Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình lần 3

Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI THỬ THPTQG LỚP 12 (Lần 3)
Năm học: 2018 – 2019
Môn: TOÁN
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên thí sinh: ...................................................... Lớp: ........ SBD: .................... Mã đề thi 101
Câu 1: Xét chuyển động thẳng của một chất điểm xác định bởi phương trình
43 2
11
s(t) t t t 3t
42
=-+-
trong đó t được tính bằng giây s được tính bằng mét. Gia tốc a(t) của
chất điểm tại thời điểm t = 2 giây là:
A. - 5 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 2. Cho hàm số
. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành?
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 3. Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn
2 zzi
A. Đường thẳng 4x+2y+3=0 B. Điểm M( -1; 1/2)
C. Đường thẳng 2x+y+3=0 D. Đường thẳng 4x+2y-3=0
Câu 4. Tính
z
biết z = 5 - 2i ?
A.
29z
B.
21z
C. 29z D. 21z
Câu 5. Bất phương trình
1
24
x
có tập nghiệm là:
A.
1;  B.
;1 C.
1;  D.
;1
Câu 6: Một hình trụ bán kính đáy bằng 4cm, thiết diện qua trục hình vuông. Diện tích xung
quanh của hình trụ bằng :
A.
2
64 cm
B.
2
16 cm
C.
2
32 cm
D.
2
24 cm
Câu 7. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3cm và đường sinh bằng 5cm.
Diện tích xung quanh hình nón là:
A.
2
15 cm . B.
2
10 cm . C.
2
5cm . D.
2
25 cm .
Câu 8. Đồ thị hàm số
2
2
21
x
y
x
x
=
--
có bao nhiêu tiệm cận?
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 9. Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị m số
32
481yx x x=+ -+ tại điểm hoành độ
0
5x = là:
A. 107 B. 102 C. 100 D. 101
Câu 10: Tập xác định của hàm số
2
2
log 2yxx là:
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
A.

0; 2 B.
;0 2;  C.

0; 2 D. ( ;0] [2; ) 
Câu 11: Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng với lãi suất kép theo quý là 2% . Hỏi sau 2 năm người
đó lấy lại được tổng là bao nhiêu tiền?
A. 17,1 triệu B. 16 triệu C. 117, 1 triệu D. 116 triệu
Câu 12. Viết phương trình mặt cầu tâm

1; 4; 7I
tiếp xúc với mặt phẳng
667420xyz
A.

222
3
531
4
xyz
B.

222
1331xyz
C.

222
1 4 7 121xy z
D.

222
1229xy z
Câu 13: Tìm tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
42
f(x) 2x 4x 10 trên đoạn
[0;2]
là:
A.
12
B.
12
C. 6 D. 6
Câu 14: Cho hình chóp đều S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA tạo với đáy góc
60
0
. Tính thể tích SBCD
A.
3
6
6
a
B.
3
6
12
a
C.
3
3
6
a
D.
3
3
12
a
Câu 15: Đồ thị bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau
A.
42
21yx x
B.
2
21yx x
C.
42
21yx x
D.
2
21yx x
Câu 16: Hàm snào sau đây nghịch biến trên :
A.
3
34yx x B.
32
21yxx x
C.
32
331yx x x D. Đáp án B và C.
Câu 17: Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành:
A.
42
31yx x B.
32
21yx xx
C.
42
22yx x D.
42
41yx x
Câu 18: Tìm giá trị cực đại y
của hàm số
4
2
26
4
x
yx
A. 2
CĐ
y B. 6
CĐ
y C.
2;6
CĐ
y
D. 0
CĐ
y
Câu 19: Trong không gian Oxyz cho 2 điểm
1;0;1 ; 2;1;0AB . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi
qua A và vuông góc với AB.
A.
:3 4 0Pxyz B.
:3 4 0Pxyz
C.
:3 0Pxyz
D.
:2 1 0Pxyz
Câu 20: Tính khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng
12
;dd tới mặt phẳng (P) trong đó:
Trang 3/6 - Mã đề thi 101

12
1111
);) ;:24430
233 2 11
xyz xyz
dd Pxyz

 
A.
4
3
B.
7
6
C.
13
6
D.
5
3
Câu 21: Dãy số cho bởi công thức nào sau đây không phải là cấp số nhân?
A.
23.
n
un
B.
1.
n
n
u
C.
3
.
4
n
n
u
D.
2
.
3
n
n
u
Câu 22: Trong không gian Oxyz cho mặt cu
22
:24219Sx y x y z. Tìm tọa độ tâm và bán
kính của mặt cầu:
A.
1; 2; 1 ; 19IR B.
1; 2; 1 ; 1 9IR
C.
1; 2;1 ; 5IR
D.
1; 2; 1 ; 5IR
Câu 23: Giải phương trình


2
log 3 5 2
x
xx
A.
5
3
x B. phương trình VN. C.
3
5
x
D.
5
3
x
Câu 24: Giá trị của
3
log
a
a
với
0a
1a
bằng:
A. 3 B.
1
3
C. 3 D.
1
3
Câu 25: Kim tự tháp Kê - ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim
tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao là 147 m, cạnh đáy là 230 m. Thể tích của nó là:
A.
3
2592100m.
B.
3
2952100m.
C.
3
2529100m.
D.
3
2591200m.
Câu 26: Trong không gian với h tọa độ
,
Oxyz
cho

:2 5 1 0Pxyz
và

1; 2; 1 .A
Đường
thẳng
qua A và vuông góc với

P
có phương trình là:
A.
2
52.
1
xt
y
t
zt



B.
32
35.
1
xt
y
t
zt



C.
12
25.
1
xt
t
zt



D.
32
35.
xt
y
t
zt



Câu 27: Biết

3
2
d5.fx x
Khi đó

3
2
35 dfx x


bằng:
A. 22. B. 28. C. 26. D. 15.
Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ
,
Oxyz
cho
 3;5;2 , 0; 1;3 , 1; 1;1abc

thì tọa độ
2315vab c

là:
A.
9;2;10 .v
B.
9; 2; 10 .v 
C.
9;2;10 .v 
D.
9; 1;10 .v 
Câu 29: Cho hàm s
1
1
x
y
x
đồ thị

.C
Gi
I
giao điểm của hai tiệm cận,
M
là mt đim
thuộc

.C
Tiếp tuyến tại
M
của

C
cắt hai tiệm cận tại
A
.B Phát biểu nào sau đây là sai?
A.
M
là trung điểm của .AB

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Huệ - Ninh Bình lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 614
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm