Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
THPT ĐOÀN THƯỢNG
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG III
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài : 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1:
[1]
Mệnh đề nào sau đây là
đúng
?
A.
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song
song với đường thẳng còn lại.
B.
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
C.
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.
D.
Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với
đường thẳng còn lại.
Câu 2:
[2]
Cho tứ diện
ABCD
. Gọi
G
là trọng tâm tam giác
ABC
. Tìm giá trị thích hợp của
k
thỏa đẳng thức vectơ:
.DA DB DC k DG++ =
   
là:
3k =
B.
1k =
.
C.
3k =
.
D.
2k =
.
Câu 3:
[4]
Cho hình chóp đều
.S ABCD
có tất cả các cạnh bằng
a
, điểm
M
thuộc cạnh
SC
sao
cho
2SM MC=
. Mặt phẳng
( )
P
chứa
AM
và song song với
BD
. Tính diện tích thiết diện của
hình chóp
.S ABCD
cắt bởi
( )
P
.
A.
2
4 26
15
a
.
B.
2
3
5
a
.
C.
2
23
5
a
.
D.
2
2 26
15
a
.
Câu 4:
[3]
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là vuông cạnh
a
,
2SA a=
và vuông góc với
(
)
ABCD
. Gọi
M
là trung điểm của
SD
.
Tính khoảng cách
d
giữa hai đường thẳng
SB
CM
.
A.
2
3
a
d =
B.
3
a
d =
C.
6
a
d =
D.
2
2
a
d =
Câu 5:
[1]
Hãy cho biết mệnh đề nào sau đây là
sai
? Hai đường thẳng vuông góc nếu
A.
tích vô hướng giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là bằng 0.
B.
góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là
0
90
.
C.
góc giữa hai đường thẳng đó là
0
90
.
D.
góc giữa hai vectơ chỉ phương của chúng là
0
0
.
Mã đề 894
Câu 6:
[3]
Cho hình chóp
.S ABCD
có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng
a
ABCD
hình vuông. Gọi
M
là trung điểm của
.CD
Giá trị
.MS CB
 
bằng
A.
2
2
a
.
B.
2
2
a
.
C.
2
3
a
.
D.
2
2
2
a
.
Câu 7:
[2]
Trong không gian cho hai tam giác đều
ABC
ABC
có chung cạnh
AB
nằm trong
hai mặt phẳng khác nhau. Gọi
, , , M NPQ
lần lượt là trung điểm của các cạnh
, , AC CB BC
CA
. Tứ giác
MNPQ
là hình gì?
A.
Hình vuông.
B.
Hình bình hành.
C.
Hình chữ nhật.
D.
Hình thang.
Câu 8:
[4]
Cho hình hộp
.ABCD A B C D
′′
. Gọi
I
K
lần lượt là tâm của hình bình hành
ABB A
′′
BCC B
′′
. Khẳng định nào sau đây
sai
?
A.
11
22
IK AC A C
′′
= =
  
.
B.
Bốn điểm
I
,
K
,
C
,
A
đồng phẳng.
C.
22
BD IK BC
+=
  
.
D.
Ba vectơ
;;BD IK B C
′′
  
không đồng phẳng.
Câu 9:
[2]
Cho hình lập phương
.ABCD EFGH
. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ
AB

DH

?
A.
120°
.
B.
60°
.
C.
90°
.
D.
45°
.
Câu 10:
[3]
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình thoi tâm
I
. Biết
SA SB SC SD= = =
.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
sai
?
A.
()SI ABCD
.
B.
BD SC
C.
AC SD
.
D.
SB AD
Câu 11:
[1]
Cho hình hộp chữ nhật
.''' '
ABCD A B C D
. Khi đó, vectơ bằng vectơ
AB

là vectơ nào
dưới đây?
A.
BA

.
B.
''DC

.
C.
''BA

.
D.
CD

.
Câu 12:
[2]
Cho hình lăng trụ
.ABC A B C
′′
,
M
là trung điểm của
BB
. Đặt
CA a=

,
CB b
=

,
AA c
=

. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
1
2
AM b c a=+−


.
B.
1
2
AM a c b=+−


.
C.
1
2
AM b a c=−+


.
D.
1
2
AM a c b=−+


.
Câu 13:
[1]
Cho hình chóp
.S ABC
SA
vuông góc vi đáy và đáy là tam giác vuông ti
B
.
Gi
AM
là đưng cao ca tam giác
SAB
(
M
thuc cnh
SB
), khi đó
AM
không vuông góc vi
đon thng nào i đây?
A.
AC
.
B.
BC
.
C.
SB
.
D.
SC
.
Câu 14:
[2]
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình thoi tâm
I
, cạnh bên
SA
vuông góc
với đáy. Gọi
,HK
lần lượt là hình chiếu của
A
lên
,SC SD
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
()AK SCD
.
B.
()AH SCD
.
C.
()BC SAC
.
D.
()BD SAC
.
Câu 15:
[1]
Cho mặt phẳng
( )
α
chứa hai đường thẳng phân biệt
a
b
. Đường thẳng
c
vuông
góc với
(
)
α
. Mệnh đề nào sau đây
đúng
?
A. .
a
,
b
,
c
đồng phẳng.
B.
c
a
cắt nhau.
C.
c
vuông góc với
a
c
vuông góc với
b
.
D.
c
b
chéo nhau.
Câu 16:
[3]
Cho hình lập phương
.
ABCD EFGH
. Gọi
α
là góc giữa đường thẳng
AG
và mặt
phẳng
( )
EBCH
. Chọn khẳng định
đúng
trong các khẳng định sau:
A.
2
tan
3
α
=
.
B.
45
α
= °
.
C.
30
α
= °
.
D.
tan 2
α
=
.
Câu 17:
[1]
Trong không gian cho đường thẳng
và điểm
O
. Qua
O
có mấy mặt phẳng vuông
góc với
cho trước?
A.
1
.
B.
3
.
C.
2
.
D.
Vô số.
Câu 18:
[1]
Cho hình lăng trụ tam giác
.ABC A B C
′′
. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của
đường thẳng
AB
?
A.
AC
′′

.
B.
AB
′′

.
C.
AB

.
D.
AC

.
Câu 19:
[1]
Cho hình hộp
.ABCD A B C D
′′
có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chọn khẳng định
sai
A.
''
AB CD
.
B.
''AC B D
.
C.
'A A BD
.
D.
AC BD
.
Câu 20:
[1]
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy
ABCD
là hình ch nht,
( )
SA ABCD
. Biu thc nào
sau đây đúng:
A.
CD SD
.
B.
SD SB
.
C.
BD SC
.
D.
SC SB
.
Câu 21:
[3]
Cho tứ diện
ABCD
có tam giác
BCD
đều cạnh
a
,
AB
vuông góc với
( )
mp BCD
,
2
AB a
=
.
M
là trung điểm đoạn
AD
, gọi
ϕ
là góc giữa
CM
với
( )
mp BCD
khi đó:
A.
6
tan
3
ϕ
=
.
B.
23
tan
3
ϕ
=
.
C.
3
tan
2
ϕ
=
.
D.
32
tan
2
ϕ
=
.
Câu 22:
[4]
Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình thang vuông tại
A
B
,
//AD BC
,
2
2
a
AB BC= =
. Biết
SA
vuông góc với đáy, góc giữa
SC
mặt phẳng đáy bằng
60°
. Tính
khoảng cách từ trung điểm
I
của
AC
đến mặt phẳng
( )
SBC
theo
a
.
A.
21
14
a
.
B.
3
2
a
.
C.
21
7
a
.
D.
3
4
a
.
Câu 23:
[2]
Cho tứ diện
ABCD
AB AC=
DB DC=
. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 3 năm 2018 - 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 456
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm