Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm có đáp án

Đ
Ề KIỂM TRA
H
ỌC K
Ì 2 MÔN TOÁN 11
Thời gianm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
H
à tên
h
ọc sinh
:................................................................
..........L
ớp:.................
Mã đề thi 123
Câu 2: Cho đường cong (H) :
1
13
x
x
y
. Phương trình tiếp tuyến của (H) vuông góc với đường
thẳng d :
1
y x
A.
1
y x
8
y x
B.
y x
8
y x
C.
1
y x
8
y x
D.
y x
8
y x
Câu 3: Cho hàm số
3
8
8
( )
2
4 8
x
khi x
f x
x
ax khi x
. Giá trị của a để f(x) liên tục tại x = 8 là
A.
0
a
. B.
1
a
. C.
1
a
. D.
1
2
a
.
Câu 4: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' đáy ABC tam giác đều cạnh 3a, cạnh bên AA’=
3.
a
Góc giữa AB’ và (A’B’C’) là
A.
0
60 .
B.
0
30 .
C.
0
45 .
D.
0
90 .
Câu 5: Cho tứ diện đều
ABCD
. Góc giữa (ABC) và (BCD) là
A.
1
arccos .
3
B.
2
arcsin .
3
C.
2
arccos .
3
D.
1
arcsin .
3
Câu 6: Cho nh lập phương ABCD.A’B’C’D’. Đường vuông góc chung của hai đường thẳng B’B
AD là:
A.
.
AB
B.
.
CD
C.
.
A B
D.
.
C D
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. SA (ABCD). Khẳng định nào sai?
A. SC BD. B. SA OC. C. SO BD. D. BC SB.
Câu 8: Hàm số
3 5
(1 )
y x
có đạo hàm
A.
2 3 4
15 (1 ) .
y x x
B.
2 3 4
3 (1 ) .
y x x
C.
3 4
5(1 ) .
y x
D.
2 3 4
15 (1 ) .
y x x
Câu 9: Đạo hàm cấp hai của hàm số
y sin x
x
là:
A.
sin .
x x
B.
2cos sin .
x x x
C.
2cos sin .
x x x
D.
cos sin .
x x x
Câu 10: Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn :
;...
1000
9
;
100
9
;
10
9
;9
bằng
A.
11
.
90
B.
90
.
11
C.
90
.
11
D.
91
.
11
Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm O, cạnh hình thoi k. Có SA
(ABCD) và
.
SA k
Góc giữa SD và BC là
A.
0
90 .
B.
0
30 .
C.
0
60 .
D.
0
45 .
Câu 12: Cho hàm số
2
1
1
1
y x
x
. Tập nghiệm của bất phương trình
2
y
A.
(1; ).
B.
( ;1).

C.
( 1; ).
D.
( ; 1)

.
TRƯỜNG THPT
Câu 1: Cho S.ABCD là hình chóp tứ giác đều, có SA = AB = a 2. Góc giữa SC và AD
A.
45
0
.
B.
60
0
.
C.
90
0
.
D. 30.
Câu 13: Hàm số
2
( 2)
1
x
y
x
có đạo hàm là
A.
2
2
2
.
(1 )
x x
y
x
B.
2
2
2
.
(1 )
x x
y
x
C.
2 4.
y x
D.
2
2
2
.
(1 )
x x
y
x
Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, SA = a SA
(ABCD) . Gọi E
là trung điểm của cạnh CD. Tính theo a khoảng cách từ điểm S đến đường thẳng BE.
A.
5.
a B.
5
.
5
a
C.
3 5
.
5
a
D.
2 5
.
5
a
Câu 15: Cho hàm số
3 2
3 1
y x x
đồ th(C). Phương trình tiếp tuyến của (C) song song với
đường thẳng d:
9 10
y x
A.
9 6, 9 28.
y x y x
B.
9 6, 9 26.
y x y x
C.
9 6, 9 26.
y x y x
D.
9 6, 9 28.
y x y x
Câu 16: Phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) :
2
4 4
y x x
tại điểm thuộc (C) có tung độ
1
0
y
A.
32
xy
2 5.
y x
B.
32
xy
2 5.
y x
C.
32
xy
2 5.
y x
D.
32
xy
2 5.
y x
Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình chnhật, SA vuông góc với đáy. Gọi H hình chiếu
của A lên SB. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?
A.
( )
BC SAC
. B.
( )
AH SBC
. C.
( )
BD SAC
. D.
( )
AC SBD
.
Câu 18: Giải phương trình y’ = 0 với
xxy sincos
2
A.
; 2 ; 2 ( ).
2 6 3
x k x k x k k Z
B.
5
; 2 ; 2 ( ).
2 6 6
x k x k x k k Z
C.
5
2 ; ; , ( ).
2 6 6
x k x k x k k Z
D.
5
; 2 ; 2 ,( ).
2 6 6
x k x k x k k Z
Câu 19: Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC đôi một vuông góc nhau và OA = OB = OC = k. Gọi x là góc
giữa 2 mặt phẳng (ABC) và (OBC). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A.
1
cos
2
x
. B.
1
cos
2
x
. C.
tan 2
x . D.
tan 3
x .
Câu 20:
5 2
5 2
4 3 7
lim
2 5x 3
x
x x x
x

bằng
A.
3
5
. B. 0. C. 2. D.
1
2
.
Câu 21: Cho hình chóp đều
.
S ABCD
cạnh bên bằng cạnh đáy . Góc
giữa cạnh bên mặt đáy
thoả
A.
0
φ 60 .
B.
2
tan φ
2
C.
0
φ 30 .
D.
0
φ 45 .
Câu 22: Cho hàm số
2
2 1
2
x
y
x
. Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai ?
A. Hàm số liên tục trên
(2; )
. B. Hàm số liên tục trên
( 2;1)
.
C. Hàm số liên tục trên
[0;1]
. D. Hàm số liên tục trên
( ; 2 )
.
Câu 23:
3 2
1
lim 7 6
x
x x
x
bằng
A.
7.
B.
.
C.
.

D. 0.
Câu 24: Đạo hàm của hàm số
9
4
3
x
f x x
x
tại điểm
1
x
bằng
A.
5
.
8
B.
5
.
8
C.
11
.
8
D.
25
.
16
Câu 25: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3 2
2
f x x x x
tại điểm có hoành độ
0
1
x
có hệ số góc
A.
1.
B.
2.
C.
6.
D.
2.
Câu 26: Cho hàm số
2
2
( )
3 2
ax khi x
f x
khi x
. Giá trị của a để f(x) liên tục trên R là
A. a =
3
.
4
B. a = 3. C. a = 4. D. a = 2.
Câu 27: Đạo hàm của hàm số
sin 3
f x x
tại điểm
18
x
bằng
A.
3 6
.
4
B.
6
.
4
C.
6
.
4
D.
3 6
.
4
Câu 28: Đạo hàm của
3 2
2 1
y x x
bằng
A.
2
3 2
3
.
2 1
x x
x x
B.
2
3 2
3
.
2 1
x x
x x
C.
2
3 2
6 2
.
2 1
x x
x x
D.
2
3 2
6 2
.
2 1
x x
x x
Câu 29:
0
sin
lim ( , 0)
sin
x
ax
a b
bx
bằng:
A.
a
b
. B.
1
. C.
. D.
b
a
.
Câu 30:
2
2 1
lim
5 7
n n
n n
bằng
A.
.

B.
2
.
7
C.
2
.
7
D.
2
.
5
Câu 31: Tiếp tuyến của đthị (C) của hàm số
1
23
x
x
y
tại giao điểm của (C) với trục hoành hệ
số góc bằng
A.
1
.
9
B.
9.
C.
9.
D.
1
.
9
Câu 32:
2
7 3
lim
2
x
x
x
bằng
A.
1
.
6
B.
1.
C.
1
.
3
D.
.
Câu 33: Cho tứ diện đều
ABCD
có cạnh bằng k. Góc giữa AB và đáy (BCD) là
A.
3
arccos .
6
B.
3
arccos .
3
C.
3
arcsin .
3
D.
0
60 .
Câu 34: Chọn mệnh đề sai
A. ng tr hai đáy là hai đa giác đều bằng nhau thì đó là lăng trđều.
B. ng trđều có các mt bên là các nh chnhật bng nhau.
C. ng trđều có các góc tạo bi các cạnh n và mt đáy đều bng
90 .

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm có đáp án. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán trắc nghiệm có đáp án năm học 2019 - 2020

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
14 17.209
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm