Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh lần 3

Trang 1/6 - Mã đề 197
SỞ GD &ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 1
-------------------------------
Năm học 2018 - 2019
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 NĂM 2019
MÔN THI: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút
(không k thi gian phát đề)
Mã đề thi 197
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ và tên thí sinh: ................................................................................ SBD: ............................
Câu 1. Trong không gian
Oxyz
, phương trình đường thẳng đi qua điểm

1; 2; 3A
vectơ chỉ phương
2; 1;6u 
A.
123
216
x
yz

. B.
123
216
x
yz

.
C.
216
123
xyz

. D.
216
123
xyz

.
Câu 2. Thể tích
V
của khối lăng trụ có chiều cao bằng
h
và diện tích đáy bằng
B
A.
VBh
. B.
1
2
VBh
. C.
1
3
VBh
. D.
1
6
VBh
.
Câu 3. Số phức
34zi
có modun bằng
A.
1 B.
5
C.
7
D.
25
Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho ba điểm
2; 2; 2A
,

3; 5;1B
,
1; 1; 2C 
. Tìm
tọa độ trọng tâm
G
của tam giác
A
BC
?
A.
0; 2; 1G 
. B.
0; 2; 1G
. C.

0; 2;3G
. D.
2;5; 2G
.
Câu 5. Tính tổng giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số
2
1
x
y
x
khi
2; 4x
A.
6
B.
2
C.
4
D.
8
Câu 6. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt phẳng

:2 1 0Pxz
. Mặt phẳng
P
một vectơ pháp tuyến
A.

3
2;0; 1n 

B.

4
2;1; 0n

C.
1
2; 1;1n 

D.

2
2; 1;0n 

Câu 7. Họ nguyên hàm của hàm số

sin
x
xe x
A.
cos
x
exC
B.
sin
x
exC
C.
cos
x
exC
D.
sin
x
exC
Câu 8. Tập xác định
D
của hàm số

2
2
ln 1 3yx x
A.
1;D 
B. D
C.
;1 1;D 
D.

3;D 
Câu 9. Diện tích của mặt cầu bán kính
R
A.
2
3SR
. B.
2
4
3
R
S
C.
2
4SR
. D.
2
SR
.
Câu 10. Cho
2
log 3x
2
log 5y
với điều kiện
,0xy
. Tính giá trị của biểu thức
4
log
P
xy
A.
8P
B.
4
log 15P
C. 4
P
D.
15P
Câu 11. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
4yx x
và trục hoành bằng
A.
512
15
B.
521
15
C.
521
15
D.
512
15
Trang 2/6 - Mã đề 197
Câu 12. Cho hàm số

yfx
có bảng biến thiên như sau
Hỏi hàm số đã cho nghịch biến trên tập nào sau đây ?
A.

0; 4
B.
;1
C.

1; 1
D.
10;2019
Câu 13. Cho biết

1
2
0
2 2019fxdx
. Khi đó

2
0
cos sin
f
xxdx
có giá trị bằng bao nhiêu ?
A.
4038
B.
2019
C.
4038
D.
2019
Câu 14. Cho hình trụ thiết diện đi qua trục một hình vuông cạnh
2a
. Diện tích xung quanh của hình
trụ là:
A.
2
2Sa
. B.
2
4Sa
. C.
2
6Sa
. D.
2
Sa
.
Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho hai mặt phẳng

:2230Px y z
và
:2210Qx y z
. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đã cho là
A.
4
. B.
4
9
. C.
4
3
. D.
2
3
.
Câu 16. Cho tứ diện
A
BCD
các điểm
M
,
N
,
P
lần lượt thuộc các cạnh
B
C
,
B
D ,
A
C
sao cho
4
B
CBM
,
3
A
CAP
,
2
B
DBN
. Tính tỉ số thể tích hai phần của khối tứ diện
A
BCD
được phân chia
bởi
mp
M
NP
.
A.
7
13
. B.
8
15
. C.
7
15
. D.
8
13
.
Câu 17. Cho

1
0
5fxdx
, tính tích phân


1
2
0
23
f
xaxbdx
với
,ab
là các số thực
A.
10 3ab
B.
10 ab
C.
10 ab
D.
10 ab
Câu 18. Đường thẳng
2yx
cắt đồ thị hàm số
21
2
x
y
x
tại hai điểm phân biệt
,
M
N
có độ dài bằng bao
nhiêu ?
A.
22MN
B.
1MN
C.
2MN
D.
42MN
Câu 19. Tập nghiệm của bất phương trình
2
3
5 625
xx
A.
;1 1; 
B.

4;1
C.
1; 4
D.

1; 4
Câu 20. Hàm số
2019
log 2 sin
f
xx
có đạo hàm trên tập xác định là
A.

cos .ln 2019
2sin
x
fx
x
B.

cos
2sin
x
fx
x
C.


1
2 sin ln 2019
fx
x
D.


cos
2 sin ln 2019
x
fx
x
Câu 21. Có bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn điều kiện
12iz i
12zzi
A.
0
B. 4 C. 1 D. 2
Câu 22. Hàm số
yfx
có đạo hàm
3
21. 2fx x xx

,
x
có bao nhiêu điểm cực trị
A.
2
B.
1
C.
3
D. 4
Câu 23. Cho hàm số

yfx
có đồ thị như hình vẽ
Trang 3/6 - Mã đề 197
Tìm mệnh đề
sai ?
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt
B. Hàm số đạt cực đại tại điểm
0x
C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng
3
D. Phương trình
f
xm
có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi
1m
Câu 24. Tìm hệ số của
5
x
trong khai triển

4567
1111
x
xxx
A. 24 B.
30
C.
28
D. 22
Câu 25. Đồ thị của hàm số


2
2
4
156
x
y
xxx

có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và ngang
A. 2 B.
5
C.
3
D. 4
Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho điểm
3;1; 0M
và
1; 1; 0 .MN 

Tìm ta đ ca
điểm
.N
A.
2;0; 0N
. B.
2;0; 0N
. C.
N4;2;0
. D.
4; 2;0N
.
Câu 27. Số phức

1
232zii
i

được biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ bởi điểm nào ?
A.

8; 2
B.

8; 2
C.
8; 2
D.
2;8
Câu 28. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
A
BCD
hình vuông cạnh
a
,
SA ABCD
,
SC
tạo với đáy một
góc
45
. Tính thể tích
V
khối chóp
.S ABCD
.
A.
3
2
3
a
V
B.
3
Va
C.
3
3Va
D.
3
2Va
Câu 29. Cho cấp số nhân
n
u
13
3, 12uu
và công bội
0q
. Tính
10
u
A.
10
1536u
B.
10
2048u
C.
10
3072u
D.
10
1024u
Câu 30. Gọi
12
,zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
470zz
. Tính
12 1 2
.2zz z z
A.
18
B. 11 C.
15
D.
10
Câu 31. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số
m
đ hàm s

32
31 651yx m x m x
đồng biến
trên khoảng
2; 
là khoảng
;
a
b



với
,ab
a
b
tối giản .
Tính giá trị của biểu thức
Pab
?
A.
31
B.
11
C.
9
D.
13
Câu 32. Cho hai hình vuông cùng cạnh bằng 5 được xếp chồng lên nhau sao cho đỉnh
X
của một hình
vuông là tâm của hình vuông còn lại .

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 478
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm