Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - An Giang

Trang 1/7 - Mã đề 157
TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUANG DIÊU
TỔ TOÁN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thi gian: 90 phút (Không k thi gian phát đề)
(Đề thi gm 6 trang)
Mã đề thi
157
Họ và tên thí sinh:………………………….........Số báo danh:……………...….......
Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng
125
:.
23 1
xyz
d


Đường thẳng
d không đi qua điểm nào sau đây?
A.
(2; 3; 1).N
B.
(3;5;4).P
C.
(1; 1;6).Q 
D.
(1; 2; 5).M
Câu 2. Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số
2
3, 4yx y x
. Xác định mệnh đ
đúng?
A.
3
2
1
43 .Sxx dx
B.

3
2
1
43 .Sxx dx
C.

3
2
1
34 .Sx xdx
D.
3
2
1
43 .Sxx dx
Câu 3. Hàm số
()yfx
với đồ thị như hình vẽ bao
nhiêu điểm cực trị?
A.
3
. B.
1
.
C.
2. D. 4.
Câu 4. Cho mặt cầu

S có diện tích bằng
4.p
Thể tích khối cầu

S bằng
A.
4
.
3
p B.
16
.
3
p C.
16 .p
D.
32 .p
Câu 5. Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh bên bằng
2a , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60
0
. Thểch ca
khối chóp đã cho bằng
A.
3
23
.
3
a
B.
3
8
.
3
a
C.
3
23 .a
D.
3
22
.
3
a
Câu 6. Tập xác định của hàm số
2
logyx
A.
0; .

B.
0; .
C.
\0.
D. .
Câu 7. Đạo hàm của hàm số
2
lnyx x
A.
12ln.yxx
 B. 12ln.yx
 C.
2
1.
ln
y
xx

D.
2ln
1.
x
y
x

Câu 8. Cho hình nón chiều cao bằng
2a bán kính đáy bằng a . Diện tích xung quanh của hình nón đã
cho bằng
A.
3
2
.
3
ap
B.
2
5.ap
C.
2
25 .ap
D.
2
3.ap
Câu 9. Trong tủ quần áo của bạn An có 4 chiếc áo khác nhau và 3 chiếc quần khác nhau. Hỏi bạn An bao
nhiêu cách để chọn một bộ quần áo để mặc?
A.
7.
B.
12.
C.
27.
D.
64.
Trang 2/7 - Mã đề 157
Câu 10. Cho hàm số
()yfx
bảng biến
thiên như hình bên. Số giao điểm của đồ thị hàm
số
()yfx
với trục hoành là
A.
3
. B. 0 .
C.
2
. D.
1
.
Câu 11. Cho số phức
zabi
thỏa mãn
23z6 0.zi i
Tính
.Sab
A.
4.S 
B.
7.S
C.
1.S
D.
1.S 
Câu 12. Cho hàm số
fx liên tục trên đoạn
1; 5


và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã
cho trên
1; 5


. Giá trị của
Mm
bằng
A.
6.
B.
3.
C.
1.
D. 5.
Câu 13. Kí hiệu
12
, zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2z 7 0z 
. Giá trị của
12
zz
bằng
A.
10
. B.
7
. C. 14. D.
27
.
Câu 14. Cho số phức
23.zi
Hỏi điểm biểu diễn của
z
là điểm nào trong các điểm
,,,MNPQ
ở hình bên ?
A. Điểm
.Q
B. Điểm
.M
C. Điểm
.N
D. Điểm
.P
Câu 15. Cho cấp số cộng

n
u
1
2u 
và công sai
3.d
Tìm số hạng
10
.u
A.
9
10
2.3 .u  B.
10
25.u
C.
10
28.u
D.
10
29.u 
Câu 16. Họ nguyên hàm của hàm số
3
() lnfx x xdx
A.
43
11
.ln .
416
xx x B.
44
11
.ln .
416
xx xC
C.
44
11
.ln .
416
xx x D.
44
11
.ln .
416
xx xC
Câu 17. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình

2
log 5 2 2
x
x bằng
A. 3. B.
1
. C. 2. D. 0.
Câu 18. Cho hàm số
()yfx
bảng biến thiên như
hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng?
A. Hàm số
()yfx
nghịch biến trên khoảng .
B. Hàm số
()yfx
đồng biến trên khoảng
(1;1)
.
C. Hàm số
()yfx
nghịch biến trên khoảng
(;1)
.
D. Hàm số
()yfx
đồng biến trên khoảng
(2;2)
.
x
y
-3
3
-2
O
Q
M
N
P
1
1;
Trang 3/7 - Mã đề 157
Câu 19. Cho hình lập phương
.ABCD A B C D

(hình vẽ
bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng
AC
AD
bằng
A.
30
. B.
60
.
C.
90
. D.
45
.
Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm

1; 0; 0 , 0; 2; 0AB và

0; 0; 3 .C Phương trình
nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng

.ABC
A.
1.
31 2
xy z

B. 1.
321
xyz

C. 1.
123
xyz

D. 0.
123
xyz

Câu 21. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm
số nào?
A.
2
1.yxx 
B.
42
1.yx x
C.
3
3.yx x
D.
3
3.yx x
Câu 22. Họ nguyên hàm của hàm số
()
cos 2fx x=
A.
sin 2
cos 2 d .
2
x
xx C=- +
ò
B. cos 2 d 2 sin 2 .xx x C=+
ò
C.
sin 2
cos2 d .
2
x
xx C=+
ò
D. cos 2 d sin 2 .xx x C=+
ò
Câu 23. Cho hàm số

32
yfx ax bx cxd có đồ thị như
hình bên. Tập nghiệm của phương trình
 
40fx fx



A.
{1;2}.
B.
{ 1;0;2;3}.
C.
{1;0;1;2;3}.
D.
{0; 3}.
Câu 24. Cho
5
log 2 m
,
3
log 5 n
. Tính
25 9
log 2000 log 675A 
theo
,.mn
A.
32 .
Amn

B.
32 .
Amn

C.
32 .
Amn

D.
32 .
Amn

Câu 25. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
32
31yx x
A.
2.
x
B.

2; 5 .N C.

0; 1 .M D. 0.x
Câu 26. Cho

1
0
d5fx x

1
0
d3gx x
khi đó
 
1
0
32dfx gx x


bằng
A.
12
. B.
9
. C.
2
. D.
9
.
Câu 27. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt cầu

222
:1 2 19.Sx y z Tìm tọa
độ tâm
I
và bán kính
R
của mặt cầu

.S
A.

1; 2; 1I 
3.R
B.

1; 2; 1I
3.R

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - An Giang. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - An Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.065
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm