Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2019-2020

Trang 1/21 - Mã đề TOAN11
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN – HÀ NỘI
TỔ TOÁN – TIN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 11
NĂM HỌC 2019 - 2020
CHỦ ĐỀ 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Câu 1: Hàm s
sin 3
6
1 cos
x
y
x
có tập xác định là:
A.
\ 2 , .
D k k
B.
\ , .
D k k
C.
\ 2 , .
2
D k k
D.
\ , .
2
D k k
Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số tuần hoàn với chu kì
3 ?
T
A.
2cos2 .
y x
B.
sin .
3
x
y
C.
2
sin .
3
x
y
D.
2sin3 .
y x
Câu 3: Điều kiện xác định của hàm s
tan 2
y x
là:
A.
( ).
4
x k k
B.
( ).
4 2
x k k
C.
( ).
8 2
x k k
D.
( ).
2
x k k
Câu 4: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hàm s
sin 2
y x
là hàm số chẵn.
B. Hàm s
sin 2
y x
tuần hoàn với chu kì
.
T
C. Hàm s
sin 2
y x
tuần hoàn với chu kì
2 .
T
D. Đồ thị hàm s
sin 2
y x
nhận trục
Oy
là trục đối xứng.
Câu 5: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Hàm s
sinx
y
đồng biến trên mỗi khoảng
2 ; 2
2
k k
và nghịch biến trên mỗi
khoảng
2 ; 2
k k
với k
.
B. Hàm s
sinx
y
đồng biến trên mỗi khoảng
3
2 ; 2
2 2
k k
và nghịch biến trên mỗi
khoảng
2 ; 2
2 2
k k
với k
.
C. Hàm s
sinx
y
đồng biến trên mỗi khoảng
3 5
2 ; 2
2 2
k k
và nghịch biến trên mỗi
khoảng
2 ; 2
2 2
k k
với k
.
D. Hàm s
sinx
y
đồng biến trên mỗi khoảng
2 ; 2
2 2
k k
và nghịch biến trên mỗi
khoảng
3
2 ; 2
2 2
k k
với
.
k
Câu 6: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
A.
cos(x ).
2
y
B.
tan(x ).
2
y
C.
2
sin(x ).
2
y
D.
cotx.
y
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/21 - Mã đề TOAN11
Câu 7: Gọi
m
là giá trlớn nhất của hàm s
3 2sin 2
y x
trên đoạn
;
6 2
. Giá tr
m
thỏa mãn h
thức nào dưới đây?
A.
3 6.
m
B.
2
16.
m
C.
4 5.
m
D.
3 3.
m
Câu 8: Hàm s
sin 2cos
sin cos 3
x x
y
x x
bao nhiêu giá trị nguyên?
A.
5.
B.
1.
C.
6.
D.
2.
Câu 9: Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm s
2 2 2
sin cos , 0; , 3?
4
y a b x c x x a b c
A.
3(1 2).
M B.
3(1 2).
M C.
3.
M
D.
3.
M
Câu 10: Gọi
,
M m
lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm s
sin cos2
y x x
.
Khi đó
M m
bằng:
A.
7
.
8
B.
8
.
7
C.
7
.
8
D.
8
.
7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Câu 1: Xét các phương trình lượng giác:
(I ) sinx + cosx = 3 , (II ) 2.sinx + 3.cosx =
12
, (III ) cos
2
x + cos
2
2x = 2
Trong các phương trình trên , phương trình nào vô nghiệm?
A. Chỉ (I ). B. Chỉ (III ). C. (I ) và (III ). D. Chỉ (II ).
Câu 2: Gii phương trình :
sin3 4sin cos2x 0
x x
A.
4
2
x k
k
x
. B.
2
3
2
3
x k
k
x
. C.
6
x k
x k
. D.
3
2
x k
x k
.
Câu 3: Phương trình
3sin cos 1
x x
tương đương với phương trình nào sau đây?
A.
1
sin .
6 2
x
B.
1
sin .
6 2
x
C.
1
sin .
6 2
x
D.
1
sin .
6 2
x
Câu 4: Nghiệm phương trình
2
cos4 12sin 1 0
x x
A.
2
k
x . B.
2
x k
. C.
x k
. D.
2
x k
.
Câu 5: Phương trình
3sin2 cos2 5
x m x
nghiệm khi và chỉ khi
A.
4 4.
m
B.
4.
m
C.
4.
m
D. m
Câu 6: Tập nghiệm của phương trình
2
sin cos 0
x x
là
A.
, .
k k
B.
, .
2
k
k
C.
2 , .
k k
D.
, .
2
k k
Câu 7: Snghiệm của phương trình
2sin 2cos 2
x x
thuộc đoạn
0;
2
A.
2
. B.
0
. C.
3
. D.
1
.
Câu 8: Giải phương trình
2
3sin 2 2sin 3
x x
A.
3
x k
. B.
5
3
x k
. C.
2
3
x k
. D.
4
3
x k
.
Câu 9: Nghiệm phương trình
0
1
cos 2 20
2
x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/21 - Mã đề TOAN11
A.
0
0 0
140 360
100 360
x k
x k
. B.
0
0 0
70 180
50 180
x k
x k
.
C.
0
0 0
40 180
100 180
x k
x k
. D.
0
0 0
70 360
50 360
x k
x k
.
Câu 10: Phương trình
2 2
2sin 5sin cos cos 2
x x x x
tương đương với phương trình nào sau đây
A.
3cos2 5sin2 5
x x . B.
3cos2 5sin2 5
x x .
C.
3cos2 5sin 2 5
x x . D.
3cos2 5sin2 5.
x x
Câu 11: Nghiệm phương trình
sin cos 2sin cos 1 0 (1)
x x x x
A.
2
k
x . B.
2
2
2
x k
x k
. C.
2
2
2
x k
x k
. D.
x k
.
Câu 12: Snghiệm của phương trình
cos2 5sin 4
x x
thuộc
[0;2 ]
A. 2. B. 3 . C. 1. D. 0.
Câu 13: Tất cả các nghiệm của phương trình
sin3 cos 0
x x
là:
A.
8 2
, .
4
x k
k
x k
B.
, .
8
x k k
C.
8
, .
2
4
x k
k
x k
D.
2 , .
4
x k k
Câu 14: Tính tổng S tất cả các nghiệm của phương trình :
2sin 1 0
x trên đoạn
;
2 2
A.
2
S
. B.
3
S
. C.
5
6
S
. D.
6
S
.
Câu 15: Nghiệm của phương trình cosx + sinx = 1 là:
A.
; 2
2
x k x k
.
B.
2 ; 2
2
x k x k
.
C.
; 2
6
x k x k
.
D.
;
4
x k x k
Câu 16: Snghiệm phương trình
sin2 cos2 3sin cos 2
x x x x trong khoảng
0;
2
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
4
.
Câu 17: Tìm m để phương trình 2sin
2
x + m.sin2x = 2m vô nghiệm:
A.
4
0;
3
m m
. B.
4
0
3
m
. C. m < 0 ;
4
3
m
D. 0 < m <
4
3
.
Câu 18: Phương trình
2sin cos 1
sin 2cos 3
x x
m
x x
có nghiệm khi và chỉ khi
A.
1
2.
2
m
B.
1
2 .
2
m
C.
1
.
2
2
m
m
D.
1
2.
2
m
Câu 19: Tổng các nghiệm của phương trình
sin sin 0
4 4
x x
thuộc khoảng
(0;4 )
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2019-2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương được giáo viên của trường THPT Chu Văn An biên soạn. Đề cương tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn Toán lớp 11 trong học kì 1 gồm các phần các phần trắc nghiệm và một số đề thi, đề gồm có 21 trang. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Toán trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng bạn đọc có thể ôn tập tốt hơn môn Toán lớp 11 nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số tài liệu kiến thức của môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 334
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm