Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Thủy - Phú Thọ lần 1

Trang 1/6 Mã đề 145
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT THANH THỦY
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 2019
MÔN: TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Câu 1.Tập xác định
D
của hàm số
2017
sin
y
x
A.
D.
B.
D \ , .kk
C.
D \ 0 .
D.
D \ , .
2
kk
Câu 2. Số đỉnh của hình đa diện dưới đây là
A.
8.
B.
9.
C.
10.
D.
11.
Câu 3. D·y sè nµo sau ®©y cã giíi h¹n b»ng 0?
A.
2
n
2
n2
u.
5n 3n
B.
2
n
2
n 2n
u.
5n 3n
C.
n
2
1 2n
u.
5n 3n
D.
2
n
2
1 2n
u.
5n 3n
Câu 4. Hàm số
32
3 9 20y x x x
đồng biến trên khoảng
A.
3;1 .
B.
1;2 .
C.
3; . 
D.
;1 .
Câu 5. Hàm số
2
cos .siny x x
có đạo hàm là biểu thức nào sau đây?
A.
2
sin 3cos 1 .xx
B.
2
sin cos 1 .xx
C.
2
sin cos 1 .xx
D.
2
sin 3cos 1 .xx
Câu 6. Cho cấp số cộng
n
u
có các số hạng đầu lần lượt là
5; 9; 13; 17;
. Tìm số hạng tổng quát
n
u
của cấp
số cộng?
A.
4 1.
n
un
B.
5 1.
n
un
C.
5 1.
n
un
D.
4 1.
n
un
Câu 7. Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp
xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là
A.
24.
B.
120.
C.
16.
D.
60.
Câu 8. Một lớp học có
40
học sinh gồm
25
nam và
15
nữ. Chọn
3
học sinh để tham gia vệ sinh công cộng
toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn như trên?
A.
2300.
B.
59280.
C.
455.
D.
9880.
Câu 9. Đồ thị hàm số
3
3y x x
có điểm cực tiểu là
A.
1;0 .
B.
1;0 .
C.
1; 2 .
D.
1; 2 .
Câu 10. Khối bát diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây
A.
3;5 .
B.
4;3 .
C.
3;4 .
D.
5;3 .
Câu 11. Một hộp có
6
viên bi xanh,
5
viên bi đỏ và
4
viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên
5
viên bi sao cho có đủ
cả ba màu. Số cách chọn là
A.
840.
B.
3843.
C.
2170.
D.
3003.
Câu 12. Tìm tất cả giá trị của
x
để ba số
2 1; ; 2 1x x x
theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?
A.
1
.
3
x
B.
1
.
3
x
C.
3.x
D.
3.x
Câu 13. Cho
2
2
x1
2x 3x 1
L lim
1x

. Khi ®ã
Mã đề 145
Trang 2/6 Mã đề 145
A.
1
L.
4
B.
1
L.
2

C.
1
L.
4

D.
1
L.
2
Câu 14. Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
A.
3
2
.
3
a
B.
3
3
.
3
a
C.
3
2
.
6
a
D.
3
2
.
2
a
Câu 15. Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình
3
sin 3
42
x
bằng
A.
.
9
B.
.
6
C.
.
6
D.
.
9
Câu 16. Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang?
A.
2
3
.
1
y
x
B.
42
37
.
21
xx
y
x

C.
23
.
1
x
y
x
D.
3
1.
2
y
x

Câu 17. Cho
53
23f x x x x
. Tính
1 1 4 0 ?f f f
A.
4.
B.
7.
C.
6.
D.
5.
Câu 18. Cho phương trình
cos cos 1 0
2
x
x
. Nếu đặt
cos
2
x
t
, ta được phương trình nào sau đây?
A.
2
2 1 0.tt
B.
2
2 1 0.tt
C.
2
2 0.tt
D.
2
2 0.tt
Câu 19. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
B.
Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.
C.
Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này cũng vuông góc
với mặt phẳng kia.
D.
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai mặt phẳng song song thì vuông góc với mặt phẳng
kia.
Câu 20. Khối hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
có các cạnh
, 2 , 21AB a BC a A C a
có thể tích bằng
A.
3
4.a
B.
3
8
.
3
a
C.
3
8.a
D.
3
4
.
3
a
Câu 21. Tìm số hạng chứa
31
x
trong khai triển
40
2
1
?x
x
A.
4 31
40
.Cx
B.
37 31
40
.Cx
C.
37 31
40
.Cx
D.
2 31
40
.Cx
Câu 22. Đạo hàm của hàm số
3 2 2 3 2
3 3(1 )y x mx m x m m
(với m là tham số) bằng
A.
22
3 6 3 3x mx m
B.
2
3 1 3x mx m  
C.
22
3 6 1x mx m
D.
22
3 6 3 3x mx m
Câu 23. Đạo hàm của hàm số
2
33
2( 1)
xx
y
x
bằng biểu thức có dạng
2
2
2( 1)
ax bx
x
. Khi đó
.ab
bằng
A.
1.
B.
6.
C.
4.
D.
2.
Câu 24. Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình bình hành tâm
, , .O SA SC SB SD
Trong các khẳng định
sau, khẳng định nào đúng?
A.
.SA ABCD
B.
.SO ABCD
C.
.SC ABCD
D.
.SB ABCD
Câu 25.Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình bình hành tâm
O
. Gọi
,,M N K
lần lượt là trung điểm
của
, , .CD CB SA H
là giao điểm của
AC
MN
. Giao điểm của
SO
với
MNK
là điểm
E
. Hãy chọn cách
xác định điểm
E
đúng nhất trong bốn phương án sau:
Trang 3/6 Mã đề 145
O
K
N
M
D
C
B
A
S
A.
E
MN
SO
B.
E
là giao của
KN
với
SO
.
C.
E
KH
SO
D.
E
là giao của
KM
với
SO
.
Câu 26. Cho hàm số
1
ax b
y
x
có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
0.ba
B.
0.ab
C.
0.ba
D.
0.ba
Câu 27.Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A.
a
ba
.b
B.
Nếu
a
ba
thì
.b
C.
a
b
.ab
D.
Nếu
a
ba
thì
.b
Câu 28. Cho hai đường thẳng
a
b
. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận
a
b
chéo nhau?
A.
a
b
kh«ng cïng n»m trªn bÊt k× mÆt ph¼ng nµo.
B.
a
b
không có điểm chung.
C.
a
b
là hai cạnh của một tứ diện.
D.
a
b
n»m trªn hai mÆt ph¼ng ph©n biÖt.
Câu 29. Cho tập hợp
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8A
. Gọi
S
là tập hợp các số tự nhiên có
4
chữ số đôi một khác nhau
được lập thành từ các chữ số của tập
A
. Chọn ngẫu nhiên một số từ
S
. Xác suất để số được chọn mà trong
mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ là
A.
1
.
5
B.
18
.
35
C.
17
.
35
D.
3
.
35
Câu 30. Gọi
M
m
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
1
2
x
y
x
trên tập hợp
3
; 1 1; .
2
D




Khi đó
.T mM
bằng
A.
1
.
9
B.
0.
C.
3
.
2
D.
3
.
2
Câu 31. Tập hợp
S
tất cả các giá trị của tham số thực
m
để hàm số:
3 2 2
1
1 2 3
3
y x m x m m x
nghịch biến trên khoảng
1;1
A.
.S 
B.
0;1 .S
C.
1;0 .S 
D.
1.S 
Câu 32. Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
\1
và có bảng biến thiên dưới đây

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Thủy - Phú Thọ lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Thanh Thủy - Phú Thọ lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 99
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm