Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lệ Thủy - Quảng Bình lần 2

Trang 1/6 -đề thi 001
SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THPT KT LỆ THỦY
Đề thi có 50 câu
g
m 6 tran
g
ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 2
MÔN TOÁN. NĂM HỌC: 2018 – 2019
Th
i
g
ian làm bài 90 phút, khôn
g
k
th
i
g
ian
g
iao đề
Họ tê
n
thí sinh: .....................................................................................
Số báo danh: .....................................................................................
Mã đề thi
001
Câu 1: Thể
tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt
,
2,3aaa
bằng
A.
3
2a
. B.
3
8a
. C.
3
4a
. D.
3
6a
Câu 2: Ch
o hàm số
yfx
có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng

;1 .
B. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là
1x
.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng

1; 3 .
D. Giá trị cực tiểu của hàm số
1.
Câu 3: Trong không gian
Oxyz
, cho
1; 1; 3A
,
3; 1;1B
. Gọi
G
trọng tâm tam giác
OAB
,véc tơ

OG
có độ dài bằng:
A.
25
3
. B.
25
5
. C.
35
3
. D.
35
2
.
Câu 4: Cho hàm số
()yfx
đồ thị đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số
()fx
đt cc
đại tại điểm nào sau đây?
A.
1x
. B.
2x
. C.
1x
. D.
2x
.
Câu 5: Với các số thực dương
,
ab
bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
log( ) log .lo gab a b
. B.
log
log
log
a
a
bb
.
C.
log( ) log logab a b
. D.
log log log
a
ba
b
.
Câu 6: Cho

5
1
6fxdx

5
1
8gxdx
. Giá trị của:
 


5
1
4 fx gx dx
bằng:
A. 16. B. 14. C. 12. D. 10.
Trang 2/6 -đề thi 001
Câu 7: Cho khối trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh
a
. Thể tích khối trụ là:
A.
3
.
4
a
. B.
3
.
3
a
. C.
3
.
12
a
. D.
3
a
.
Câu 8: Giải bất phương trình

1
2
log 3 1 0x .
A.
1
2
x
. B.
2
3
x
. C.
2
3
x
. D.

12
33
x
.
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình đoạn chắn mặt phẳng đi qua điểm
2, 0, 0 ; 0, 3, 0 ; 0, 0, 2AB C
A.
1
232
y
xz
. B.

1
232
y
xz
. C.

1
322
y
xz
. D.

1
223
y
xz
.
Câu 10: Cho hàm số
fx liên tục trên

d
6
0
10fx x
, thì

d
3
0
2fxx
bằng:
A. 30. B. 20. C. 10. D. 5.
Câu 11: T rong không gian
Oxyz
, đường thẳng



2
3
2
xt
yt
zt
đi qua điểm nào sau đây:
A.
1; 2; 1A
. B.
3; 2; 1A
. C.
3; 2; 1A
. D.

3; 2;1A
.
Câu 12: Cho
n
k
là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn
kn
mệnh đề nào dưới đây đúng
A.
!
!( )!
k
n
n
A
kn k
. B.


1
11
(1 )
kk k
nn n
CCC kn
.
C.

1
(1 )
kk
nn
CC kn
. D.
!
()!
k
n
n
C
nk
.
Câu 13: Cho cấp số cộng
n
u
có số hạng đầu
1
2u
và công sai
3.d
Giá trị của
5
u
bằng
A.
11.
B.
14.
C.
15.
D.
5.
Câu 14:
Điểm nào biểu diễn số phức liên hợp của số phức
23zi
A.
2; 3M . B.

2; 3M . C.

2;3M . D.
2; 3M .
Câu 15:
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào dưới đây
A.

42
2yx x
. B.

42
4yx x
. C.

42
1
2
4
yxx
. D.

42
3yx x
.
Câu
16: Tìm tập nghiệm
S
của bất phương trình


2
ln ln 4 4 .xx
A.
2;S . B.

1;S . C.
\2S . D.
1; \ 2 .S
Câu 17:
Cho khối nón có chiều cao
ha
độ dài đường sinh
2la
Thể tích khối nón là:
A.
3
.a
. B.
3
3
a
. C.
3
2
a
. D.
3
2.a
.
Trang 3/6 - đề thi 001
Câu 18: Cho số phức z thỏa mãn phương trình

2
(3 2 ) (2 ) 4iz i i
. Tọa độ điểm M biu
diễn số phức z
A.

1; 1M
. B.

1; 1M
. C.

1; 1M
. D.

1; 1M
.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm

1; 1; 0A

1; 3; 2B
. Phương trình của mặt cầu
đường kính AB là
A.


222
1102xyz
. B.


222
1212xyz
.
C.


222
2305xyz
. D.


222
1322xyz
.
Câu 20: Cho
log log
23
5; 5ab. Khi đó
5
log 6 tính theo a và b là:
A.
.ab
B.
.
ab
ab
C.
.
ab
ab
D.
22
.ab
Câu
21: Hai số phức
37
22
i
37
22
i là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A.

2
340zz
. B.

2
340zz
. C.

2
340zz
. D.

2
340zz
.
Câu 22: m số
()yfx
có đồ thị như hình vẽ
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

yfx
trên đoạn


2;1
lần lượt là
0f

2f
.
B. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số

fx
trên đoạn


2;1
lần lượt là

2f

1f
.
C. Hàm số không có cực trị.
D. m số nhận giá trị âm với mọi
x
.
Câu 23: Cho hàm số

yfx
có


3
2
13 5fx xx xx
. S cc tiu ca đ th hàm s
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 24: Cho hàm số
yfx
có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây
Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
3
.
Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ khoảng cách từ tâm mặt cầu

222
44410xyz xyz
đến mặt phẳng (P)
22100xyz
bằng
Oxyz

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lệ Thủy - Quảng Bình lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lệ Thủy - Quảng Bình lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 854
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm