Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

TRƯỜNG THPT BẾN TRE
TỔ TOÁN
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Giải Tích - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:..............................................................................
SBD:.....................
Mã đề thi
126
Câu 1. Cho hàm s
( )
fx
xác đnh trên
tha mãn
( )
ee 2
xx
fx
= +−
,
(
)
05
f =
. Giá tr của biu thc
( ) ( )
ln16 ln 4Sf f
=−+
bng
A.
31
2
S =
. B.
9
2
S =
. C.
5
2
S =
. D.
7
2
S =
.
Câu 2. Tìm nguyên hàm của hàm số
( )
3
1
2= ++
x
fx x e
x
.
A.
( )
23
ln | | .=+ ++
x
f x dx x x e C
B.
( )
23
1
ln .
3
=++ +
x
f x dx x x e C
C.
( )
23
1
ln | | .
3
=+ ++
x
f x dx x x e C
D.
( )
2
3
ln | | .
2
=+ ++
x
x
f x dx x e C
Câu 3. Một ôtô đang chạy thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ôtô chuyển động chậm
dần đều với vận tốc
( ) ( )
12 24 / svt t m=−+
, trong đó
t
khoảng thời gian tính bằng
giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ôtô còn di
chuyển bao nhiêu mét?
A.
24 m
. B.
15 m
. C.
20 m
. D.
18 m
.
Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số
( )
2
2
cos
x
x
e
fx e
x

= +


?
A.
( )
2 tan
x
Fx e x=
. B.
( )
2 tan
x
Fx e x C=++
.
C.
( )
2 cot
x
Fx e x C=++
. D.
( )
2 tan
x
Fx e x C=−+
.
Câu 5.
2
( 1)+
x
e dx
bằng:
A.
2
2++
xx
e eC
B.
2
1
2
2
+ ++
xx
e e xC
C.
1++
x
eC
D.
+
x
eC
Câu 6. Cho các tích phân
24
02
() 3, () 5f x dx f x dx= =
∫∫
.Tính
2
0
(2 ) .I f x dx=
A.
= 2I
. B.
=
3I
. C.
= 4I
D.
= 8I
Câu 7. Cho
( )
fx
liên tục trên
và thỏa mãn
( )
2 16f =
,
( )
1
0
2d 2
f xx=
.
Tích phân
( )
2
0
dxf x x
bằng ?
A.
28
. B.
36
. C.
16
. D.
30
.
Câu 8. Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
{ }
\0
thỏa mãn
( )
2 15
23 3
2
x
fx f
x

+=


,
( )
9
3
dfx x k=
. Tính
3
2
1
2
1
d
If x
x

=


theo
k
.
A.
45 2
9
k
I
=
. B.
45
9
k
I
=
. C.
45
9
k
I
+
=
. D.
45
9
k
I
+
=
.
Câu 9. Cho tích phân
3
32
2
1
d ln 3 ln 2xa b c
xx
=++
+
với
, , abc
. Tính
S abc=++
.
A.
2
3
S =
. B.
2
3
S =
. C.
7
6
S
=
. D.
7
6
S =
.
Câu 10. Cho
( )
Fx
là mt nguyên hàm ca hàm s
( )
3
e
x
fx=
( )
02F =
. Hãy tính
( )
1F
.
A.
15
6
e
. B.
10
4
e
. C.
15
4
e
. D.
10
e
.
Câu 11. Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc
( )
(
)
160 10 /
vt tm s
=
. Tính quãng đường S
vật di chuyển trong khoảng thời gian từ thời điểm
( )
0ts=
đến thời điểm vật dừng
lại.
A.
1840Sm=
. B.
2560Sm=
. C.
2180Sm=
. D.
1280Sm
=
.
Câu 12. Gọi
( )
H
hình được giới hạn bởi nhánh parabol
2
2yx=
(với
0
x
), đường thẳng
3yx=−+
trục hoành. Thể tích của khối tròn xoay tạo bởi hình
( )
H
khi quay
quanh trục
Ox
bằng
A.
53
17
V
π
=
. B.
17
5
V
π
=
. C.
51
17
V
π
=
. D.
52
15
V
π
=
.
Câu 13. Tính tích phân sau:
4
0
(1 ) os2x c xdx
π
+
1
= +
ab
π
. Giá trị của a.b là
A.
32
B.
12
C.
24
D.
2
Câu 14. Din tích hình phng gii hn bi các đưng
2
, 0, 0y x xy x=−==
2
x =
đưc tính
bi công thc:
A.
( ) ( )
21
22
10
d d.x xx x xx
−−
∫∫
B.
( ) ( )
12
22
01
d d.x xx x xx+−
∫∫
C.
( )
2
2
0
d.x xx
D.
( )
2
2
0
d.xx x
Câu 15. Vòm cửa lớn của một trung tâm văn hoá có dạng hình
Parabol.
Người ta dự định lắp cửa kính cường lực cho vòm cửa này. Hãy tính
diện tích mặt kính cần lắp o biết rằng vòm cửa cao 8m và rộng 8m
(như hình vẽ)
A.
2
28
()
3
m
B.
2
26
()
3
m
C.
2
128
()
3
m
D.
2
131
()
3
m
Câu 16. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
( )
2
1
fx
x
=
+
?
2
y = -
1
3
x+
4
3
y =
x
2
1
4
1
y
O
x
A.
( )
1
1
Fx
x
=
+
. B.
(
)
1
Fx x= +
. C.
( )
41Fx x= +
. D.
( )
21Fx x= +
.
Câu 17. Cho hình phẳng
( )
H
giới hạn bởi đồ thị hàm số
cos
2
x
yx
=
,
0
y =
,
2
x
π
=
,
x
π
=
. Tính
thể tích
V
của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng
( )
H
quay quanh trục
Ox
.
A.
(
)
2
3 48
8
V
π
ππ
= +−
. B.
(
)
2
1
3 48
16
V
ππ
= −−
.
C.
( )
2
3 48
6
V
π
ππ
= +−
. D.
(
)
2
3 48
16
V
π
ππ
= −−
.
Câu 18. Biết
1
2
0
d
ln 5 ln 4 ln 3
7 12
x
abc
xx
=++
++
vi
a
,
b
,
c
là các s nguyên. Mnh đ đúng
A.
2abc−+=
. B.
350abc++=
. C.
35 1abc
−+=
. D.
2abc
++=
.
Câu 19. Cho hàm số thỏa mãn hệ thức . Hỏi
là hàm số nào trong các hàm số sau?
A. . B. . C. . D. .
Câu 20. Tính
4
2
0
tan dI xx
π
=
.
A.
1
4
I
π
=
. B.
2I =
. C.
ln 2I =
. D.
3
I
π
=
.
Câu 21. Biết
3
2
ln ln 3 ln 2 1; ,xdx a b a b
=−∈
. Khi đó, giá trị của
ab+
là:
A.
5
B.
5
C.
1
D.
6
Câu 22. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số
3
= yx x
2
= y xx
A.
8
.
3
B.
33
.
12
C.
37
.
12
D.
5
.
12
Câu 23. Cho hàm số
( )
y fx=
đạo hàm trên
[
)
1;
+∞
thỏa mãn
( )
11f =
( )
2
3 25fx x x
+−
trên
[
)
1; +∞
. Tìm số nguyên dương lớn nhất
m
sao cho
[ ]
(
)
3;10
min
x
fx m
với mọi hàm số
( )
y fx=
thỏa điều kiện đề bài
.
A.
25m =
. B.
30m =
. C.
15m =
. D.
20m =
.
Câu 24. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
xy
=
,
3
4
3
1
+= xy
và trục hoành như hình vẽ.
A.
3
7
. B.
3
56
. C.
2
39
. D.
6
11
.
Câu 25. Biết
1
2
1
2 ln
d.
e
x
x a be
x
=−+
, vi
,ab
. Chn khng đnh đúng
trong các khng đnh sau:
A.
6
ab+=
. B.
6ab+=
. C.
3ab+=
. D.
3ab+=
.
( )
y fx=
( ) ( )
sin d cos cos d
x
f x xx f x x xx
π
=−+
∫∫
( )
y fx=
( )
ln
x
fx
π
π
=
( )
ln
x
fx
π
π
=
( )
.ln
x
fx
ππ
=
( )
.ln
x
fx
ππ
=

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 3

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 480
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm