Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II NĂM HC 2018 -2019
TP H CHÍ MINH
MÔN TOÁN - Khi 11
TRG THPT NGUYN CHÍ THANH
ĐỀ CHÍNH THC
Thi gian làm bài 90 phút
(Không tính thi gian phát đề )
H và tên hc sinh : __________________________________SBD:__________Ch giám th : ____
Bài 1: (1,5 đim) Tìm các gii hn sau:
1)
3
2
2
3 2
lim
4
x
x x
x
2)
3
3 2
1 2
lim
3 5
x
x x
→+∞
+
+
3)
+
x
x
x
3
2 3
lim
3
Bài 2: (1,0 đim) Tìm m để hàm s :
( )
2
2
5 2 2
3
2 6
2 1 3
x x
khi x
f x
x x
m khi x
=
=
liên tc ti
3
o
x
=
Bài 3: (1,0 đim) Tính đạo hàm ca các hàm s sau:
1)
sin
x
y
x
= 2)
(
)
= +
y x x x
5
( 2) 3 1
Bài 4:
(1,0
đ
i
m) Cho hàm s
2
1
= + +
y x x
. Ch
ng minh r
ng:
2
( 1) .
= + +
y x y x y
Bài 5:
(1,5
đ
i
m) Cho hàm s
y =
1
2
+
x
x
đồ
th
(C) . Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n v
i (C), bi
ế
t ti
ế
p
tuy
ế
n song song v
i
đườ
ng th
ng d:
3 4 0
x y
+ =
.
Bài 6:(4,0 đim) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông ti A và B. Biết
4
AD a
=
,
2
AB BC a
= =
;
( )
SA ABCD
10
=SC a
. Gi E là trung đim ca AD.
1) Chng minh:
( )
BC SAB
2) Xác định và tính góc gia SC và mp(ABCD)
3) Chng minh:
( ) ( )
SBE SAC
4) Tính khong cách t E đến mp(SCD)
HT
ĐÁP ÁN ĐỀ KIM TRA HC KÌ II – NĂM HC 2018 – 2019
MÔN TOÁN LP 11
Bài Ý NI DUNG ĐIM
1
1)
2
lim
x
3
2
3 2
4
x x
x
=
2
lim
x
2
( 2)( 2 1)
( 2)(x 2)
+ +
+
x x x
x
0,25
=
2
lim
x
2
2 1
x 2
+ +
+
=
9
4
0,25
2)
3
3 2
3 2
3
1 2
1
1 2
lim lim 1
3 5
3 5
1
x x
x x
x x
x x
x x
→+∞ →+∞
+
+
= =
+
+
0,25+0,25
3)
+
=
x
x
x
3
2 3
lim
3
0,25
(
)
( )
+ = >
=
< <
x
x
x
x
x x
3
3
lim 2 3 9 0
lim 3 0
3 0; 3
0,25
2
(
)
3 2 1
f m
=
( )
( )
2 2
2
2
3 3 3
5 2 2 5 2 2
lim ( ) lim lim
2 6
2 3 5 2 2
x x x
x x x x
f x
x x
x x x x
+
= =
+
0,25
(
)
(
)
( )
( )
2
3
3 1
lim
2 3 5 2 2
x
x x
x x x x
+
=
+
( )
2
3
1 1
lim
6
2 5 2 2
x
x
x x x
+
= =
+
0,25
Hàm s
liên t
c t
i
3
o
x
=
(
)
(
)
3
3 lim
x
f f x
=
0,25
1
2 1
6
m
=
7
12
m =
0.25
3
1)
( ) ( )
2 2
sin sin
cos sin
x x x x
x x x
y
x x
= =
0,25+0,25
2)
(
)
5 5
' ( 2)'. 3 1 ( 2).( 3 1)'
y x x x x x x
= + + +
0,25
5 4
3 1 ( 2).(5 3)
x x x x
= + + +
5 4
6 10 6 7
x x x
= +
0,25
4
2
1
1
x
y
x
= +
+
0,25
2
2
2
2 2
1 .
1
1
( 1)
( 1) 1
x
x x
x
y
x
x x
+
+
= =
+
+ +
0,25
2
2
2 2 2 2 2
1 1
( 1). . 1
( 1) 1 1 1 1
x x
VP x x x
x x x x x
= + + + = + +
+ + + + +
0,25
2
1
x x y VT
= + + = =
0,25
5
=
y
x
2
3
'
( 2)
. G
i
(
)
0 0
;
M x y
là ti
ế
p
đ
i
m c
a (C) và ti
ế
p tuy
ế
n
0,25
:3 4 0 3 4
d x y y x
+ = = − +
Tiếp tuyến song song vi đường thng d
(
)
0
' 3
y x
= −
0,25
( )
0 0
2
0
3
3 3, 1
2
x x
x
= − = =
0,5
= =
0 0
3 4
x y phương trình tiếp tuyến là
3 13
y x
= − +
0,25
= = −
0 0
1 2
x y phương trình tiếp tuyến là
3 1
= − +
y x
0,25
6
1)
( ( ))
BC SA doSA ABCD
BC AB
0,75
( )
BC SAB
0,25
HS không gii thích mi ý tr 0,25
2)
(ABCD)
SA
AC
là hình chiếu ca SC trên (ABCD)
0,25
( )
(
)
(
)
= =
, ,
SC ABCD SC AC SCA
0,25
= + =
2 2
2 2
AC AB BC a
SAC
vuông ti A
= =
2
cos
5
AC
SCA
SC
0,25
0
26 34'
SCA
Vy
(
)
0
,( ) 26 34'
SC ABCD
0,25
3)
Chng minh ABCE là hình vuông
BE AC
0,25
SA (ABCD)
( )BE A
B
BCD
E SA
0,25
( )
BE AC
BE SAC
BE SA
0,25
(
)
(
)
SBE SAC
0,25
4)
E là trung đim ca AD
( )
( )
( )
( )
=
1
, ,
2
d E SCD d A SCD
SCD
= =
EA ED EC
nên
SCD
vuông ti C
0,25
Dng
AH SC
ti H.
Chng minh
(
)
AH SCD
(
)
(
)
=,
d A SCD AH
0,25
Tính đúng
=
2 10
5
a
AH
0,25
( )
( )
=
10
,
5
a
d E SCD
0,25
C
E
A
D
B
S
H
(ABCD là hình thang vuông ti A và B)

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 690
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm