Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 NC năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1
TỔ TOÁN Môn : Gii tích 12 NC . Thi gian làm bài : 45 phút
---------------------------------------------------------
Họ và tên học sinh: …………………..……………………………………..Lớp: …………..
PHẦN ĐÁP ÁN
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
01
09
17
02
10
18
03
11
19
04
12
20
05
13
21
06
14
22
07
15
23
08
16
24
25
Lưu ý: Đối với mỗi câu hỏi, thí sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.
Câu 1: Cho hàm số

yfx
có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số

yfx
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Câu 2: Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau
Hàm số f (x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.

;3 .
B.
(2;0).
C.

2; 2 .
D.

0; 2 .
Câu 3. Cho hàm số

yfx
có đồ thị (C) như hình vẽ. Đường thẳng
1y
cắt (C) tại bao nhiêu điểm ?
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 4: Cực tiểu của hàm số
32
31yx x là.
A. 1 B. 0 C. 2 D. - 3
Mã đề 135
-2
-4
O
-3
-1
1
Câu 5: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
có toạ độ là.
A. (1;2). B. (2;1). C. (-1;2). D. (2; -1).
Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số
3
231
y
xx trên đoạn [-1; 2] là.
A.

1;2
max 2.y
B.

1;2
max 1.y
C.

1;2
max 15.y
D.

1;2
max 11.y
Câu 7. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau ?
A.
42
31yx x . B.
3
31yx x
C.
21
1
x
y
x
D.
21
1
x
y
x
Câu 8: Cho hàm số
()
f
x
xác định, liên tục trên
và có bảng xét dấu
'( )
f
x
như
sau:
x
–1 1 2 +
'( )
f
x
+ 0 0 || +
Hàm số
()
f
x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 0 B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 9. Cho hàm số
21
2
x
y
x
(C). Tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ
3x 
có phương trình là.
A.
58.yx
B.
522yx
C.
522yx
D.
58yx
Câu 10. Cho hàm số

yfx
xác định trên
\1
, liên tục trên mỗi khoảng xác định của nó và có bảng biến
thiên như hình vẽ dưới đây.
Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

f
x
là.
A. 1. B. 2. C. 3 D. 4
Câu 11: Cho hàm số

x
xác định, liên tục trên R và có đạo hàm cấp một xác định bởi công thức
2
'1fx x
. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
12ff
. B.

32ff
. C.

10ff
. D.
01ff
.
+
1
3
++
0
+
+
0
1
x
y
y'
+
1
2
6
4
2
-2
5
O
1
I
Câu 12. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D ?
x
0
y’ - 0 +
y
2
A.
42
32yx x B.
42
22yx x C.
42
22yx x D.
42
2yx x
Câu 13: Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng
1yx
và đường cong
3
1
x
y
x
. Tìm toạ độ trung điểm I của
đoạn thẳng MN là.
A.
1; 1I
B.
11
;
22
I



C.
11
;
22
I



D.

1; 2I
Câu 14: Trong tất cả các giá trị thực của tham số
m
làm cho hàm số

32
32
f
xx mx m xm
đồng
biến trên R, giá trị lớn nhất của
m
là.
A. 0 B. 1 C. 2 D.
2
3
Câu 15: Đồ thị hàm số
2
12
3
x
y
x
x

có bao nhiêu đường tiệm cận ?
A.1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 16. Cho hàm số
2
212
2
xx
y
x

. Xét các mệnh đề sau :
1) Hàm số có hai điểm cực trị.
2) Hàm số đồng biến trên tập

;5 1; . 
3) Hàm số nghịch biến trên khoảng

5;1 .
4) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
1; 5
Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 17: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau
đây ?
A.
32
32yx x B.
3
31
y
xx
C.
32
31yx x D.
32
31yx x
Câu 18: Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số
32
39
y
xxxm 
trên đoạn

0; 4
bằng – 25, khi đó hãy tính
giá trị của biểu thức
21.Pm
A.1 B. 3 C. 5 D. 7.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 NC năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 NC năm 2018 - 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị. Tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 1.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm