K
và có véctơ chỉ phương
( 2; 1; 2)u =
Câu 3: Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước bằng
, 2, 3aa a
:
A.
3
6
2
a
B.
3
6
3
a
C.
3
6
6
a
D.
3
6a
Câu 4: Nếu số phức z thỏa mãn
1z =
thì phần thực của số phức w =
1
1 z
bằng:
A.
1
2
B. -
1
2
C. – 2 D. 2
Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
(1; 3; 1)M
( 3; 1; 0 )N
. Độ dài đoạn MN bằng
A.
13
B.
7
C.
21
D. 5
Câu 6: Cho cấp số nhân
()
n
u
có số hạng đầu
1
u
= 2 và công bội
3q =
. Giá trị của
6
u
bằng
A. – 96 B. 486 C. – 243 D. – 486
Câu 7: Thể tích của khối cầu đường kính
2
a
bằng
A.
3
3
a
π
B.
3
2 a
π
C.
3
4 a
π
D.
3
4
3
a
π
Câu 8: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong
2
1yx= +
, trục hoành và các đường thẳng
0, 1
xx= =
. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?
A.
4
3
V
π
=
B.
2V
π
=
C.
4
3
V =
D.
2V =
Câu 9: Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
1
lndx x C
x
= +
B.
xx
e dx e C
−−
= +
C.
cos sinxdx x C= +
D.
1
1
x
x dx C
α
α
α
+
= +
+
Câu 10: Tập xác định D của hàm số y =
2
ln( 1)
x
x
e
là:
A.
( ) { }
0; \ ln 2D = +∞
B.
( )
0;
D = +∞
C.
{ }
\ ln 2D =
D.
( )
1;D = +∞
Câu 11: Cho hàm số:
( )
2
lg 2y xx=
, mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Đồng biến trên
( )
0;1
B. Đồng biến trên
( ) ( )
; 0 ; 2;−∞ +∞
C. Nghịch biến trên
(
) ( )
;0 à 2;v−∞ +∞
D. Nghịch biến trên
( )
;0
−∞
Câu 12: Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng 2a, góc ở đỉnh bằng
0
60
. Thể tích khối nón đó bằng
A.
3
2
3
a
π
B.
3
3
a
π
C.
3
3
2
a
π
D.
3
3
3
a
π
Câu 13: Đơn giản biểu thức
2
4
44
log 2log (4 )
16
a
Aa= +
Trang 2/4 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/
A.
2
5log a
B.
2
5log a
C.
4
3log a
D.
2
4log
a
Câu 14: Nếu biết b a = 3 thì
2
b
a
I x dx=
bằng
A. 3 – ab B. 3(3 + ab) C. 3(3 – ab) D. 3 + ab
Câu 15: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng ( P ) song song với mặt phẳng (Oyz) có phương trình là
A. y + d = 0 B. x + d = 0
( )
0d
C. x + d = 0 D. x + y + z – 1 = 0
Câu 16: Tổng các nghiệm của phương trình:
2
3
1
3
9
xx
=
bằng
A. 4 B. 2 C. 3 D. – 2
Câu 17: Cho số phức z = 2 3i. Tính
z
bằng
A. 5 B.
5
C. 13 D.
13
Câu 18: Phương trình mặt cầu tâm
( 1; 2; 0)I
và tiếp xúc ( P ): 2x 2y + z 3 = 0 là
A.
(
) (
)
22
2
129x yz
++ +=
B.
( ) ( )
22
2
1 2 81x yz+ +− +=
C.
( ) ( )
22
2
12 9x yz+ +− +=
D.
( ) ( )
22
2
12 3x yz+ +− +=
Câu 19: Cho a và b là các số thực thỏa a > b > 1. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.
log log
ab
ba<
B.
ln lnab>
C.
log log
ab
ba>
D.
1
2
log ( ) 0ab <
Câu 20: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình bên
A.
32
2 9 12yx x x=−+
B.
23
2
x
y
x
−−
=
C.
23
2
x
y
x
−+
=
D.
2
33
2
xx
y
x
−+
=
Câu 21: Cho hàm số
()y fx=
có đồ thị như hình vẽ.
Hỏi phương trình:
3 () 5 0fx
+=
có bao nhiêu nghiệm?
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 22: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3
1
x
y
x
+
=
A. x =
1
và y = 3 B. x = 1 và y =
1
C. x = 1 và y = 1 D. x = 1 và y = 3
Câu 23: Khối chóp tứ giác đều có cạnh bên bằng
2
a
, cạnh đáy bằng
2a
có thể tích bằng
A.
3
23
3
a
B.
3
2
3
a
C.
3
3
3
a
D.
3
23
a
Câu 24: Một tấm bìa hình chữ nhật có các đỉnh là A, B, C, D với AB = 63cm, AD = 18cm, người ta cuộn
tròn tấm bìa lại thành một hình trụ không đáy sao cho A trùng B C trùng D. Thể tích của hình trụ đó
gần bằng:
A. 5685cm
3
B. 1774,728cm
3
C. 2826cm
3
D. 3549,456cm
3
Câu 25: Biết đồ th hàm s y = mx và
1
2
x
y
x
=
+
cắt nhau tại
( 1; 2)A −−
. Gọi B(a ;b) giao điểm thứ hai.
Ta có tích ab bằng: A.
1
2
B.
1
C.
1
2
D. 1
Câu 26: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị của y = x
2
2x và trục hoành là
A.
2
2
0
( 2)x x dx
B.
2
2
0
( 2)x x dx
C.
2
22
0
( 2)x x dx
π
D.
2
2
0
( 2)
x x dx
π
Câu 27: Tập nghiệm của bất phương trình:
2
2
1
5
125
xx
>
A.
( )
;1−∞
( )
3; +∞
B.
( )
3; +∞
C.
( )
1; 3
D.
( )
;1−∞
−∞
2
−∞
+∞
'y
x
y
2
2
+∞
Trang 3/4 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/
Câu 28: Giả s z = a + bi tha mãn
2 12 2
zz i+=
. Trên mặt phẳng Oxy điểm M biểu diễn z tọa độ
là:
A. M(4; 2) B. M(2; 4) C. M(4; 2i) D. M(4; - 2)
Câu 29: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
:
123
2 12
xy z−−+
= =
và ( P ): x + 4y + z 8 = 0.
Khoảng cách giữa đường thẳng
và (P) bằng
A.
3
2
B.
2
3
C.
7
3
D. 8
Câu 30: Số tự nhiên n thỏa
3 2 11
1 13
.
n n nn
C C CC
−+
−=
thuộc tập nào sau đây ?
A.
(
]
3; 7
B.
(
]
7;10
C.
(
]
10;15
D.
(
]
15;25
Câu 31: Trong các hàm số sau , hàm số nào đồng biến trên
A.
4x 1
y
x2
+
=
+
B.
3
yx 1
= +
C.
42
yx x 1=++
D.
y tanx=
Câu 32: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
4yx=
lần lượt là :
A. 2 và 0 B. 0 và 2 C. 2 và 2 D.
4
và 0
Câu 33: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên AA’ =
3a
.
Góc hợp bởi (ABC’D’) và (CDA’B’) có số đo bằng
A.
0
45
B.
0
30
C. 60
0
D. 90
0
Câu 34: Bạn Nam là sinh viên của một trường Đại học, muốn vay tiền ngân hàng với lãi suất ưu đãi trang
trải kinh phí học tập hàng năm. Đầu mỗi năm học, bạn ấy vay ngân hàng số tiến 10 triệu đồng với lãi suất
4%
. Tính số tiền Nam nợ ngân hàng sau 4 năm, biết rằng trong 4 năm đó, ngân hàng không thay
đổi lãi suất ( kết quả làm tròn đến nghìn đồng).
A.
41600000
đồng. B.
44163000
đồng. C.
46794000
đồng. D.
42465000
đồng.
Câu 35: Cho một đa giác đều 12 đỉnh
1 2 3 12
...AAA A
nội tiếp đường tròn ( O ). Chon ngẫu nhiên 4 đỉnh của
đa giác đó. Tính xác suất để 4 đỉnh được chọn ra tạo thành một hình chữ nhật.
A.
7
165
B.
1
33
C.
7
33
D.
13
165
Câu 36: Cho hàm s
( )
fx
. Biết hàm số
( )
y fx
=
có đồ thị như hình
vẽ. Trên đoạn
[ ]
4;3
,hàm số
( ) ( ) ( )
2
21gx f x x= +−
đạt giá trị nhỏ
nhất tại điểm nào?
A.
0
1
x
=
B.
0
3x =
.
C.
0
4x =
.
D.
0
3x =
.
Câu 37: Trong không gian
Oxyz
, cho
( ) ( ) ( )
22
2
:1 2 4Sx y z+ ++ +=
và các điểm
( 2; 0; 2 2 )A −−
,
( 4; 4; 0)B −−
. Biết rằng tập hợp các điểm
M
thuộc
( )
S
và thỏa mãn
2
. 16
MA MO MB+=
 
là một đường
tròn. Tính bán kính đường tròn đó.
A.
32
4
. B.
3
2
. C.
37
4
. D.
5
2
.
Câu 38: Trong không gian Oxyz, cho (S):
2 22
2 4 2 30xyz xyz+ + − + + −=
( )
11
:
2 11
xyz
d
−+
= =
.
Phương trình mặt phẳng (P) dạng ax + by + cz + d = 0 với (P) chứa (d) cắt mặt cầu (S) theo giao
tuyến là đường tròn (C) có bán kính r nhỏ nhất, khi đó
235abc+−
bằng:
A. 5. B. 2 . C. 0. D. 5 .
Câu 39: Tích các nghiệm của phương trình
2
55
log (2 1) 8log 2 1 3 0xx −+=
bằng :
A. 27 B. 189. C. – 27 D. 66

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám - Khánh Hòa. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Hoàng Hoa Thám - Khánh Hòa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.675
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm