Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019 trường Quốc Thái - An Giang

Trang 1/4 - Mã đề thi 261
TRƯỜNG THPT QUỐC THÁI
TỔ TOÁN
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
GIẢI TÍCH 12
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
002
Họ và tên:………………………………….Lớp:……………... SBD:……..………
Câu 1. Hàm số
4 2
( ) 4 2f x x x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0; 2 .
B.
2; 0 .
C.
2; .
D.
0; .
Câu 2. Cho hàm số
( )y f x
có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
( 2;0).
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( ;0).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(0;2).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( ; 2).
Câu 3. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên các khoảng xác định của chúng?
A.
4 2
3 7 .y x x
B.
3
3y x x
C.
1
.
1
x
y
x
D.
3
3 7.y x x
Câu 4. Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2 2 .f f
B.
1
1 .
2
f f
C.
1
1 .
2
f f
D.
5 8 .f f
Câu 5. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
3 2
1
3 2.
3
y x x x
A.
11
1; .
3
M
B.
3; 7 .M
C.
7; 3 .M
D.
11
; 1 .
3
M
Câu 6. Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên
\ 1
và có bảng biến thiên như hình vẽ.
Mệnh đề nào dưới đây Sai?
A. Hàm số có giá trị cực đại bằng
1.
B. Hàm số có
2
cực trị.
C. Hàm số có điểm cực đại bằng
1.
D. Hàm số có điểm cực tiểu bằng
0.
Trang 2/4 - Mã đề thi 261
Câu 7. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
và có đồ thị hàm số
'y f x
như hình vẽ
Số điểm cực trị của hàm số là
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Câu 8. Giá trị lớn nhất
M
của hàm số
3
4
2 sin sin
3
y x x
trên đoạn
0;
A.
0.M
B.
2
.
3
M
C.
4
.
3
M
D.
2 2
.
3
M
Câu 9. Một vật chuyển động theo quy luật
3 2
2
8 ,
3
S t t
với
t
(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc
vật bắt đầu chuyển động,
S
(mét) là quảng đường vật đi được trong khoảng thời giann đó. Trong khoảng
10 giây, vận tốc lớn nhất của vật là
A.
44 / .m s
B.
70 / .m s
C.
28 / .m s
D.
32 / .m s
Câu 10. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
2
9y x x
lần lượt là
A.
min max
0; 4.5.y y
B.
min max
9 9
; .
2 2
y y
C.
min max
9
; 0.
2
y y
D.
min max
4.45; 4.5.y y
Câu 11. Cho
m
là tham số thực âm. Với giá trị nào của
m
thì hàm số
3
2 1y x mx m
đạt giá trị
nhỏ nhất trên đoạn
1;2
bằng
3.
a.
4
.
9
m
B.
3.m
C.
1.m
D.
9
.
2
m
Câu 12. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
2
2
5 6
x
y
x x
A.
3.x
B.
2.x
C.
2; 3.x x
D.
0.x
Câu 13. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số
2 1
2
x
y
x
là điểm
A.
1
2; .
2
M
B.
2; 2 .
N
C.
1
;2 .
2
P
1
2; .
2
Q
Câu 14. Đồ thị hàm số
2
2
1
x
y
x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
0.
Câu 15. Cho hàm số
( )y f x
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Trang 3/4 - Mã đề thi 261
Mệnh đề nào dưới đây Sai?
A. Đồ thị hàm số có tiệm đường tiệm cận ngang
2019.y
B. Đồ thị hàm số có tiệm đường tiệm cận đứng
1.x
C. Đồ thị hàm số có tiệm đường tiệm cận ngang
1.y
D. Hàm số đạt cực tiểu tại
0
0.x
Câu 16.
Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
4 2
2 1.y x x
B.
3 2
2 1.y x x
C.
4 2
2 1.y x x
D.
1
.
1
x
y
x
Câu 17. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên sau
Phương trình
3 ( ) 2 0f x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
0.
Câu 18. Cho hàm số
2
( 2)( 1)
y x x
có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
( )C
cắt trục hoành tại hai điểm B.
( )C
cắt trục hoành tại một điểm.
C.
( )C
không cắt trục hoành. D.
( )C
cắt trục hoành tại ba điểm.
Câu 19. Gọi
0 0 0
;M x y
là toạ độ giao điểm của đường thẳng
d
có phương trình
4 3y x
và đường
cong
C
có phương trình
3
3 1.y x x
Tính tổng
0 0
.S x y
A.
4.S
B.
3.S
C.
1.S
D.
2.S
Câu 20. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
1
x
y
x
tại điểm có hoành độ
0
2x
có phương trình là
A.
3 8.y x
B.
2 1.y x
C.
4 3.y x
D.
4 13.y x
Câu 21. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
3 2 2 2
1
9 1
3
y x x m x m
đúng hai cực trị.
A.
4.
B.
8.
C.
7.
D.
5.
Câu 22. Tìm giá trị thực của tham số
m
để hàm số
3 2 2
1
( 4) 3
3
y x mx m x
đạt cực đại tại
3
x
.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh lớp 12 tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 năm 2018 - 2019 trường Quốc Thái - An Giang, tài liệu gồm 25 câu hỏi và bài toán, đề nhằm kiểm tra lại kiến thức chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Mời các bạn và thầy cô cùng tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm