Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương

SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH
(Đề thi có 04 trang)
KIỂM TRA TẬP TRUNG NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN – Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Biết một nguyên hàm của hàm số
( )y f x
2
( ) 4 1F x x x
. Tính giá trị của hàm
số
( )y f x
tại
3
x
.
A.
(3) 22
f
B.
(3) 30
f
C.
(3) 10
f
D.
(3) 6
f
Câu 2. Cho hàm số
( )f x
thỏa
(0) 14
f
. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào
đúng?
A.
( ) 3 5cos 9f x x x
B.
( ) 3 5
f
C.
3
( )
2 2
f
D.
( ) 3 5cos 9
f x x x
Câu 3. Cho
5
4
3 5 3
ln ln 2
2 3 2
dx a b
x x
với
,a b
là số nguyên. Mệnh đề nào đúng?
A.
2 7
a b
B.
2 15
a b
C.
8
a b
D.
2 11
a b
Câu 4. Cho
2
0
(1 sin 3 )
b
x dx
a c
với
*
,
a c N
b
c
là phân số tối giản. Tìm
2
a b c
A. 4 B. 6 C. 8 D. 2
Câu 5. Tìm nguyên hàm
( )F x
của hàm số
2
( ) (1 3 )
x x
f x e e
.
A.
( ) 3
x x
F x e e C
B.
3
( ) 3
x x
F x e e C
C.
( ) ( 3 )
x x
F x e x e C
D.
( ) 3
x x
F x e e C
Câu 6. Tính thể tích vật thể nằm giữa hai mặt phẳng
0,
2
x x
;biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt
phẳng vuông góc với
Ox
tại điểm có hoành độ
x
,
(0 )
2
x
là tam giác đều có cạnh
2 cos sinx x
.
A.
3
V
B.
3
2
V
C.
2 3
V
D.
2 3
V
Câu 7. Cho
6
0
( ) 4
f x dx
6
2
( ) 3
f t dt
. Tính tích phân
2
0
( ) 3
I f v dv
.
A.
1I
B.
3
I
C.
2I
D.
4I
Câu 8. Cho hàm số
( )f x
liên tục trên
R
1
0
( ) 2019
f x dx
. Tính
4
0
(sin 2 )cos 2
I f x xdx
.
A.
2019
2
I
B.
2
2019
I
C.
2019
2
I
D.
2019
I
Mã đề 165
Câu 9. Gọi
( )F x
là một nguyên hàm của hàm số
2
( ) (2 3)
f x x
thỏa
1
F(0)
3
. Tính giá trị biểu
thức
2
log 3 (1) 2 (2)
P F F
.
A.
4P
B.
10
P
C.
2P
D.
4P
Câu 10. Cho
( ) lnF x x
là một nguyên hàm của hàm số
3
( )f x
y
x
. Tìm
'(x)lnxdx
f
A.
2
'(x)lnxdx ln
2
x
f x x C
B.
2
'(x)lnxdx ln
f x x x C
C.
2
2
'(x)lnxdx ln
2
x
f x x C
D.
3
ln
'(x)lnxdx
x
f C
x
Câu 11. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
3
y x x
và đồ thị hàm số
2
.y x x
A.
9
.
4
S
B.
81
.
12
S
C.
13.
S
D.
37
.
12
S
Câu 12. Xét
3 4 5
(4 3)I x x dx
. Bằng cách đặt
4
4 3
t x
, hỏi khẳng định nào sau đây đúng?
A.
5
1
12
I t dt
B.
5
1
4
I t dt
C.
5
1
16
I t dt
D.
5
I t dt
Câu 13. Cho biết
( )F x
là một nguyên hàm của hàm số
( )f x
. Tìm
3 ( ) 2
I f x dx
.
A.
3 ( ) 2
I xF x C
B.
3 ( ) 2
I xF x x C
C.
3 ( ) 2
I F x x C
D.
3 ( ) 2
Câu 14. Ký hiệu
( )H
là hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
2
( 1) , 0, 2
x x
y x e y x
.Tính thể tích V của
khối tròn xoay thu được khi quay hình
( )H
xung quanh
Ox
.
A.
( 1)
2
e
V
e
B.
(2 3)
2
e
V
e
C.
(2 1)
2
e
V
e
D.
( 3)
2
e
V
e
Câu 15. Cho hàm số
( )f x
có đạo hàm trên đoạn
1;2
,
(1) 3
f
(2) 15
f
.Tính
2
1
'( )I f x dx
.
A.
12I
B.
5
I
C.
12I
D.
18
I
Câu 16. Cho
( )F x
là một nguyên hàm của hàm số
( ).f x
Khi đó hiệu số
(1) (2)
F F
bằng
A.
2
1
( )f x dx
B.
2
1
( )f x dx
C.
2
1
( )F x dx
D.
2
1
F( )x dx
Câu 17. Cho
3
1
( ) 2
f x dx
3
1
( ) 1g x dx
. Tính
3
1
2019 ( ) 3 ( )M f x g x dx
.
A.
4042
M
B.
2021
M
C.
2020
M
D.
4041
M
Câu 18. Biết
( )F x
là một nguyên hàm của hàm số
1
( )f x
x
(1) 3
F
.Tính
(4)
F .
A.
(4) 4
F
B.
(4) 3
F
C.
(4) 5
F
D.
(4) 3 ln 2
F
Câu 19. Cho hàm số
( )y f x
liên tục trên đoạn
;a b
. Diện tích hình phẳng
S
giới hạn bởi đường
cong
( )y f x
, trục hoành, các đường thẳng
,
x a x b
được xác định bằng công thức nào?
A.
( )
b
a
S f x dx
B.
( )
a
b
S f x dx
C.
( )
b
a
S f x dx
D.
( )
b
a
S f x dx
Câu 20. Cho
2
0
( ) 1f x dx
2
0
( )
x a
e f x dx e b
với
,a b
là những số nguyên. Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
a b
B.
a b
C.
a b
D.
. 1
a b
Câu 21. Diện tích hình phẳng
S
giới hạn bởi các đồ thị hàm số
3
và các đường
thẳng
1, 1x x
được xác định bởi công thức nào sau đây?
A.
1
3
1
( 3 )S x x dx
B.
1
3
1
( 3 )S x x dx
C.
0 1
3 3
1 0
( 3 ) (3 )S x x dx x x dx
D.
0 1
3 3
1 0
(3 ) ( 3 )S x x dx x x dx
Câu 22. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
( ) 3
x
f x x
.
A.
2
3
( )
2 ln3
x
x
f x dx C
B.
2
( ) 3 ln3
2
x
x
f x dx C
C.
2
( ) 3
2
x
x
f x dx C
D.
3
( ) 1
ln 3
x
f x dx C
Câu 23. Cho hàm số
( )f x
có đạo hàm liên tục trên
0;
2
và thỏa mãn
2
2
0
'( )cos 2019
f x xdx
(0) 11
f
.
Tích phân
2
0
( )sin 2
I f x xdx
bằng
A.
2030
I
B.
2030
I
C.
2008
I
D.
2008
I
Câu 24. Trong Công viên Toán học những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng
một loài hoa được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán học. đó một mảnh
đất mang tên Bernoulli, được tạo thành từ đường Lemmiscate phương trình trong hệ tọa đ
Oxy
2 2 2
16 25
y x x
như hình vẽ bên.

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 3

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương. Nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Phước Vĩnh - Bình Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 877
Sắp xếp theo

Toán lớp 12

Xem thêm