Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai năm học 2019-2020

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đề cương ôn thi học kì 1 môn toán khối 11
1
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tổ Toán
ĐỀ CƯƠNG MÔN TOÁN LỚP 11 HK1
Năm học 2019-2020
A. NI DUNG ÔN TP
I. Hàm s ợng giác và phương trình lượng giác
1. Hàm s ng giác
n
3. Mt s ng gp
II. T hp- Xác sut
1. Quy tm
2. Hoán v- Chnh hp- T hp
3. Nh thc Niu- 
4. Phép th và bin c
5. Xác sut ca bin c
III. Phép dời hình và phép đồng dng
1. Phép tnh tin
2. Phép quay
3. Phép v t
4. Phép di hình
ng dng
IV. Đường thng và mt phng trong không gian. Quan h song song
1.  ng thng mt phng(Bài toán tìm giao tuym, thit din
2. ng thng thng chéo nhau(Chng thng song
song, tìm giao tuym, thit di.
B. BÀI TP
PHN I. T LUN
Bài 1. T
m t
p x

nh c
a các h
m s sau:
a/
( )
sin 1
sin 1
x
fx
x
+
=
; b/
( )
2tan 2
cos 1
x
fx
x
+
=
; c/
( )
cot
sin 1
x
fx
x
=
+
;
d/
tan
3
yx

=+


; e/
( )
sin 2
cos2 cos
x
y
xx
=
; f/
1
3cot2 1
y
x
=
+
.
Bài 2. Tìm giá tr ln nht và giá tr nh nht ca các hàm s sau:
a/
; b/
1 5sin3=−yx
; c/
4cos 2 9
5
yx

= + +


;
d/
( )
cos 3sinf x x x=−
; e/
33
( ) sin cos=+f x x x
; f/
44
( ) sin cosf x x x=+
.
Bài 3. Gi
a/
1
cos2
2
x =
; b/
2
4cos 2 3 0x−=
vi
0 x

;
c/
3cos sin 2 0xx+=
; d/
3cos sin cos3 3sin3x x x x+ = +
;
e/
8sin .cos .cos2 cos8
16
x x x x

=−


f/
cos7 .cos cos5 .cos3x x x x=
g/
cos4 sin3 .cos sin .cos3x x x x x+=
; h/
1 cos cos2 cos3 0x x x+ + + =
;
i/
2 2 2 2
sin sin 2 sin 3 sin 4 2x x x x+ + + =
. k/
2
cos sin 1 0xx+ + =
m/
( )
2
1
2 3 tan 1 2 3 0
cos
x
x
+ + =
n/
cos 5sin 3 0
2
x
x+ =
;
p/
22
1
sin sin2 2cos
2
x x x+ =
q/
2
cos 3sin2 3xx=+
Bài 4. Gi
a)
2
os4 2cos 3c x x+=
b)
32
os sin 3sin cos 0c x x x x+ =
c)
33
1 os sin sin2c x x x+ =
d)
sin2 os2 3sin cos 2 0x c x x x+ + =
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đề cương ôn thi học kì 1 môn toán khối 11
2
e)
1 tan 2 2sinxx+=
f)
( )
sin2 os2 cos 2cos2 sin 0x c x x x x+ + =
g)
11
2 2 cos
cos sin 4
x
xx

= +


h)
sin sin2 sin3
3
cos os2 os3
x x x
x c x c x
++
=
++
i)
( )
53
4cos os 2 8sin 1 cos 5
22
xx
c x x+ =
j)
( )
1 sin os2 sin
1
4
cos
1 tan
2
x c x x
x
x

+ + +


=
+
k)
3
8cos os3
3
x c x

+=


l)
( )
2sin 1 os2 sin2 1 os2x c x x c x+ + = +
m)
sin3 os3 sin cos 2 os2x c x x x c x+ + =
n)
sin2 2cos sin 1
0
tan 3
x x x
x
+
=
+
Bài 5. Cho tp hp X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. T các phn t ca tp X có th lp bao nhiêu s t nhiên
trong mi ng hp sau:
a/ Có 4 ch s b/ Có 4 ch s khác nhau.
c/ Là s chn và có 4 ch s khác nhau.
d/ Có 4 ch s t khác nhau và luôn có mt ch s 1.
e/ Có 5 ch s t khác nhau và không bu bng 123.
f/ Có 5 ch s và ch s ng sau luôn l s c.
g/ Có 5 ch s  s u chn, 2 ch s cui l.
h/ S có 4 ch s ôi m
t khác nhau v
l
8600?
Bài 6. 
c l i 18 cm cng chéo?(Gi s không có bt kì
m nào trùng nhau).
Bài 7. Xét khai trin ca
15
2
2
x
x



.
a/ Tìm s hng th 7 trong khai trin (vit theo chiu s a x gim dn).
b/ Tìm s hng không cha x trong khai trin.
c/ T
m h
s c
a s h
ng ch
a x
3
Bài 8. a/ Tìm h s
5
x
trong khai trin và rút gn cc
( ) ( )
5 10
2
1 2 1 3x x x x + +
b/ Tìm h s ca
4
x
trong khai trin
( )
10
2
13xx++
c/ Tìm các s hng cha
x
vi s  nhiên trong khai trin
16
3
1
x
x

+


.
d/ Tìm h s
14
x
trong khai trin
5
2
1
n
x
x

+


bit
0 1 2
29
n n n
C C C+ + =
.
e/ Tìm s hng cha
6
x
trong khai trin
2
1
2
n
x
x



bit
( )( )
44
76
3 4 5
nn
C C n n
++
= + +
.
f/ Tìm s hng th 5 trong khai trin
( )
23
n
x
(Vit theo chiu s m dn ca x) bit:
0 1 2
....... 1024
n
n n n n
C C C C+ + + + =
g/ Tìm s hng không cha x trong khai trin
1
2
n
x
x
+



bit
( )
4 3 2
1 1 2
45
n n n
C C A
−=
Bài 9. Mt cái bng 4 qu cu xanh và 6 qu cu vàng. Ly ra ng thi 3 qu cu t bình. Tính xác
su
 cu xanh ;  hai màu ; c ít nht 2 qu cu xanh.
Bài 10. Có hai hng các viên bi. Hp th nhng. Hp th 
trng.
a/ Ly mi hp 1 viên bi. Tính xác su c 2 bi trng.
b/ Dn bi trong hai hp vào mt hp ri ly ra 2 bi. Tính xác su c 2 bi trng.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Đề cương ôn thi học kì 1 môn toán khối 11
3
Bài 11. Mt hp có 9 th  t n 9. Rút liên tip ra hai th ri nhân hai s ghi trên hai th vi
nhau.
a/ Tính xác su s nhc là mt s l
.
b/ Tính xác su s nhc là mt s chn.
Bài 12. Trong mp Oxy cho A(-2;1) , B( 3;0 ),
v
=(1;-2)
a) Tìm t nh ca A, B qua phép dc bng vic thc hin liên tip các phép tnh ti
v
, phép quay tâm O góc quay 90
0
, phép v t tâm O có t s -2.
b) Ving thng nh cng thng AB qua phép dc bng vic thc hin
liên tip các phép tnh ti
2v
, phép quay tâm O góc quay -90
0
, phép v t tâm O có t s
1
3
.
c) Ving tròn nh cng tròn tâm A bán kính AB qua phép dc bng
vic thc hin liên tip các phép tnh ti
v
, phép quay tâm O góc quay -90
0
, phép v t tâm O có t s
2
.
Bài 21. m M, N lt thuc các cnh BC và SD.
a/ Tìm I = BN
(SAC).
b/ Tìm J = MN
(SAC).
c/ Chng minh I, J, C thng hàng
nh thit din ca hình chóp ct bi mt phng (BCN).
Bài 22. Cho t din ABCD. Gi E, F ln lt là m ca AD, CD và G thun AB sao cho
GA= 2GB.
a/ Tìm M = GE
(BCD),
b/ Tìm H = BC
(EFG). Suy ra thit din ca (EFG) vi t din ABCD. Thit din là hình gì ?
c/ Tìm (DGH)
(ABC).
Bài 23i M, N lt là
m các cnh SA, SB.
a/ Chng minh: MN // CD
b/ Tìm P = SC
(ADN)
c/ Kéo dài AN và DP ct nhau I. Chng minh: SI // AB // CD. T giác SABI là hình gì?
Bài 24m M, N, P, Q lt thuc
các cnh BC, SC, SD, AD sao cho MN // SB; NP // CD; MQ // CD.
a/ Chng minh: PQ // (SAB)
b/ Gm ca MN và PQ. Chng minh rng K luôn chy trên mng thng c nh.
Bài 25t t giác li. Gi M, N lm ca SA và
SC. Mt phng
( )
qua M và song song vi (SBD). Mt phng
( )
qua N và song song vi (SBD).
nh thit din ca hình chóp lt ct bi 2 mt phng
( )
( )
.
b/ Gi I và J lm ca AC vi hai mt phng nói trên. Chng minh: AC = 2IJ.
PHN II- TRC NGHIM
Câu 1: Vi giá tr nào c
22
3sin 2cos 2x x m+ = +
có nghim?
A. m > 0 B. 0
m
1 C. m < 0 D. - 1
m
0
Câu 2: Cho
cot 2
=
. Giá tr ca biu thc
sin cos
sin cos
P


+
=
A. -3 B. 3 C. 1 D. -1
Câu 3: m cui là:
A.
B.
4
3
4
C.
3
4
3
4
D.
2
3
2
Câu 4: 
sin 3cos 0xx+=
có nghi nht là:
A.
3
B.
6
C.
5
6
D.
2
3
Câu 5: Cho
;
33


−


. Trong nhng khnh sau, kh
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai năm học 2019-2020 là bộ đề cương vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai năm học 2019-2020 để bạn đọc cùng tham khảo. Đề cương gồm có 16 trang, gồm 3 phần nội dung ôn tập, bài tập và một số đề thi tham khảo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán 11. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 37
Sắp xếp theo
    Toán lớp 11 Xem thêm