Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Tiền Giang lần 3

Trang 1/5 - Mã đề thi 001
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
MỸ THO
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019_LẦN 3
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh: ..................................................................
Số báo danh: ...........................................................................
Mã đề thi 001
Câu 1: Tập nghiệm của phương trình
3
log (2 1) 2x 
A.
4;6 .S
B.
4.S
C.
2;4 .S
D.
7
.
2
S



Câu 2: Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh
Thể tích khối nón đã cho bằng
A.
3
2.a
B.
3
3
.
3
a
C.
3
3
.
3
a
D.
3
2.a
Câu 3: Trong không gian
,Oxyz
mặt cầu tâm
1; 2; 3I
tiếp xúc với mặt phẳng
: 2 2 3 0P x y z
phương trình là
A.
2 2 2
1
1 2 3 .
9
x y z
B.
2 2 2
16
1 2 3 .
9
x y z
C.
2 2 2
1 2 3 4.x y z
D.
2 2 2
4
1 2 3 .
9
x y z
Câu 4: Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Khi đó,
A.
1
log 1.
a
a
B.
2
log 2.
a
a
C.
2
log 2.
a
a
D.
1
log 1.
a
a
Câu 5: Cho hai số
,xy
thỏa mãn
ln 2;ln 6.xy
Giá trị của
ln
y
x
bằng
A.
8.
B.
8.
C.
3.
D.
12.
Câu 6: Gọi
12
,zz
là hai nghiệm phức của phương trình
2
6 34 0, zz
giá trị của
22
12
zz
bằng
A.
16.
B.
32.
C.
16.
D.
Câu 7: Phần ảo của số phức
z
thỏa
2
2 1 2z i i
A.
2.
B.
C.
2.
D.
2.
Câu 8: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
42
32
54
xx
y
xx


A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 9: Cho hàm số
y f x
bảng biến thiên
như hình vẽ bên
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào
dưới đây?
A.
5; 1 .
B.
3;10 .
C.
2; 5 .
D.
1;3 .
Câu 10: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua ba điểm
(4;0;0), (0; 1;0), (0;0; 2)A B C
phương
trình là
A.
4 2 4 0.xyz
B.
4 2 4 0.x y z
C.
4 2 2 0.xyz
D.
4 2 4 0.x y z
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
1
1
yx
x

trên đoạn
1
0;
2



A.
3.
B.
0.
C.
3
.
2
D.
Trang 2/5 - Mã đề thi 001
Câu 12: Cho dãy số
()
n
u
là một cấp số cộng có
3
1u 
và công sai
2.d
Tìm
20
.u
A.
B.
C.
D.
Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm
(1;2; 1)A
(3; 4; 3).B
Trung điển của đoạn
AB
có tọa
độ là
A.
(4; 2; 4).
B.
( 2;6; 2).
C.
(2; 6; 2).
D.
(2; 1; 2).
Câu 14: Số điểm cực trị của hàm số
3
1
7
3
y x x
A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.
Câu 15: Thể tích của hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh lần lượt là
,,a b c
bằng
A.
1
.
2
abc
B.
.abc
C.
1
.
3
abc
D.
1
.
6
abc
Câu 16: Cho hàm số
y f x
liên tục trên và có
bảng biến thiên bên
Số nghiệm của phương trình
20fx
bằng
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Câu 17: Cho khối trụ đường sinh bằng 5 thể
tích bằng
45 .
Diện tích toàn phần của khối trụ là
A.
39 .
B.
48 .
C.
18 .
D.
33 .
Câu 18: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
1
: 2 .
1
xt
d y t
zt

Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương
của
?d
A.
1
(1;0; 1).u
B.
4
( 1;0;1).u
C.
2
(1;2; 1).u
D.
3
(1; 2; 1).u 
Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho điểm
(1;3;4)A
mặt phẳng
( ) : 2 2 8 0.P x y z
Khoảng cách
từ A đến (P) bằng
A.
7
.
3
B.
8
.
3
C.
5
.
3
D.
0.
Câu 20: Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ bên.
Hàm số đạt cực đại tại
A.
1.x
B.
1.x
C.
0.x
D.
3.x
Câu 21: Nguyên hàm của hàm số

3
1
()
x
f x e
x
A.
3
ln .
x
y e x C
B.
3 ln .
x
y e x C
C.
3
3 ln .
x
y e x C
D.
3
1
ln .
3
x
y e x C
Câu 22: Cho hình chóp tứ giác đều
.S ABCD
có cạnh đáy bằng
a
.SA SB SC SD a
Tính giá tr
cosin góc giữa hai mặt phẳng
SAB
SAD
.
A.
1
.
4
B.
1
.
3
C.
3
.
2
D.
1
.
3
Câu 23: Môđun của số phức
4zi
bằng
A.
0.
B.
4.
C.
2.
D.
Câu 24: Số nghiệm nguyên âm của bất phương trình
31
11
39
xx
A.
3.
B. Vô số.
C.
2.
D.
1.
Trang 3/5 - Mã đề thi 001
Câu 25: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số lập từ các số {1;2;3;4;5;6}?
A.
2
6.
B.
2
6
.A
C.
6
2.
D.
2
6
.C
Câu 26: Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
x
ye
hai đường
thẳng
0, 3xx
quanh trục hoành bằng
A.
6
1
.
2
e
B.
6
1
.
2
e
C.
6
1
.
2
e
D.
6
1
.
2
e
Câu 27: Biết
2
1
d1f x x

2
1
d 2,g x x
giá trị của


2
1
2df x g x x
bằng
A.
1.
B.
5.
C.
5.
D.
1.
Câu 28: Cho hình chóp
.S ABC
SBC
tam giác đều cạnh
,.a AC a
Hai mặt phẳng
ABC
SAC
cùng vuông góc với mặt phẳng
.SBC
Thể tích khối chóp đã cho bằng
A.
3
3
.
2
a
B.
3
3
.
6
a
C.
3
3
.
12
a
D.
3
3
.
4
a
Câu 29: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3
3 1.y x x
B.
42
21y x x
.
C.
42
21y x x
. D.
3
3 1.y x x
Câu 30: Số lượng của loại vi khuẩn X trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức
.2 ,
t
o
s t a
trong đó
o
a
số lượng vi khuẩn X lúc ban đầu,
st
số lượng vi khuẩn X sau
t
phút. Biết sau 3
phút thì số lượng vi khuẩn X là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn X là
10 triệu con?
A. 48 phút. B. 19 phút. C. 7 phút. D. 12 phút.
Câu 31: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
[ 5; 5]m
để phương trình
33
2log ( 1) log ( 2)x mx
có nghiệm duy nhất?
A.
3.
B.
5.
C.
0.
D.
4.
Câu 32: Trong không gian
,Oxyz
cho đường thẳng
22
: 0 .
.
xt
dy
zt

Gọi
d
đường thẳng đối xứng với
d
qua mặt phẳng
( ),Oxy
phương trình của
d
A.
32
0.
1
xt
y
zt


B.
42
1.
1
xt
y
zt


C.
42
0.
1
xt
y
zt


D.
42
0.
3
xt
y
zt


Câu 33: Cho hình hộp đứng
.ABCD A B C D
diện tích xung quanh bằng
2
12a
, đáy
ABCD
hình thoi
có chu vi bằng
8a
. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
AD

.BD
A.
3.a
B.
C.
3
.
2
a
D.
5
.
2
a
Câu 34: 8 học sinh nam 3 học sinh nữ xếp thành hàng dọc. Xác suất để đúng hai học sinh nữ
đứng cạnh nhau bằng
A.
21
.
55
B.
56
.
165
C.
12
.
55
D.
24
.
55
Câu 35: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
11
1
x
y
xm


đồng biến trên khoảng
3;0 ?
A. Vô số. B.
3.
C.
4.
D.
0.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Tiền Giang lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Tiền Giang lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.196
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm