Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 (LẦN 3)
Bài thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút (không k thi gian giao đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang - 50 câu trc nghim)
Mã đề thi: 132
Họ và tên thí sinh: ………………………………………
Số báo danh: …………………………………………….
Câu 1: Hình đa diện trong hình vẽ bên bao
nhiêu cạnh?
A.
8
. B. 9.
C. 12. D. 16.
Câu 2: Cho x là số thực khác 0. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
2
22
log 2log
x
x . B.
2
22
1
log log
2
x
x
. C.
2
22
log 2log
x
x
. D.
22
22
log 2 log
x
x .
Câu 3: Khinh kcầu của nhà Mông–gôn–fie (Montgolfier) (người Pháp) phát minh ra khinh khí cầu
dùng khí nóng. Coi khinh khí cầu này một mặt cầu đường nh 11m thì diện tích của mặt khinh k
cầu là bao nhiêu? (lấy
22
7
và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
A.
190,14 cm . B.
2
697,19 (m ) . C.
2
379,94 (m ) . D.
2
95,07 (m ) .
Câu 4: Cho
2; 1; 6 , 3; 1; 4 , 5; 1; 0 , 1; 2; 1AB CD
. Thể tích của khối tứ diện ABCD bằng
A. 40. B. 50. C. 30. D. 60.
Câu 5: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A.
42
4yx x .
B.
42
2yx x .
C.
42
1
3
4
yxx
.
D.
42
3yx x .
Câu 6: Biết đường thẳng
91
424
yx
cắt đồ thị hàm số
32
2
32
xx
yx
tại một điểm duy nhất;
hiệu
00
;
x
y
là tọa độ điểm đó. Tìm
0
y .
A.
0
12
13
y
.
B.
0
13
12
y
.
C.
0
2y  .
D.
0
1
2
y 
.
Câu 7: Nguyên hàm của hàm số
2sin 3 cos 2
x
xdx
A.

1
cos5 cos .
5
F
xxxC B.

1
sin5 sin .
5
xxxC
C.

1
sin 5 sin .
5
F
xxxC
D.

1
cos5 cos .
5
F
xxxC
Câu 8: Người ta trồng 2145 cây theo hình tam giác: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2
cây,...Hỏi phải trồng bao nhiêu hàng thì hết số cây.
A. 65 . B. 78. C. 77 . D. 66.
Câu 9: Tính
sinIxxdx
. Khi đó I biến đổi thành
A.
cos cos .Ix x xdx
B.
cos cos .Ixx xdx
C.
sin cos .Ixx xdx
D.
cos cos .Ixx xdx
Câu 10: Cho hai mặt phẳng
:3 2 2 7 0, :5 4 3 1 0xyz xyz

 
. Phương trình mặt phẳng
đi qua gốc tọa độ
O
và vuông góc cả hai mặt phẳng trên là
A.
220.xy z
B.
220.xy z
C.
220.xyz
D.
220.xy z
Câu 11: Tìm m để hai đường thẳng
12
,dd
cắt nhau biết
1
1
:2
13
x
mt
dymt
zmt



2
2
:.
1
x
mt
dymt
zmt


A.
3.m
B.
2.m
C.
1.m
D.
4.m
Câu 12: Đường cong trong hình bên đồ thị của
một m số trong bốn hàm số được liệt bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó
hàm số nào?
A.
21
1
x
y
x
.
B.
12
1
x
y
x
.
C.
21
1
x
y
x
.
D.
21
1
x
y
x
.
Câu 13: Cho số phức z thỏa mãn
30zi
. Modun của z bằng
A.
10 .
B.
10
C.
3.
D.
4 .
Câu 14: Tìm hệ số của
3
x
trong khai triển
9
2
1
2x
x



A. 3761. B. 4608. C. 6630. D. 1080 .
Câu 15: Phương trình
12
22 2 21
xx x
 có tập nghiệm là
A.
2
log 3 . B.
3
log 2
. C.
. D.
2
log 3
.
Câu 16: Gi

;;uabc
vecto chỉ phương của đường thẳng d’ hình chiếu của đường thẳng
211
:
235
x
yz
d


lên mặt phẳng
:2 8 0Pxyz. Khi đó
333
Sa b c
bằng
A.
17.S
B.
20.S 
C.
27.S
D.
10.S 
Câu 17: Cho hàm s

32
21 2 2yfx x m x mx
. Tìm tất cả các giá trị của
m
để đồ thị
hàm số

yf
x
có 5 điểm cực trị.
A.
5
2
4
m
.
B.
5
2
4
m
.
C.
5
2
4
m
.
D.
5
2
4
m
.
Câu 18: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2131
x
x
y
xx

.
A.
2
.
B.
1
.
C.
0
.
D.
3
.
O
x
y
1
1
2
Câu 19: Tính bán kính của mặt cầu tâm
2; 1; 0I cắt mặt phẳng
:2 60Px yz theo giao
tuyến là một đường tròn có diện tích bằng
4.
A. 25.R B.
22.R
C. 210.R D. 10.R
Câu 20: Tính thtích vật thể nằm giữa hai mặt phẳng phương trình x=0 x=2, biết rằng thiết diện của
vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ
0; 2x là một phần tư đường tròn
bán kính
2
2.
x
, ta được kết quả nào sau đây?
A.
32
.
5
V
B.
16
.
5
V
C.
22
.
5
V
D.
26
.
5
V
Câu 21: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
A
BCD
hình vuông cạnh
a
, cạnh bên SA vuông góc với mặt
phẳng đáy và
3SA a=
. Tính thể tích V của khối chóp .SABCD
A.
3
3
6
a
V
=
B.
3
3
3
a
V
=
C.
3
3Va= D.
3
3
4
a
V
=
Câu 22: Giá trị biểu thức
2 3 2019
11 1
...
log 2019! log 2019! log 2019!
P 
A. 4.
B. 1. C. 0. D. 2.
Câu 23: Cho hàm số
(
)
2
5
x
f
xe=
. Tính
() () () ()
1
'2. 0'0
5
Pfx xfx f f=- + -
.
A. P = 2. B. P = 1. C. P = 4. D. P = 3.
Câu 24: Tìm tập
S
nghiệm của phương trình
63
320.
xx
ee-+=
A.
ln 2
1;
3
S
ìü
ïï
ïï
=
íý
ïï
ïï
îþ
. B.
{}
0;ln 2S =
. C.
ln 2
0;
3
S
ìü
ïï
ïï
=
íý
ïï
ïï
îþ
. D.
{
}
1; ln 2S =
.
Câu 25: Hàm số
()
f
x
đạo hàm trên m
số
'( )
f
x
. Biết đồ thị hàm số
'( )
f
x
được cho như
hình vẽ. Hàm số
()
f
x
nghịch biến trên khoảng
A.

;0
.
B.
1
;
3




.
C.

0; 
.
D.
1
;1
3



.
Câu 26: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2
yx
x

trên khoảng
0; .
A. không tồn tại.
B.

0;
min 3y

.
C.

0;
min 1y

.
D.

0;
min 1y

 .
Câu 27: Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn đỉnh của một tứ diện?
A.
7 mặt phẳng. B. Có vô số mặt phẳng. C. 4 mặt phẳng. D. 1 mặt phẳng.
Câu 28: Trên mặt phẳng phức tập hợp các số phức zxyi thỏa mãn
23zizi
là đường thẳng
có phương trình
A.
1yx
.
B.
1yx
.
C.
1yx
.
D.
1yx
.
Câu 29: Một hình nón có đường cao bằng
9cm
nội tiếp trong một hình cầu bán kính bằng
5cm
. Tỉ số giữa th
tích khối nón và khối cầu là:
A.
27
500
. B.
27
125
. C.
81
500
. D.
81
125
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 3. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT TH Cao Nguyên - Đắk Lắk lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 113
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm