Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh

Mã đề 004 trang 1
S GD ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI TH THPT QUC GIA LN 1
TRƯỜNG THPT NGUYN CÔNG TR NĂM HỌC 2018 2019
thi có 6 trang) Môn Toán
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề
H và tên: ……………………………………
S báo danh: …………………………………
Mã đề thi 004
Câu 1. S tim cận đứng của đồ th hàm s
2
42x
xx
y
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 2. Cho hàm s
fx
có đạo hàm
2
3
' 2 1 ,f x x x x x
. S điểm cc tr ca hàm s đã
cho là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 3. H nguyên hàm ca hàm s
2
33
x
f x x
A.
3
3 ln3
x
xC
B.
3
3
ln3
x
xC
C.
3
3
x
xC
D.
3
ln3
3
x
xC
Câu 4. Điểm nào sau đây là điểm biu din ca s phc
A.
3;4M
B.
3;4M
C.
3; 4M
D.
3; 4M 
Câu 5. Gi
12
,zz
là hai nghim của phương trình
2
2 10 0.zz
Giá tr
22
12
T z z
bng
A. 4 B. 6 C. 10 D. 20
Câu 6. Hình tr có bán kính đáy bằng
a
và chiu cao bng
3a
. Khi đó diện tích toàn phn ca hình tr
bng
A.
2
2 3 1a
B.
2
13a
C.
2
3a
D.
2
2 1 3a
Câu 7. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thoi cnh
a
SA SB SC a
. Góc gia
hai mt phng
SBD
ABCD
bng
A.
30
o
B.
90
o
C.
60
o
D.
45
o
Câu 8. Cho hàm s
y f x
liên tc trên
2;6
và có đồ th
như hình vẽ bên. Gi M và m lần lượt là giá tr ln nht và giá
tr nh nht ca hàm s đã cho trên đoạn
2;6
. Giá tr ca
2M m bng
A. 4 B. 6
C. 5 D. 7
Câu 9. Cho hình chóp
.S ABC
có tam giác
ABC
vuông ti
A
,
AB a
,
2AC a
,
SA
vuông góc với đáy
3SA a
. Th tích khi chóp
.S ABC
bng
A.
3
6a
B.
3
a
C.
3
3a
D.
3
2a
Câu 10. Trong không gian Oxyz cho hai đim
1; 1; 2A
2;1; 4B
. Véc tơ
AB
có tọa độ
A.
3; 0; 2
B.
1; 0; 6
C.
1; 2; 6
D.
1; 2; 6
O
x
y
2
4
6
2
1
2
3
1
Mã đề 004 trang 2
Câu 11. Cho đồ th hàm s
y f x
như hình vẽ. Din tích
S
ca hình phng được gii hn bởi đồ th
hàm s
y f x
và trc
Ox
(phn gch sọc) được tính bi công thc
A.
3
3
d.S f x x
B.
3
3
dS f x x
C.
13
31
ddS f x x f x x


D.
13
31
d d .S f x x f x x


Câu 12. Trong không gian Oxyz, khong cách t điểm
1; 1;2A
đến mt phng
: 2 3 2 0P x y z
bng
A.
5
14
B.
1
14
C.
3
14
D.
2
14
Câu 13. Hàm s
2
ln 1yx
có đạo hàm là
A.
2
2
1
x
x
B.
2
2
1
x
x
C.
2
1
1x
D.
2
1
x
x
Câu 14. Cho hàm s đồ th như hình
v bên
Hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây
A.
3;1
B.
3; 
C.
;0
D.
0; 2
Câu 15. Trong không gian Oxyz, cho hai đim
1;2;1 A
,
2;2;1B
. Phương trình mặt cu tâm A, bán
kính AB
A.
2 2 2
1 2 1 5.x y z
B.
2 2 2
1 2 2 25.x y z
C.
2 2 2
1 2 1 25.x y z
D.
2 2 2
1 2 2 5.x y z
Câu 16. Tp nghim
S
của phương trình
33
log 2 1 log 1 1xx
A.
1S
B.
2S
C.
3S
D.
4S
Câu 17. Cho hàm s có bng biến thiên như sau:
Giá tr cực đại ca hàm s đã cho bằng
x
y
y = f(x)
-3
3
1
2
O
y f x
x
y
1
2
-3
O
y f x
Mã đề 004 trang 3
A. 3 B. -1 C. -2 D. 2
Câu 18. Cho hàm s có bng biến thiên như sau:
S nghim thc của phương trình
3 2 0fx
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 19. Đưng cong trong hình v bên là đồ th ca hàm s nào ?
A.
3
32y x x
B.
3
32y x x
C.
3
32y x x
D.
3
32y x x
Câu 20. Tp nghim ca bất phương trình
22
x
A.
0; 1 .
B.
; 1 .
C.
; 1 .
D.
0; 1 .
Câu 21. Vi 2 s thực dương a và b,
2
3
ln
a
b
bng
A.
2ln 3lnab
B.
2ln lnab
C.
2ln 3lnab
D.
2
ln
3
a
b
Câu 22. Vi k và n là hai s nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
, mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A.
!
!!
k
n
n
A
k n k
. B.
!
!
k
n
n
A
nk
C.
!
!
k
n
n
A
k
D.
!
!!
k
n
k
A
n n k
Câu 23. . Đặt
5
log 3 a
, khi đó
9
log 1125
bng
A.
3
1
2a
B.
3
2
a
C.
3
2
2a
D.
3
1
a
Câu 24. Trong không gian Oxyz, mt phng
3 5 2 0x y z
đi qua điểm nào sau đây?
A.
1;2; 1M
B.
1;1; 1N
C.
2;0; 3P
D.
1;0; 1Q
Câu 25. Biết , . Tích phân bng
A. . B. . C. . D. .
Câu 26. Th tích ca khi hp ch nht cnh a, 2a, 3a là
A.
2
6a
B.
3
6a
C.
2
2a
D.
3
2a
Câu 27. Trong không gian Oxyz, mt phẳng (Oyz) có phương trình là
A.
0z
B.
0y
C.
0yz
D.
0x
Câu 28. Cho cp s nhân
n
u
có s hạng đầu
1
3u
và công bi
2q
. Giá tr ca
5
u
bng
y f x
5
2
3f x dx
5
2
9g x dx
5
2
f x g x dx


10
3
6
12
x
y
4
2
O

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 594
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm